Teksti suurus:

Sotsiaalministri 1. märtsi 2001. a määruse nr 29 "Riikliku matusetoetuse avalduse vormi kehtestamine" ja teiste sotsiaalministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 10, 122

Sotsiaalministri 1. märtsi 2001. a määruse nr 29 "Riikliku matusetoetuse avalduse vormi kehtestamine" ja teiste sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 15.01.2009 nr 9

Määrus kehtestatakse «Riikliku matusetoetuse seaduse» § 7 lõike 3, «Töötuskindlustuse seaduse» § 10 lõike 1, § 17 lõike 1 ja § 21 lõike 1, «Riiklike peretoetuste seaduse» § 16 lõike 2, «Vanemahüvitise seaduse» § 4 lõike 3, «Elatisabi seaduse» § 5 lõike 5, «Ohvriabi seaduse» § 19 lõike 4 ning «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 6 lõike 3 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 1. märtsi 2001. a määruse nr 29 «Riikliku matusetoetuse avalduse vormi kehtestamine» (RTL 2001, 35, 471) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 2. Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147 «Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu» (RTL 2002,144, 2118; 2006, 86,1563) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 3. Sotsiaalministri 21. jaanuari 2004. a määruse nr 5 «Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemise avalduse vorm ja vajalike lisadokumentide loetelu» (RTL 2004, 13, 185; 2007, 88,1478) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

§ 4. Sotsiaalministri 29. jaanuari 2004. a määruses nr 10 «Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu» (RTL 2004, 16, 247) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 3 lõike 1 punktist 6 jäetakse välja sõna «transporditoetuste»;

2) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4.

§ 5. Sotsiaalministri 28. novembri 2006. a määruse nr 62 «Hüvitise taotlemise avalduse vorm töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu» (RTL 2006, 86, 1564) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 5.

§ 6. Sotsiaalministri 7. detsembri 2006. a määruse nr 66 «Hüvitise taotlemise avalduse vorm tööandja maksejõuetuse korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu» (RTL 2006, 88, 1631) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 6.

§ 7. Sotsiaalministri 14. detsembri 2007. a määruse nr 86 «Elatisabi taotlemise avalduse vorm» (RTL 2007, 98, 1647) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 7.

§ 8. Sotsiaalministri 5. märtsi 2008. a määruse nr 13 «Represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule tervise taastamise toetuse taotlemise vorm ja selle esitamise kord» lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 8.

§ 9. Määrus jõustub 2009. aasta 1. veebruaril.

Minister Maret MARIPUU

Finantsjuht
kantsleri ülesannetes Marelle ERLENHEIM

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 16.01.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-00287.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json