Teksti suurus:

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 "Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid" ja teiste sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 10, 123

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 "Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid" ja teiste sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 15.01.2009 nr 10

Määrus kehtestatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 21 lõike 1, § 22 lõike 1, § 16 lõike 3 ja § 17 lõike 1 ning «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 16 lõike 91, § 31 lõike 2 ja § 35 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruses nr 16 «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid» (RTL 2002, 18, 236; 2008, 77, 1068) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

3) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 2. Sotsiaalministri 12. septembri 2008. a määruses nr 49 «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad» (RTL 2008, 77, 1069) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõikest 3 jäetakse välja sõna «Hooldajatoetus,»;

4) paragrahvi 6 lõikest 1 jäetakse välja sõna «hooldajatoetust,»;

5) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruses nr 61 «Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kord ja tähtajad» (RTL 2008, 81, 1126) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise tingimused, kord ja tähtajad, hüvitatavate lisakulude arvutamise tingimused ja kord ning nõuded rehabilitatsiooniplaani vormi täitmisele»;

2) määruse volitusnormi täiendatakse pärast sõnu «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» sõnadega «§ 21 lõike 1 ja».

§ 4. Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruse nr 57 «Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamise kord» (RTL 2008, 81, 1122) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamise tingimused ja kord ning töövõimetuse põhjuste loetelu».

§ 5. Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 163 «Pensioniavalduse vorm ja pensionitunnistuse vorm» (RTL 2002, 8, 83; 2007, 18, 284) lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

§ 6. Määruse jõustumine

(1) Määruse § 1 punkt 2 ja § 5 jõustuvad 2009. aasta 1. veebruaril.

(2) Määruse § 1 punktid 1 ja 3 ning § 2 jõustuvad 2009. aasta 1. märtsil.

Minister Maret MARIPUU

Finantsjuht
kantsleri ülesannetes Marelle ERLENHEIM

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 16.01.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-00288.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

/otsingu_soovitused.json