Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse ühendamisega Keskkonnaametiks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 7, 47

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse ühendamisega Keskkonnaametiks

Vastu võetud 15.01.2009 nr 12

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 9 lõike 2, «Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu ratifitseerimise seaduse» § 2 lõike 1, «Hädaolukorraks valmisoleku seaduse» § 28 lõike 2, «Jäätmeseaduse» § 6 lõike 2 ja § 103, «Kalapüügiseaduse» § 22 lõike 2, «Loomakaitseseaduse» § 29 lõike 5, «Kiirgusseaduse» § 44 lõike 2 ja § 61 lõike 14, «Taimekaitseseaduse» § 12 lõike 2 ning «Veeseaduse» § 24 lõike 2, § 26 lõike 3, § 261 lõike 1, § 263 lõike 2, § 36 lõike 2 ja § 38 lõike 2 alusel.

1. peatükk
«EUROOPA LIIDU ÜHISE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 1. Vabariigi Valitsuse 16. augusti 2007. a määruses nr 210 «Makseagentuuri ja kontrolliasutuste koostöö täpsem kord» (RT I 2007, 50, 349) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõnad «Riikliku Looduskaitsekeskuse (edaspidi LKK)» sõnaga «Keskkonnaameti»;

2) määruses asendatakse lühend «LKK» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

2. peatükk
«EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJONI, KES ESINDAB EUROOPA ÜHENDUST, JA EESTI VABARIIGI VAHEL SÕLMITUD EESTI VABARIIGIS PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENDAMISE LIITUMISEELSE PROGRAMMI MITMEAASTASE RAHASTUSLEPINGU RATIFITSEERIMISE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 2. Vabariigi Valitsuse 28. juuni 2001. a määruse nr 216 «Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord» (RT I 2001, 60, 363; 2003, 39, 268) § 6 punktis 17, § 7 punktis 14, § 8 punktis 18 ja § 9 punktis 14 ning määruse lisa 2 punktis 24, lisa 6 punktis 22, lisa 8 punktis 23 ja lisa 10 punktis 23 asendatakse sõnad «kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse keskkonnateenistuse» sõnaga «Keskkonnaameti».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 3. juuni 2003. a määruses nr 164 «Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava külade taastamise ja arendamise investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord» (RT I 2003, 45, 319; 75, 505) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 punktis 9 asendatakse sõnad «investeeringuobjekti asukohajärgse keskkonnateenistuse» sõnaga «Keskkonnaameti»;

2) lisas 3 esitatud taotluse D osa real 1.21 asendatakse sõnad «kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse keskkonnateenistuse» sõnaga «Keskkonnaameti».

3. peatükk
«HÄDAOLUKORRAKS VALMISOLEKU SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 4. Vabariigi Valitsuse 20. mai 2002. a määruse nr 166 «Hädaolukorrast teavitamise kord ja nõuded edastatavale teabele» (RT I 2002, 43, 279; 2008, 57, 317) § 6 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõnad «Eesti Kiirguskeskus» sõnaga «Keskkonnaamet».

4. peatükk
«JÄÄTMESEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 5. Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruses nr 103 «Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord» (RT I 2004, 23, 156; 2008, 41, 236) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui jäätmevaldaja on vastavalt «Jäätmeseaduse» § 73 lõikele 2 ja §-le 75 kohustatud omama jäätmeluba või on aruandekohuslane «Jäätmeseaduse» § 117 lõike 1 või lõike 2 alusel, siis esitab jäätmevaldaja lõikes 1 nimetatud analüüside, katsete ja arvutuste tulemused ning nende alusel tehtud põhjendatud järeldused Keskkonnaametile (edaspidi amet). Jäätmevaldaja esitab nimetatud materjalid ametile kas jäätmeloa taotlusmaterjalide hulgas või ameti põhjendatud nõudmisel.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõna «keskkonnateenistus» sõnaga «amet».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruses nr 121 «Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm» (RT I 2004, 31, 211; 2008, 42, 242) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse sõna «Keskkonnaministeeriumi» sõnaga «Keskkonnaameti»;

3) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) taotleja jäätmekäitluskohajärgse või kui jäätmekäitluskoht puudub, ettevõtte asukohajärgse valla- või linnavalitsuse arvamus kavandatava tegevuse kohta;».

5. peatükk
«KALAPÜÜGISEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 7. Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 1996. a määrusega nr 75 kinnitatud «Kalade veekogudesse asustamise korras» (RT I 1996, 20, 377; 2000, 34, 213) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Asustamisloa saamiseks esitab isik taotluse Keskkonnaametile (edaspidi loa andja).»;

2) punkti 2 alapunkti 1 viimane alalõik tunnistatakse kehtetuks;

3) punkti 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Loa andja annab asustamisloa 2 nädala jooksul pärast taotluse esitamist.»;

4) punkti 3 alapunkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) Loa andja keeldub asustamisloa andmisest, kui ekspertiis on asustamise suhtes eitav.»;

5) punkti 3 alapunkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

6. peatükk
«KIIRGUSSEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 8. Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruses nr 243 «Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo dokumentide menetlemise korra erisused lähtuvalt päritolu- ja sihtriigist» (RT I 2004, 57, 406) asendatakse läbivalt sõna «Keskkonnaministeerium» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

§ 9. Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 244 «Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri pidamise põhimäärus» (RT I 2004, 57, 407) § 3 lõikes 2 asendatakse sõna «Kiirguskeskus» sõnaga «Keskkonnaamet.»

7. peatükk
«LOOMAKAITSESEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 10. Vabariigi Valitsuse 19. septembri 2003. a määruse nr 237 «Loomaaia tegevusloa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, taotluse menetlemise ja tegevusloa väljastamise kord» (RT I 2003, 62, 411) § 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tegevusloa andmise või sellest keeldumise kavandatavale loomaaiale (edaspidi loomaaed) otsustab Keskkonnaamet (edaspidi tegevusloa andja) pärast loomaaia tegevuslubade komisjoni (edaspidi komisjon) arvamuse ärakuulamist.».

8. peatükk
«TAIMEKAITSESEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 11. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 86 «Ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede Eestisse toimetamise ja riigisiseselt edasitoimetamise ning sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded ja eriloa väljastamise kord» (RT I 2007, 28, 157; 2008, 39, 230) § 5 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «keskkonnaministri sellekohase».

9. peatükk
«VEESEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 12. Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määrusega nr 324 «Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine» muutmine» kinnitatud ««Riigi veekatastri» pidamise põhimääruse» (RT I 1999, 83, 757; 2003, 1, 11) punkti 15 alapunktis 4 asendatakse sõna «keskkonnateenistused» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 13. Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 172 «Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded» (RT I 2001, 47, 262; 2006, 12, 86) § 14 lõikes 2 asendatakse sõnad «hoidmisehitise asukohajärgses keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 14. Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määruse nr 269 «Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord» (RT I 2001, 69, 424; 2006, 10, 67) § 16 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

§ 15. Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a määruse nr 288 «Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded» (RT I 2001, 72, 443; 2004, 13, 89) § 12 lõikes 3 asendatakse sõna «keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 16. Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määruse nr 17 «Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri» (RT I 2003, 10, 49) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Järvamaa, Lääne-Virumaa ja Jõgevamaa keskkonnateenistustes» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 17. Vabariigi Valitsuse 3. juuni 2004. a määruse nr 210 «Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine» (RT I 2004, 48, 339; 2008, 7, 55) §-s 2 asendatakse sõnad «maakondade keskkonnateenistustes» sõnaga «Keskkonnaametis».

10. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 18. Määrus jõustub 1. veebruaril 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json