Teksti suurus:

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 „Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 9, 105

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 „Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord“ muutmine

Vastu võetud 16.01.2009 nr 3

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 12 lõigete 3 ja 10 alusel.

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruses nr 1 «Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord» (RTL 2007, 4, 65) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Metsakorraldustööde tegevusloa annab ja seda pikendab Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (edaspidi loa andja).»;

2) paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) kasutusõigus tarkvarale, mis võimaldab koostada metsamajandamiskava.»;

3) paragrahvi 7 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) metsamajandamiskava näidist või vastavaid infotehnoloogilisi rakendusi, mis vastavad metsa korraldamise juhendi peatükis 6 toodud nõuetele. Metsamajandamiskava näidis esitatakse paber- või digitaalkujul, sealjuures takseerandmed digitaalkujul Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktori käskkirjaga kehtestatud ning loa andja veebilehel avaldatud «Metsaressursi arvestuse riikliku registri» andmeformaadis;»;

4) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Metsakorraldustööde tegemiseks kasutatavate tehniliste vahendite käesolevas määruses esitatud nõuetele vastavust hindab loa andja.»;

5) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Loa taotleja on kohustatud võimaldama loa andja esindajate juurdepääsu tehnilistele vahenditele kahe tööpäeva jooksul asjakohase suulise taotluse saamisest arvates.»;

6) paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Tehnilistel vahenditel puuduste esinemise korral on loa andjal õigus määrata loa taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.»;

7) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 9 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Loa andjal on õigus vajaduse korral nõuda loa taotlejalt asjasse puutuvate täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.»;

(4) Loa andja kontrollib loa taotleja vastavust «Metsaseaduse» § 12 lõikes 2 sätestatud nõuetele ja teeb otsuse loa andmise või sellest keeldumise kohta 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest. Otsusest loa andmise või andmisest keeldumise kohta teavitab loa andja loa taotlejat seitsme päeva jooksul pärast otsuse tegemist.»;

10) paragrahvi 9 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json