Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 “Ohtlike veoste autoveo eeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 10, 116

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 “Ohtlike veoste autoveo eeskiri” muutmine

Vastu võetud 19.01.2009 nr 4

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» § 23 lõike 1 punkti 1 alusel ning arvestades «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepet (ADR)».

§ 1. Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruses nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» (RTL 2002, 6, 53; 2007, 85, 1427) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 15. Ohutusjuhend

(1) Veol tekkida võiva õnnetusjuhtumi korral ja hädaolukorras tegutsemiseks peab autojuhil veo ajal olema kaasas kirjalik lisa 4 kohane ohutusjuhend.

(2) Ohutusjuhend tuleb hoida juhikabiinis juhile kergesti kättesaadavas kohas.

(3) Juhend antakse vedaja poolt autojuhile eeldusel, et juht oskab juhendit lugeda ja saab sellest aru. Vedaja peab olema kindel, et juhil on võimalik juhiseid järgida.

(4) Enne reisi algust meeskonna liikmed peavad endale selgeks tegema veose ohtlikkuse iseärasused ja täitma õnnetusjuhtumi või hädaolukorra puhul kirjaliku ohutusjuhendi juhiseid.

(5) Mitme erineva ohuga ohtliku veose ja segakoorma korral tuleb jälgida kõiki asjakohaseid ohutusnõudeid.»;

2) paragrahv 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 31. Veoüksuse lisavarustus

(1) Ohtlikke veoseid vedava veoüksusega peab olema kaasas järgmine lisavarustus:
1) iga sõiduki jaoks tõkisking, mis oma mõõtmetelt sobib sõiduki täismassi ja rataste läbimõõduga;
2) kaks toestatud ohutähist;
3) vesi või muu spetsiaalne vedelik silmade loputamiseks, välja arvatud ohumärgiste number 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ja 2.3 kohasel veol.

(2) Ohtlikke veoseid vedava veoüksusega peab olema kaasas igale sõiduki meeskonna liikmele:
1) ohutusvest (näiteks standardi EN 471 kohane);
2) ohutu käsilamp (taskulamp);
3) paar kaitsekindaid;
4) silmade kaitsevarustus (näiteks kaitseprillid).

(3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatule peab ohtlikke veoseid vedava veoüksusega olema täiendavalt kaasas järgmine lisavarustus: (õ) 23.01.2009 16:20
1) ohumärgiste number 2.3 või 6.1 kohasel veol iga sõiduki meeskonna liikmele hingamisteede kaitsevahendid (näiteks näomask koos kombineeritud gaasi ja tolmu filtriga A1B1E1K1-P1 või A2B2E2K2-P2 tüüpi, mis on sarnane standardis EN 141 kirjeldatule);
2) ohumärgiste number 3, 4.1, 4.3 ja 9 kohasel veol kühvel;
3) ohumärgiste number 3, 4.1, 4.3 ja 9 kohasel veol kanalisatsioonikaevu kaane kate;
4) ohumärgiste number 3, 4.1, 4.3 ja 9 kohasel veol plastikust kogumisnõu.»;

3) määrust täiendatakse §-ga 531 järgmises sõnastuses:

« § 531. Üleminekusätted

Enne 2009. aasta 1. veebruari väljastatud lisa 4 kohast ohutusjuhendit võib kasutada kuni 2009. aasta 30. juunini.»;

4) määruse normtehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta (EÜT L 260, 30.09.2008, lk 13–59) ning EÜ Nõukogu direktiivi 95/50/EÜ ohtlike kaupade maanteeveo kontrollimise ühtse korra kohta (EÜT L 249, 17.10.1995, lk 35–40), parandatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2001/26/EÜ (EÜT L 168, 23.06.2001, lk 23–24) ja Euroopa Komisjoni direktiiviga 2004/112/EÜ (ELT L 367, 14.12.2004, lk 23–28).»;

5) lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisas tooduga.

§ 2. Käesolev määrus jõustub 2009. aasta 1. veebruaril.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 20.01.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-00363.

ÕIEND
§ 1 2. muudatuse lõikesse (3) lisatud sõna "nimetatule"
Alus: RTS § 17 lg 1 ja MK 23.01.2009. a taotluskiri.

Lisa

/otsingu_soovitused.json