Teksti suurus:

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 9, 106

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhimäärus

Vastu võetud 19.01.2009 nr 4

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 alusel ning tulenevalt Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1999. a määruse nr 437 «Keskkonnaministeeriumi põhimäärus» § 14 punktist 14.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse staatus

(1) Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (edaspidi keskus) on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus.

(2) Keskuse nime ametlik lühend on MMK. Keskuse ametlik ingliskeelne nimi on Centre of Forest Protection and Silviculture.

§ 2. Keskuse eelarve, pitsat ja sümboolika

(1) Keskusel on oma eelarve ja arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus. Keskuse eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib keskkonnaminister. Keskuse kulud kaetakse riigieelarvest.

(2) Keskusel on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad «METSAKAITSE- JA METSAUUENDUSKESKUS».

(3) Keskuse dokumendiplankide ja pitsati kasutamise kord määratakse keskuse asjaajamiskorras.

§ 3. Järelevalve keskuse tegevuse üle

Keskuse kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Keskkonnaministeerium, mis suunab ja koordineerib keskuse tegevust. Teenistuslikku järelevalvet keskuse ja selle ametiisikute tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab keskkonnaminister.

§ 4. Keskuse asukoht

Keskuse aadress on Rõõmu tee 2, 51013 Tartu. Keskuse struktuuriüksuse, mis ei paikne keskuse aadressil, asukoht näidatakse selle põhimääruses ja keskuse veebilehel.

2. peatükk
KESKUSE TEGEVUSVALDKONNAD JA ÜLESANDED

§ 5. Keskuse tegevusvaldkonnad ja ülesanded

(1) Keskuse tegevusvaldkonnad on metsa inventeerimise, uuendamise ja kaitse ning ulukiasurkondade seire ja suunamise korraldamine ning asjaomaste andmekogude pidamine.

(2) Oma tegevusvaldkondades täidab keskus järgmisi ülesandeid:
1) metsamajandusliku tegevuse seire, analüüs ja hinnangute andmine;
2) metsade rekreatiivse koormustaluvuse hindamine;
3) metsa seisundi jälgimine ja vaatluste tegemine metsaseire aladel;
4) suurepinnalistel ja komplitseeritud kahjustuspõhjusega aladel metsakaitseekspertiisi teostamine;
5) lennuseire korraldamine metsakahjustuste, sealhulgas metsatulekahjude avastamiseks ja kahjustusala täpsustamiseks;
6) meetmete kavandamine ulatuslike ja eriti ohtlike metsakahjustuste vältimiseks või piiramiseks, sealhulgas metsatulekaitsealase tegevuse kavandamine;
7) metsade inventeerimine statistilisel valikmeetodil;
8) metsakorraldajatele katsetööde ja eksamite korraldamine ning metsakorraldustööde tegevusloa andmiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu hindamine;
9) metsakorraldustööde tegevuslubade andmine, pikendamine, peatamine ja kehtetuks tunnistamine;
10) metsainventeerimisandmete kvaliteedi kontrollimine ja kandmine metsaressursi arvestuse riiklikku registrisse;
11) metsakorraldustööde otstarbeks aeropildistamise korraldamine ning aerofotode arhiivi pidamine;
12) metsamaade ja kasvava metsa hindamine erastamise otstarbeks või kasutusvaldusse andmiseks;
13) metsaressursi arvestuse riikliku registri ja sellele tuginevate andmekogude pidamine, registriandmete väljastamine, registri arendamine, selle kasutajate nõustamine ja tehniline tugi;
14) jahimaade korraldustööde korraldamine ja läbiviimine ning jahimaakorralduskavade koostamine;
15) ulukiasurkondade ja ulukikahjustuste seire korraldamine ja läbiviimine;
16) ulukiasurkondade kaitse ja suunamise korraldamine;
17) metsandus- ja jahindusstatistika alase informatsiooni kogumine, analüüs ja avalikustamine;
18) metsanduse ja jahinduse alaste rakendusuuringute ja katsetegevuse korraldamine;
19) avalikkuse kaasamine ning teavitamine oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes;
20) osalemine rahvusvahelises koostöös ja rahvusvahelistes projektides oma pädevuse piires;
21) keskkonnaministrile ettepanekute tegemine metsandust, jahindust ja looduskaitset reguleerivate õigusaktide täiustamiseks.

(3) Keskus täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud õigusaktiga, samuti keskkonnaministri või Keskkonnaministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.

3. peatükk
KESKUSE JUHTIMINE

§ 6. Keskuse direktor

(1) Keskust juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu keskkonnaminister Keskkonnaministeeriumi kantsleri ettepanekul.

(2) Direktor juhib keskuse tööd, vastutab keskuse tegevust korraldavate õigusaktide õigeaegse ja täpse täitmise eest ning annab aru keskkonnaministrile.

§ 7. Keskuse direktori ülesanded

Keskuse direktor:
1) juhib keskuse tööd ja tagab keskuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise;
2) suunab ja kontrollib vahetult metsauuendusosakonna, metsakaitseosakonna, metsandusstatistika osakonna, ulukiseire osakonna, raamatupidamise- ja personaliosakonna ning informaatikaosakonna tööd;
3) esindab keskust ja sõlmib keskuse nimel lepinguid ning annab volitusi keskuse esindamiseks;
4) tagab keskuse rahaliste vahendite ning keskuse valduses oleva riigivara sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid keskuse töötajatega;
6) määrab keskuse töötajatele lisatasusid, toetusi, ergutusi ja distsiplinaarkaristusi seaduses ettenähtud alustel ja korras;
7) saadab keskuse töötajaid töölähetusse;
8) esitab keskkonnaministrile ettepanekuid keskuse tulude ja kulude eelarve kohta, keskuse struktuuri, koosseisude ja tegevusvaldkonna korraldamise kohta;
9) korraldab keskuse arengukava ja aasta tegevuskava koostamist ning elluviimist;
10) käsutab kinnitatud eelarve piires keskuse eelarvevahendeid ning vastutab eelarve täitmise eest;
11) otsustab keskuse ülesannete täitmiseks vajalike riigihangete läbiviimise;
12) kinnitab keskuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra, struktuuriüksuste põhimäärused, töötajate ametijuhendid ja palgad ning raamatupidamise sise-eeskirja ja muud sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ning korrad;
13) korraldab keskuse sisekontrolli süsteemi rakendamist ja siseauditialast tööd;
14) annab keskuse tegevuse korraldamiseks käskkirju;
15) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud õigusaktiga, samuti keskkonnaministri või Keskkonnaministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.

§ 8. Direktori asetäitja

(1) Keskuse direktoril on asetäitja, kes allub vahetult direktorile ja asendab direktorit tema äraolekul.

(2) Direktori asetäitja suunab ja kontrollib vahetult metsakorraldusosakonna, jahimaakorraldusosakonna, statistilise metsainventeerimise osakonna ja metsaregistriosakonna tööd.

§ 9. Keskuse struktuuriüksuste ja nende allüksuste juhtimine

(1) Osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult direktorile või direktori asetäitjale.

Osakonnajuhataja ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse osakonna põhimäärusega, mille kehtestab keskuse direktor.

(2) Bürood juhib büroojuhataja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale. Osakonna koosseisu kuuluvate büroode ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse osakonna põhimääruses.

(3) Iga struktuuriüksuse juht tagab tema poolt juhitavatele struktuuriüksustele pandud ülesannete täitmise ning struktuuriüksusele eraldatud ressursside sihipärase ja efektiivse kasutamise.

4. peatükk
KESKUSE STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED

§ 10. Keskuse struktuur

(1) Keskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab keskkonnaminister.

(2) Keskuse struktuuri moodustavad osakonnad ja bürood.

(3) Keskuse struktuuri kuuluvad:
1) metsauuendusosakond;
2) metsakaitseosakond;
3) metsandusstatistika osakond;
4) metsakorraldusosakond;
5) jahimaakorraldusosakond;
6) ulukiseireosakond;
7) statistilise metsainventeerimise osakond;
8) metsaregistri osakond;
9) raamatupidamise- ja personaliosakond;
10) informaatikaosakond.

§ 11. Metsauuendusosakond

Metsauuendusosakonna põhiülesanded on:
1) korraldada metsamajandusliku tegevuse, sealhulgas metsade uuendamise ning uuenemise seiret ja analüüsi;
2) korraldada rakendusuuringuid ja arendustegevust oma valdkonnas.

§ 12. Metsakaitseosakond

(1) Metsakaitseosakonna põhiülesanded on:
1) jälgida metsade seisundit ja täita riikliku keskkonnaseire programmi metsaseire alamprogrammi;
2) teha metsakaitsealaseid ekspertiise ja uuringuid;
3) kavandada meetmeid metsakahjustuste vältimiseks või piiramiseks.

(2) Osakond koosneb metsaseire- ja metsakaitsebüroost.

§ 13. Metsandusstatistika osakond

Metsandusstatistika osakonna põhiülesanded on:
1) koguda, analüüsida ja avalikustada metsandusstatistikaalast informatsiooni;
2) korraldada metsandusväljaannete kirjastamist;
3) korraldada projektipõhiseid metsandusalaseid rakendusuuringuid ja arendustegevust;
4) koguda rahvusvaheliste lepete täitmiseks ja asjakohaste raportite koostamiseks vajalikku informatsiooni.

§ 14. Metsakorraldusosakond

(1) Metsakorraldusosakonna põhiülesanded on:
1) koordineerida metsanduslikku aeropildistamist;
2) korraldada metsakorraldaja tunnistuste ja metsakorraldustööde tegevuslubade andmist;
3) korraldada metsakorralduse alaseid rakendusuuringuid;
4) kontrollida metsainventeerimise kvaliteeti ja teha otsuseid andmete kandmiseks metsaressursi arvestuse riikliku registrisse;
5) hinnata erastatavat ja kasutusvaldusse antavat metsa;
6) pidada kaardi- ja aerofotoarhiivi, paljundada aerofotosid ning väljastada neid;
7) kavandada metsatulekaitsealast tegevust.

(2) Osakonna koosseisu kuulub erametsa korralduse kontrolli büroo.

§ 15. Jahimaakorraldusosakond

Jahimaakorraldusosakonna põhiülesanded on:
1) inventeerida ja hinnata jahimaid ning jahiulukivaru seisundit;
2) koostada jahikorralduskavasid;
3) nõustada jahimaa kasutajaid;
4) hinnata jahimaa kasutamist, jahiulukite hooldusvõtete sobivust ja jahindusalaste õigusaktide toimimist;
5) pidada ulukite elupaikade ja jahipiirkondade andmekogusid.

§ 16. Ulukiseireosakond

Ulukiseireosakonna põhiülesanded on:
1) korraldada ulukiasurkondade seiret ja uuringuid;
2) pidada jahiulukivaru ja jahindusstatistika alast andmekogu;
3) kavandada meetmeid ja nõustada ulukiasurkondade kasutamise, kaitse, kahjustuste vältimise ja piiramise küsimustes;
4) teostada ulukikahjustuste seiret;
5) koguda, analüüsida ja edastada asjakohaste rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks ja raportite koostamiseks vajalikku informatsiooni.

§ 17. Statistilise metsainventeerimise osakond

Statistilise metsainventeerimise osakonna põhiülesanded on:
1) valmistada ette ja viia läbi metsa statistilist inventeerimist;
2) teostada inventeerimistööde metoodika täpsustamist, andmetöötlust ja väljundite koostamist.

§ 18. Metsaregistriosakond

Metsaregistriosakonna põhiülesanded on:
1) pidada metsaressursi arvestuse riiklikku registrit ja sellele tuginevaid andmekogusid;
2) korraldada registri ja vastavate andmekogude arendustegevust;
3) töödelda ja kontrollida registris ja andmekogudes sisalduvaid andmeid ning korraldada nende sisestamist, väljastamist ja säilitamist;
4) nõustada ning toetada registri ja sellel põhinevate andmekogude kasutajaid.

§ 19. Raamatupidamise- ja personaliosakond

Raamatupidamise- ja personaliosakonna põhiülesanded on:
1) korraldada raamatupidamist, riigivara arvestust ja personaliarvestust;
2) korraldada töötajate koolitust;
3) koostada keskuse eelarveprojekt ning korraldada kinnitatud eelarve täitmist.

§ 20. Informaatikaosakond

Informaatikaosakonna põhiülesanded on:
1) koordineerida keskuse informaatika-alast tegevust;
2) korraldada keskuse infotehnoloogilist teenindamist.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 21. Määruste kehtetuks tunnistamine

Kehtetuks tunnistatakse:
1) keskkonnaministri 13. juuni 2007. a määrus nr 43 «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhimäärus»;
2) keskkonnaministri 8. juuli 2008. a määrus nr 28 «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse struktuur ja teenistujate koosseis».

§ 22. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2009. aasta 1. veebruaril.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json