Teksti suurus:

Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 11, 130

Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri“ muutmine

Vastu võetud 19.01.2009 nr 7

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 25 lõigete 5 ja 7; § 28 lõike 81; § 29 lõigete 3 ja 6; § 30 lõike 7; § 31 lõike 3; § 33; § 40 lõigete 4–7 ja 11; § 43 lõike 3 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruses nr 88 «Metsa majandamise eeskiri» (RTL 2007, 2, 16; 75, 1299) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 24 lõigete 6, 7 ja 10; § 25 lõigete 3 ja 7; § 28 lõike 81; § 29 lõigete 3, 5 ja 6; § 30 lõigete 3 ja 7; § 31 lõigete 3 ja 4; § 33; § 40 lõigete 4–7 ja 11; § 43 lõike 3 alusel.»;

2) määruses asendatakse läbivalt sõnad «keskkonnateenistus», «kinnisasja asukohajärgne keskkonnateenistus» ja «maakonna keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

3) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Keskkonnaamet on keskkonnaministri volitatud isik «Metsaseaduse» § 25 lõikete 5 ja 6 alusel metsa uuendamise võtete rakendamise ja metsa uuendamise tähtaja pikendamisel.»;

4) paragrahv 3 lõikes 5 asendatakse number «30» numbriga «40»;

5) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Turberaiet võib teha puistutes, mille enamuspuuliigi keskmine vanus ei ole väiksem eeskirja § 3 lõikes 1 sätestatust.»;

6) paragrahvi 5 lõike 3 esimese veeru teises reas asendatakse numbrid «65–84%» numbri ja sõnadega «65% ja suurem»;

7) paragrahvi 7 punktis 10 jäetakse välja sõnad «või elustiku säilitamiseks jäetud puud»;

8) määrust täiendatakse paragrahviga 71 järgmises sõnastuses

« § 71. Puistud, milles võib teha valikraiet

(1) Valikraiet võib teha puistutes, mille enamuspuuliigi keskmine vanus ei ole väiksem eeskirja § 3 lõikes 1 sätestatust. Käesolevas paragrahvis toodud nõuded kehtivad valikraiele väljaspool kaitstava ala sihtkaitsevööndit.

(2) Valikraiet võib teha karusambla, sinika, karusambla-mustika, kanarbiku, jänesekapsa, pohla, leesikaloo, kastikuloo, sambliku, jänesekapsa-pohla, mustika ja jänesekapsa-mustika metsakasvukohatüübis.

(3) Ühel aastal võib valikraiega välja raiuda maksimaalselt 10% puistu kasvava metsa tagavarast.

(4) Pärast valikraiet ei tohi puistu esimese rinde rinnaspindala (m2/ha) olla väiksem kui:

Puistu

Boniteediklass

1A 1 2 3 4 5 5A
Okaspuu- ja kõvalehtpuupuistud 26 24 22 20 18 16 14
Pehmelehtpuu puistud 22 20 18 16 14 12 10

.»;

9) paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahv 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 13. Nõuded säilikpuude ehk elustiku mitmekesisuse tagamiseks jäetavate puude ja nende säilitamise kohta

(1) Kasvavaid säilikpuid või nende säilinud püstiseisvaid osi tuleb lageraielangil säilitada tüvepuidu kogumahuga vähemalt viis tihumeetrit ühe hektari kohta.

(2) Säilikpuud valitakse erinevate puuliikide esimese rinde suurima diameetriga puude hulgast, eelistades kõvalehtpuid, mände ja haabasid, samuti eritunnustega nagu põlemisjälgede, õõnsuste, tuuleluudade või suurte okstega puid.

(3) Suurematel raiesmikel säilitatakse säilikpuud gruppidena.

(4) Säilikpuud koristamisele ei kuulu ja jäävad metsa alatiseks.»;

11) paragrahvi 14 täiendatakse lõike 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Metsa uuendamisel pohla, jänesekapsa-pohla, mustika, jänesekapsa-mustika, jänesekapsa ja sinilille metsakasvukohatüübis võib maapinna ettevalmistamise käigus juurida kuuse kände kogu uuendatava ala ulatuses. Kändude juurimisel on lubatud kahjustada metsamulda sügavamalt kui 30 cm.»;

12) paragrahvi 14 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 18 lõikes 5 asendatakse sõnad «Keskkonnateenistuse juhataja» sõnaga «Keskkonnaamet»;

14) paragrahvi 19 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu «metsamulda sügavalt kui 30 cm,» sõnadega «välja arvatud eeskirja § 14 lõikes 11 nimetatud juhul,»;

15) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 19 täiendatakse lõigetega 3–6 järgmises sõnastuses:

« (3) Metsasihte, kraave, sildu ja truupe on lubatud raietööde käigus kahjustada juhul, kui on tagatud vähemalt ühe järgmise nõude täitmine:
1) metsateatise kehtivuse lõppemisele järgneva kalendriaasta jooksul peab metsasihid, kraavid, sillad ja truubid korrastama;
2) ühe kalendriaasta jooksul raietööde lõpetamisest arvates peab metsasihid, kraavid, sillad ja truubid korrastama.

(4) Kraavide ja truupide kahjustamise tagajärjel ei ole lubatud tekitada kestvaid veekahjustusi, millel on puistu tervislikule seisundile negatiivne mõju.

(5) Korrastustööd peavad tagama metsasihtidel liikumisvõimalused päästeteenistuse transpordivahenditele.

(6) Metsamajanduslike tööde teostamisel tuleb võimaluse korral vältida pärandkultuuri objektide kahjustamisest.»;

17) paragrahvi 22 lõike 2 punkt 2 ja lõike 6 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Metsa majandamise erisused kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadel

Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade sihtmärgialadel ning laskeväljadel tehakse nähtavuse tagamiseks raie, lähtudes raie ulatuse hindamisel kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadele esitatavatest nõuetest ning kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade kasutamise korraga kehtestatud ohutusnõuetest, misjärel nimetatud aladel ei ole kohustuslik metsa uuendamise võtete rakendamine ja metsa uuenemine. Nimetatud juhtudel raie tegemisel puistutes, sealhulgas nendes puistutes, mille enamuspuuliigi keskmine vanus on suurem eeskirja § 3 lõikes 1 sätestatust, võib puistu raiejärgne esimese rinde rinnaspindala olla väiksem kui on märgitud määruse lisas 1.»;

19) määruse lisa 4 tekst muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisa 1 tekstiga.

§ 2. Määrus jõustub 2009. aasta 1. veebruaril.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 22.01.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-00453.

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json