Teksti suurus:

Keskkonnaministeeriumi põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.12.2009
Avaldamismärge:

Keskkonnaministeeriumi põhimäärus

Vastu võetud 30.12.1999 nr 437
RT I 2000, 2, 7
jõustumine 13.01.2000

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

11.04.2000 nr 124 (RT I 2000, 32, 190) 23.04.2000

22.08.2000 nr 276 ( RT I 2000, 68, 436) 1.09.2000

13.09.2000 nr 294 ( RT I 2000, 74, 459) 23.09.2000

26.04.2001 nr 151 ( RT I 2001, 41, 230) 1.05.2001

13.08.2002 nr 255 ( RT I 2002, 70, 423) 19.08.2002

29.01.2004 nr 23 ( RT I 2004, 6, 36) 7.02.2004

30.04.2004 nr 173 (RT I 2004, 42, 286) 15.05.2004

22.09.2006 nr 208 (RT I 2006, 42, 322) 8.10.2006

15.01.2009 nr 11 (RT I 2009, 6, 45) 1.02.2009

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» paragrahvi 42 lõike 1  alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Keskkonnaministeerium (edaspidi ministeerium) on valitsusasutus, kes täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel antud ülesandeid oma valitsemisalas.

§ 2. Oma ülesannete täitmisel esindab ministeerium riiki.

§ 3. Ministeeriumil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning oma eelarve ja pangaarved. Ministeeriumi kulud kaetakse riigieelarvest.

§ 4. Ministeerium on aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ja teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 5. Ministeerium asub Tallinnas. Ministeeriumi postiaadress on Narva mnt 7a, 15172 Tallinn. Ministeeriumi nende struktuuriüksuste postiaadressid, mis ei paikne ministeeriumi asukohas, tuuakse ära nende põhimäärustes.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

2. peatükk

MINISTEERIUMI VALITSEMISALA, TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED
[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 6. Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas on riigi keskkonna- ja looduskaitse korraldamine, maaga ja ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmine, loodusvarade kasutamise, kaitse, taastootmise ja arvestamise korraldamine, kiirguskaitse tagamine, keskkonnajärelevalve, ilmavaatluste, loodus- ja mereuuringute, geoloogiliste, kartograafiliste ja geodeetiliste tööde korraldamine, keskkonnaregistri ja maakatastri pidamine, keskkonnakaitse välisvahendite kasutamise korraldamine ning asjaomaste strateegiliste dokumentide ja õigusaktide eelnõude koostamine. Ministeeriumi tegevus on suunatud looduskasutuse ja keskkonnakaitse, majanduse ja sotsiaalsfääri tasakaalustatud arengule, selle saavutamiseks vajaliku hästitoimiva süsteemi tagamisele ning keskkonnakaitseks eraldatavate vahendite sihipärasele ja läbimõeldud kasutamisele.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 7. Riigi loodusvarade ja keskkonna kasutamise ning looduskaitse korraldamisel ministeerium oma pädevuse piires:
1) korraldab ühtse keskkonna- ja looduskaitse- ning metsa- ja kalanduspoliitika väljatöötamist ning elluviimist;

2) korraldab loodusobjektide kaitse alla võtmist ja kaitset ning kaitstavate loodusobjektide haldamist;

[RT I 2009, 6, 45 – jõust. 1.02.2009]

21) korraldab ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise reguleerimist ja võõrliikidega seotud tegevust;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

3) korraldab riigimetsa majandamist;
4) reguleerib geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimist;
5) korraldab looduskeskkonna seisundi riiklikku jälgimist ja prognoosib keskkonnaseisundit;
6) korraldab keskkonnaalaste normatiivide väljatöötamist;
7) koordineerib ja korraldab keskkonnamõjude ja -riskide hindamist ning koordineerib keskkonnaauditi ja -juhtimissüsteemide evitamist;
8) korraldab ohtlike jäätmete käitlussüsteemi arendamist ja täiustamist;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

9) korraldab kiirgusohutusalast tegevust;
10) korraldab keskkonnalubade väljaandmist ning reo- ja saasteainete koguste kontrolli;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

11) korraldab meteoroloogiaalase teabe kogumist ja edastamist;
12) korraldab riigi maavarade uuringuid, arvestust ja kasutuselevõtmist;
13) väljastab seadusega ettenähtud juhtudel lubasid ja litsentse;
14) osaleb keskkonnakaitse majandushoobade kasutamises ja arendamises.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 8. Maaga seotud ülesannete lahendamisel ministeerium:
1) korraldab riiklikul tasandil maakorralduse ja maa korralise hindamise läbiviimist;
2) [kehtetu – RT I 2004, 42, 286 – jõust. 15.05.2004]
3) korraldab riigi geodeetiliste võrkude rajamis- ja rekonstrueerimistöid;
4) korraldab riigi topograafiliste kaartide valmistamist.

[RT I 2004, 42, 286 – jõust. 15.05.2004]

§ 9. Looduskeskkonna järelevalvel ministeerium oma pädevuse piires:
1) korraldab keskkonna, loodusvarade ja keskkonna kasutamise ning looduskaitsealast järelevalvet ja geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise järelevalvet Eesti riigi territooriumil, samuti majandusvööndis niivõrd, kuivõrd selle teostamine ei ole vastuolus rahvusvaheliste lepingutega;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

2) korraldab kiirgusjärelevalvet.

§ 10. Riiklike registrite pidamisel ministeerium:
1) korraldab riigi maakatastri pidamist ja maaregistri arendamist ning tagab andmete kättesaadavuse avalikkusele;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

2) korraldab keskkonnaregistri ning teiste ministeeriumi valitsemisala puudutavate andmekogude pidamist ja arendamist ning tagab andmete kättesaadavuse avalikkusele.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 11. Õigusaktide eelnõude koostamisel ministeerium:
1) töötab välja ministeeriumi valitsemisala reguleerivate õigusaktide eelnõud ning vastutab nende põhiseadusele vastavuse ja rakendatavuse eest ning osaleb keskkonnakaitsega seonduvate teiste õigusaktide eelnõude väljatöötamisel;
2) annab arvamusi ja kooskõlastusi teiste ministeeriumide poolt ettevalmistatud, kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõude kohta;
3) korraldab ministeeriumi valitsemisala käsitlevate rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonidega ühinemise ettevalmistamist.

§ 12. Muude küsimuste lahendamisel ministeerium:
1) edastab elanikele keskkonnaalast teavet;
2) töötab välja ministeeriumi valitsemisala arengukavad ja programmid, analüüsib ja hindab nende täitmise efektiivsust;
3) abistab oma valitsemisalasse puutuvate küsimuste lahendamisel teisi valitsusasutusi ja teeb nendega koostööd;
4) esindab riiki rahvusvahelises suhtlemises oma valitsemisalas «Välissuhtlemisseadusega» ettenähtud korras;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

5) koordineerib rahvusvahelist koostööd ja rahvusvaheliste lepingute täitmist oma valitsemisalas;
6) valmistab ette ministeeriumi eelarve eelnõu, lähtudes ministeeriumi valitsemisalast ja ülesannetest, ning koostab eelarve täitmise aruande;
7) valitseb ministeeriumi valitseda antud riigivara seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktides sätestatud korras;
71) teostab aktsionäri või osaniku õigusi äriühingutes, mille aktsiaid või osa ta valitseb, ning asutaja- või liikmeõigusi sihtasutustes või mittetulundusühingutes;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

8) kontrollib ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust;
9) täidab muid talle seaduste, Riigikogu otsuste ja Vabariigi Presidendi seadlustega ning Vabariigi Valitsuse määruste ja korraldustega pandud ülesandeid.

3. peatükk

KESKKONNAMINISTER JA ABIMINISTER
[RT I 2004, 6, 36 – jõust. 7.02.2004]

§ 13. Ministeeriumi juhib keskkonnaminister (edaspidi minister).

§ 14. Minister:
1) juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
2) vastutab põhiseaduse, seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste täitmise eest ministeeriumi valitsemisalas;
3) lahendab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi, kui nende lahendamine ei ole seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega pandud alluvatele ametiasutustele või ametnikele;
4) esindab ministeeriumi ja annab volitusi ministeeriumi esindamiseks;
41) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

5) teostab seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet ministeeriumi struktuuriüksuste, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja nende ametiisikute, samuti ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle, vajadusel teeb teenistusliku järelevalve korraldamise ülesandeks ministeeriumi kantslerile;
51) tagab riikliku järelevalve süsteemi rakendamise ministeeriumi valitsemisalas;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

6) teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku kantsleri ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks;

7) nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsleri ettepanekul ministeeriumi asekantslerid, osakonnajuhatajad ja ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid, kohaldab neile ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi ning sõlmib ministeeriumi kantsleri ettepanekul töölepinguid ministeeriumi hallatavate riigiasutuste juhtidega, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti;

[RT I 2009, 6, 45 – jõust. 1.02.2009]

71) nimetab vastavalt oma pädevusele Eesti esindajad valitsemisala valdkonnaga tegelevatesse Euroopa Liidu asutustesse ja rahvusvahelistesse organisatsioonidesse;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

72) kinnitab enda poolt ametisse nimetatavate ametnike ametijuhendid;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

8) kehtestab kooskõlastatult vastava konkursi- ja atesteerimiskomisjoniga ministeeriumi ametnike atesteerimisnõuded;
9) nimetab ametisse ja vabastab ametist ministri nõunikud ja siseauditi eest vastutavad isikud;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

10) kinnitab ministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate valitsusasutuste teenistujate koosseisu, valitsusasutuste ja ministeeriumi osakondade põhimäärused, ministeeriumi struktuuriüksuste struktuuri ning valitsemisalas olevate valitsusasutuste struktuuri, asjaajamise korralduse ja töökorralduse, välja arvatud juhul, kui see on sätestatud ministri määrusest kõrgemalseisva õigusaktiga;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

11) pärib aru ministeeriumi teenistujatelt ja ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste juhtidelt;
12) määrab ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste peadirektorite teenistusliku järelevalve ulatuse ja korra;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

13) moodustab nõuandva õigusega komisjone, nõukogusid ja töörühmi ministeeriumi pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra;
14) moodustab, korraldab ümber ja lõpetab ministeeriumi hallatavad riigiasutused, kinnitab nende põhimäärused ja eelarved ning määrab nende struktuuri, asjaajamise ja töökorralduse, kui seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega ei ole sätestatud teisiti;
15) suunab ja koordineerib ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust;
151) tagab sisekontrolli süsteemi rakendamise ja siseauditi korraldamise ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisalas olevates riigiasutustes;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

16) esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ministeeriumi kulude ja tulude aastaeelarve eelnõu ning vajaduse korral lisaeelarve eelnõu kohta, otsustab eelarvevahendite kasutamise ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
17) kinnitab ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved, lähtudes riigieelarvest, muudab neid ja kontrollib nende täitmist ning vajadusel teeb ettekirjutusi eelarvevahendite kasutamiseks;
18) otsustab ministeeriumi valitsemisel oleva riigivaraga seotud küsimusi seadusega ja selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud korras;
19) otsustab ministeeriumi ülesannete täitmiseks vajaminevate varade hankimiseks ja teenuste tellimiseks riigihangete pakkumiste läbiviimise;
191) juhib Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi ja tõukefondide ning teiste keskkonnasektorile suunatud Euroopa Liidu finantsvahendite, rahvusvahelise koostöö, arengukoostöö ja muude keskkonnaalaste välisvahendite taotlemise, jagamise, kasutamise ja kasutamise järelevalvega seotud tegevust;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

20) lahendab seaduses ettenähtud juhtudel õiguslikke vaidlusi;
21) annab Vabariigi Valitsusele aru ministeeriumi tegevusest;
22) kinnitab ministeeriumi asjaajamiskorra ja sisekorraeeskirja;
23) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse, korralduse või peaministri korraldusega.

§ 15. Minister annab seaduse alusel ja täitmiseks määrusi, ministeeriumi juhtimisel ja ministeeriumi valitsemisala riigiasutuste tegevuse korraldamiseks käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

§ 16. Ministri kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale.

§ 161. Abiminister juhib ministrilt saadud volituste piires talle ministri poolt pandud ülesannete täitmist ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvates küsimustes, esindab ministeeriumi oma pädevuse ja ministrilt saadud volituste piires ning täidab muid ministri antud ülesandeid.

[RT I 2004, 6, 36 – jõust. 7.02.2004]

§ 162. Abiministri äraolekul asendab teda minister.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

4. peatükk

KANTSLER

§ 17. Ministeeriumi struktuuriüksuste tööd juhib, ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust koordineerib ja ministeeriumi asjaajamist korraldab kantsler.

§ 18. Kantsler:

1) juhib osakonnajuhatajate kaudu rahandusosakonna, personaliosakonna ja arendusosakonna tööd ning kantslerile alluvate teenistujate tööd, asekantslerite ja struktuuriüksuste juhtide kaudu teiste osakondade (välja arvatud siseauditi osakond) tööd;

[RT I 2009, 6, 45 – jõust. 1.02.2009]

2) koordineerib ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust ning teeb ministrile ettepanekuid nende asjaajamise ja töökorralduse kohta;
21) koordineerib ministeeriumi valitsemisala arengukava väljatöötamist ja elluviimist ning tagab valitsemisala valdkondade arengukavade omavahelise seostatuse, terviklikkuse ja ühtsuse, korraldab ministeeriumi üksuste ning ministeeriumiväliste institutsioonide koostööd arengukavade väljatöötamisel ning tagab arengukavade kooskõla üleriigiliste arengukavadega;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

3) tagab ministeeriumi tegevuseks vajalike organisatsiooniliste ja majanduslike tingimuste loomise;
4) käsutab ministri kinnitatud eelarve piires ministeeriumi eelarvevahendeid ning vastutab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
5) valmistab ette ministeeriumi aastaeelarve eelnõu ja vajaduse korral lisaeelarve kohta käivad ettepanekud;
51) sõlmib ministeeriumi nimel lepinguid, välja arvatud lepingud, mida sõlmib minister;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

6) nimetab ametisse ja vabastab ametist ministeeriumi koosseisu kuuluvad ametnikud, välja arvatud need, kelle nimetab ametisse a vabastab ametist minister;
7) sõlmib töölepingud ministeeriumi abiteenistujatega;
8) kinnitab vastavalt struktuuriüksuste põhimäärustele ja struktuuriüksuste juhtide ettepanekutele enda poolt ametisse nimetatavate ametnike ametijuhendid ja vajadusel abiteenistujate tööjuhendid, kohaldab enda poolt teenistusse võetavatele teenistujatele ergutusi ning määrab distsiplinaarkaristusi;
9) edutab enda poolt ametisse nimetatavaid ametnikke oma pädevuse piires;

10) teeb ettepanekuid asekantslerite ja osakonnajuhatajate teenistusse võtmiseks ning teenistusest vabastamiseks;

[RT I 2009, 6, 45 – jõust. 1.02.2009]

11) on ministeeriumi ametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni esimees või määrab esimeheks teise isiku;
12) pärib ministeeriumi struktuuriüksuste ja valitsemisalas olevate riigiasutuste juhtidelt aru nende tegevuse kohta ning teeb ministrile ettepanekuid ministeeriumi struktuuriüksuste ja valitsemisalas olevate riigiasutuste juhtidele ergutuste kohaldamiseks või distsiplinaarkaristuste määramiseks;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

13) hoiab ministeeriumi vapipitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
14) korraldab riigivara kasutamist ministrilt saadud volituste piires ning teeb ministrile ettepanekuid riigivara käsutamise, kasutamise ja valdamise kohta;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

15) annab kaasallkirja ministri määrusele, Vabariigi Valitsusele esitatavatele ja muudele dokumentidele õigusaktidega kehtestatud juhtudel;
16) teostab riigihankeid ministrilt saadud volituste piires;
17) korraldab ministeeriumi struktuuriüksuste, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste põhimääruste, ministeeriumi sisekorraeeskirja ja asjaajamiskorra väljatöötamist ning esitab need ministrile kinnitamiseks;
18) esindab ministeeriumi oma pädevuse ja ministrilt saadud volituste piires või oma pädevuse piires volitab ministeeriumi esindama ministeeriumi teenistujaid;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

19) täidab muid seadusega, Vabariigi Presidendi seadlusega või Vabariigi Valitsuse määrusega või korraldusega talle pandud või ministrilt saadud ülesandeid;
20) annab ministrile aru ministeeriumi struktuuriüksuste tegevusest.

§ 19. Kantsler annab oma pädevuse piires käskkirju ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks, ministeeriumi teenistujate teenistusse võtmiseks ja teenistusest vabastamiseks ning asekantslerite ja struktuuriüksuste töö juhtimiseks ja koordineerimiseks.

§ 20. Ministeeriumi struktuuriüksuste juhtimisel annab kantsler struktuuriüksuste juhtidele suulisi ja kirjalikke korraldusi. Kirjalikud korraldused vormistatakse ja kantakse dokumendiregistrisse vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale.

§ 21 . Kantsleri äraolekul paneb minister oma käskkirjaga tema ülesanded ühele asekantsleritest, viimaste äraolekul ühele osakonnajuhatajatest.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

5. peatükk

ASEKANTSLER

§ 211. Ministeeriumi koosseisus on asekantslerid, kelle ülesanne on tagada ministeeriumi eesmärgi ja põhiülesannete täitmine ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate eri valdkondade seostamise ning tasakaalustatud ja tervikliku arendamise kaudu.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 22. Ministeeriumi koosseisus on rahvusvahelise koostöö asekantsleri, keskkonnakorralduse asekantsleri, looduskaitse ja metsanduse asekantsleri ning halduse ja õiguse asekantsleri ametikohad.

[RT I 2004, 6, 36 – jõust. 7.02.2004]

§ 221. Asekantsler:
1) vastutab oma pädevusse kuuluvates valdkondades riigisiseste ja Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude, arengukavade, rakendusplaanide ja muude dokumentide koostamise ja rakendamise eest, tagab nende kooskõla teiste valdkondade analoogiliste dokumentidega ning ministeeriumiväliste institutsioonide, huvirühmade ja avalikkuse informeerimise ja töösse kaasamise;
2) tagab oma haldusalas ministeeriumi eelarvevahendite täpse ja otstarbeka kasutamise;
3) teeb kantslerile ettepanekuid ministeeriumi aastaeelarve eelnõu ning vajaduse korral lisaeelarve eelnõu koostamise ja eelarvevahendite kasutamise kohta;
4) esindab ministeeriumi ministrilt või kantslerilt saadud volituste piires või oma volituste piires volitab ministeeriumi esindama ministeeriumi teenistujaid;
5) allkirjastab või viseerib oma pädevusse kuuluvas valdkonnas ministeeriumi tegevust käsitlevad dokumendid;
6) koordineerib ministri volitusel oma pädevusse kuuluvates valdkondades ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tööd;
7) teeb kantslerile ettepanekuid riigivara valdamise, kasutamise ja käsutamise kohta;
8) korraldab talle vahetult alluvate osakondade põhimääruste koostamist;
9) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajate ja teiste teenistujate ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks, samuti edutamiseks, neile ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
10) täidab ministrilt või kantslerilt saadud muid ülesandeid;
11) annab ministrile ja kantslerile aru tööülesannete täitmise kohta.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 23. Rahvusvahelise koostöö asekantsler:
1) juhib osakonnajuhatajate kaudu rahvusvahelise koostöö osakonna, välisfinantseerimise osakonna ning kalavarude osakonna tegevust ja ülesannete täitmist;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

2) [kehtetu - RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]
3) [kehtetu - RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]
4) juhib ministeeriumi pädevuse piires kalanduspoliitika, programmide, arengukavade ja rakendusplaanide ettevalmistamist ja elluviimist;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

5) korraldab välisvahendite optimaalset kasutamist;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

6) –9)  [kehtetud - RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]
10) koordineerib ja korraldab ministeeriumi valitsemisalas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi ja tõukefondide ning teiste keskkonnasektorile suunatud Euroopa Liidu finantsvahendite, rahvusvahelise koostöö, arengukoostöö ja muude keskkonnaalaste välisvahendite taotlemise, jagamise, järelevalve ja kasutamisega seotud ülesandeid;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

11) koordineerib Euroopa Komisjoni ja nõukogu komiteede ja töögruppide töös osalemist ministeeriumi valitsemisalas, samuti ministeeriumi valitsemisalas Eesti seisukohtade väljatöötamiseks moodustatavate töögruppide tegevust;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

12) juhendab oma pädevusse kuuluvates küsimustes ministeeriumi esindajate tööd Eesti Vabariigi Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 24. Keskkonnakorralduse asekantsler:
1) juhib osakonnajuhatajate kaudu veeosakonna, jäätmeosakonna ning keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna tegevust ning ülesannete täitmist;

2) ja 3) [kehtetud - RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]
4) juhib vee-, jäätme-, õhu-, kiirguse-, keskkonnatehnoloogia- ja maapõuepoliitika, programmide, arengukavade ja rakendusplaanide ettevalmistamist ja elluviimist ning nendega seotud investeeringute efektiivsuse analüüsimist;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

5) [kehtetu - RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]
6) koordineerib keskkonnaauditi ja -juhtimissüsteemide evitamist ning keskkonnamõju hindamise alast tegevust;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

7) –10) [kehtetud - RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]
11) juhib ministeeriumi ja valitsemisala hädaolukordade lahendamise süsteemide väljaarendamist ja rakendamist, sealhulgas valitsemisalas esineda võivate hädaolukordade riskianalüüsi ning ministeeriumi kriisireguleerimisplaani koostamist.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 25. Looduskaitse ja metsanduse asekantsler:
1) juhib osakonnajuhatajate kaudu looduskaitse osakonna ja metsaosakonna tegevust ja ülesannete täitmist;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

2) ja 3) [kehtetud - RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]
4) juhib metsa- ja looduskaitsepoliitika, programmide ja arengukavade ning rakendusplaanide ettevalmistamist ja elluviimist;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

5) korraldab riigi looduskaitse- ja metsapoliitika elluviimise tõhususe analüüsimist;
6) –9) [kehtetud - RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]
10) juhib jahinduspoliitika, programmide, arengukavade ja rakendusplaanide ettevalmistamist ja elluviimist.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 26. Halduse ja õiguse asekantsler:
1) juhib osakonnajuhatajate kaudu haldusosakonna, infosüsteemide osakonna, avalike suhete osakonna ja õigusosakonna tegevust ning ülesannete täitmist;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

2) ja 3) [kehtetud - RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]
4) juhib infosüsteemide väljaarendamist, ministeeriumi riigivararegistri pidamist ning õigusloome alast tegevust ;
5) tagab ministeeriumi valitsemisel oleva riigivara heaperemeheliku kasutamise;
6) tagab riigivara valitsemise kavade ja riigihangete ettevalmistamise ja läbiviimise;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

7) –10) [kehtetud - RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]
11) juhib suhtekorraldust avalikkusega ja ministeeriumi sisekommunikatsiooni arendamist ning rahva keskkonnateadlikkuse tõstmist ja säästva tarbimise harjumuste kujundamisele suunatud tegevust;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

12) juhib õigusaktide ja strateegiadokumentide mõju hindamise metoodikate väljatöötamist ja rakendamist;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

13) juhib ministeeriumi ja valitsemisala turvapoliitika kujundamist ja rakendamist;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

14) juhib avalikkuse otsustusprotsessidesse kaasamist.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 27. Asekantsleri äraolekul asendab teda kantsleri määratud asekantsler või osakonnajuhataja. Asekantsleri asendamine vormistatakse kantsleri käskkirjaga.

§ 28. Asekantsler annab oma ülesannete täitmisel suulisi ja kirjalikke korraldusi, mis registreeritakse vajadusel vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale.

51. peatükk
NÕUNIKUD
[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 281. Ministeeriumi struktuuri kuuluvad ministri ja ministeeriumi nõunikud.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 282. Ministri nõunikud alluvad vahetult ministrile, kes nad ametisse nimetab ja ametist vabastab.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 283. Ministeeriumi nõunikud alluvad kantslerile või asekantslerile. Ministeeriumi nõunikud nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsler.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 284. Nõuniku ülesanded ja alluvus määratakse nõuniku ametijuhendis, mille kinnitab vastavalt nõniku alluvusele kas minister või kantsler.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

6. peatükk

OSAKONNAJUHATAJA

§ 29. Osakonnajuhataja:
1) juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete täitmise;
2) täidab temale antud juhiseid ja korraldusi või teatab takistustest nende täitmisel;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

3) annab temale alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi;
4) valvab temale alluvate teenistujate teenistuskohustuste täitmise üle;
5) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
6) esindab osakonda osakonnale pandud ülesannete täitmisel;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

7) saab ministeeriumi juhtkonnalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
8) teeb ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning struktuuriüksuste teenistujatele palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste määramiseks ning ergutuste kohaldamiseks;
9) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
10) taotleb osakonna teenistujatele täiendkoolitust osakonna ülesannete paremaks täitmiseks;
11) teeb ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamise kohta;
12) kirjutab alla osakonna tegevust käsitlevatele informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta ministeeriumile rahalisi ega muid kohustusi, ei anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui teisiti ei näe ette seadus;
13) annab vahetule juhile aru osakonna ülesannete täitmise kohta;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

14) vastutab oma pädevuse ja saadud volituste piires eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 30. Ministeeriumi osakonnajuhataja vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest. Osakonnajuhataja täpsemad teenistuskohustused määratakse kindlaks osakonna põhimäärusega. Osakonnajuhatajal on õigus anda arvamusi ja teavet ka ametiasutusevälistele isikutele, kui see on ette nähtud osakonna põhimääruses.

§ 31. Osakonna koosseisu kuuluva talituse või büroo juhataja õigused ja kohustused määratakse kindlaks osakonna põhimääruses.

7. peatükk
[Kehtetu – RT I 2009, 6, 45 – jõust. 1.02.2009]

8. peatükk

OSAKOND

§ 34. Ministeeriumi osakond on ministeeriumi struktuuriüksus, millel puuduvad täitevvõimu volitused ministeeriumiväliste isikute suhtes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 35. Keskkonnaministeeriumis on rahvusvahelise koostöö osakond, kalavarude osakond, veeosakond, jäätmeosakond, keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakond, looduskaitse osakond, metsaosakond, siseauditi osakond, rahandusosakond, haldusosakond, õigusosakond, välisfinantseerimise osakond, personaliosakond, avalike suhete osakond ning infosüsteemide osakond ja arendusosakond.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 36. Ministeeriumi osakondade põhiülesanded on:
1) haldusosakonnal – tagada ministeeriumi korrektne, täpne ja õigeaegne asjaajamine, korraldada ministeeriumi dokumentide säilitamist ja arhiveerimist, ministeeriumi poole pöörduvate isikute vastuvõtmist ning nende avaldustele ja märgukirjadele vastamist, pidada ministeeriumi valitsemisel oleva riigivara arvestust ja korraldada sellekohast asjaajamist, lahendada ministeeriumi valitsemisel oleva riigivaraga seotud küsimusi ning tagada riigihangete ettevalmistamine ja korraldamine, osaleda ministeeriumi turvapoliitika kujundamises ning sellest tulenevate aktide väljatöötamises ja rakendamises;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

2) jäätmeosakonnal – korraldada jäätmemajandust, ohtlike jäätmete käitlussüsteemi väljaarendamist ja pakendite taaskasutamisega seonduvat;

[RT I 2009, 6, 45 – jõust. 1.02.2009]

3) kalavarude osakonnal – korraldada ja koordineerida kalavarude uuringuid, arvestust, kasutamist, taastootmist ja kaitset;
4) keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonnal – korraldada kiirgusohutuse tagamist ja välisõhu kaitset, korraldada keskkonnamõju hindamist ja keskkonnaauditeerimist, korraldada keskkonnanormatiivide väljatöötamist, maapõue kasutust ja kaitset ning keskkonnasäästlike tehnoloogiate juurutamist;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

5) looduskaitse osakonnal – korraldada looduskaitsepoliitika väljatöötamist ja elluviimist, korraldada kaitstavate loodusobjektide kaitse alla võtmist, koordineerida kaitstavate loodusobjektide haldamist, reguleerida geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimist, võõrliikide leviku tõkestamist ning ohustatud liikidega kauplemist, looduskaitse rahvusvaheliste lepingute täitmist ning looduskaitse programmide rakendamist;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

6) metsaosakonnal – korraldada metsapoliitika, metsanduse arengukava ning riigi jahindus- ja metsandusprogrammide väljatöötamist ja elluviimist, rakendada metsade majandamise säästliku ja efektiivse majandamise põhimõtteid, korraldada elustiku mitmekesisuse säilitamise põhimõtete rakendamist metsade kaitsel, korraldada erametsaomanike nõustamist ja toetamist ning korraldada jahindustegevust ja jahindusalast nõustamist;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

7) rahandusosakonnal – koostada ministeeriumi koondeelarve eelnõu, korraldada eelarve täitmist, koostada valitsemisala riigiasutuste ja olulisemate riigieelarveliste kulude alaeelarved ning nende täpsustused, korraldada raamatupidamist ning koostada eelarve täitmise ja raamatupidamise koondaruanded, korraldada ministeeriumi palga- ja varade arvestust, analüüsida eelarve koostamist ja täitmist, pidada riigi ning riigi osalusega äriühingute arvestust ministeeriumi valitsemisalas;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

8) rahvusvahelise koostöö osakonnal – korraldada ja koordineerida ministeeriumi rahvusvahelist koostööd, suhtlemist rahvusvaheliste organisatsioonidega ning rahvusvaheliste lepingute väljatöötamist ja sõlmimist, jälgida rahvusvaheliste kokkulepetega võetud kohustuste täitmist, koordineerida Euroopa Komisjoni ja nõukogu komiteede ja töögruppide töös osalemist ministeeriumi valitsemisalas, samuti ministeeriumi valitsemisalas Eesti seisukohtade väljatöötamist; koordineerida arengukoostööd, koguda ja edastada välissuhtlemiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente ning tagada teistele ministeeriumi struktuuriüksustele välissuhtlemiseks vajalik nõustamine;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

9) siseauditi osakonnal – hinnata ja analüüsida ministeeriumi, valitsemisala valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste sisekontrolli süsteemi toimimist, selle tõhusust ja vastavust õigusaktidele;
10) [kehtetu – RT I 2004, 42, 286 – jõust. 15.05.2004]
11) veeosakonnal – korraldada veekaitset ja vee säästlikku kasutamist, korraldada vee kasutamise ja kaitsega seotud uuringuid;
12) õigusosakonnal – koordineerida valitsemisala õigusloomealast tegevust, tagada ministeeriumis ettevalmistatavate õigustloovate aktide eelnõude ja ministri õigustloovate aktide eelnõude vastavus kehtivale õigusele, nõustada ministeeriumi ametnikke ning valitsemisala riigiasutusi õigusküsimustes, pidada ministeeriumi valitsemisala riigiasutuste arvestust, koguda ja analüüsida andmeid ministeeriumi valitsemisala piires riigi esindamise kohta kohtus ning tagada nende edastamine Justiitsministeeriumile Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

13) välisfinantseerimise osakonnal – osaleda Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi ja tõukefondide ning teiste keskkonnasektorile suunatud Euroopa Liidu finantsvahendite, rahvusvahelise koostöö, arengukoostöö ja muude keskkonnaalaste, välisvahenditest finantseeritavate toetusprogrammide ja meetmete väljatöötamisel, korraldada nende rakendamist ministeeriumi valitsemisalas ning teostada järelevalvet nende kasutamise üle;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

14) infosüsteemide osakonnal - tagada ministeeriumi infosüsteemi töö ja arendamine, juhtida valitsemisala infosüsteemi ja andmekogude arendamist, koordineerida tehnilisi toiminguid ministeeriumi ja valitsemisala keskkonnaandmete avalikustamiseks üldkasutatavates andmesidevõrkudes, osaleda ministeeriumi turvapoliitika kujundamises ning sellest tulenevate aktide väljatöötamises ja rakendamises;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

15) personaliosakonnal – koordineerida ministeeriumi personaliarendust, korraldada personalipoliitika väljatöötamist ja elluviimist, pidada personali arvestust, nõustada struktuuriüksuste juhte personaliküsimustes ning koordineerida ministeeriumi personali koolitust;
16) avalike suhete osakonnal – korraldada ministeeriumi suhtlemist meediaga, teavitada avalikkust ministeeriumi ja valitsemisala asutuste tegevusest, korraldada keskkonnaalaste teabematerjalide koostamist, analüüsida massiteabevahendites avaldatud keskkonnaalaseid materjale ning hallata ministeeriumi veebilehekülge, korraldada ministeeriumisisest suhtlemist, osaleda ministeeriumi maine kujundamisel, koordineerida keskkonnahariduse ja -teadlikkuse alast tegevust;

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

17) arendusosakonnal – koordineerida ministeeriumi arendamist ja strateegilist planeerimist, ministeeriumi valitsemisala avalike teenuste arendamist, keskkonna säästvat arengut, korraldada õigusaktide ning strateegiadokumentide mõju hindamist, arendada keskkonnainfo kogumise süsteemi ja keskkonnaseiret, pidada keskkonnakaitsega seotud kulutuste arvestust ning hinnata nende tõhusust ja tulemuslikkust, koordineerida ja analüüsida keskkonnatasude süsteemi ja muude majandushoobade rakendamist, koordineerida keskkonnastrateegia ja rakendusplaani väljatöötamist ja täiendamist ning korraldada aruandlust.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 37. Osakonnad töötavad välja oma valdkonda kuuluvate õigusaktide eelnõusid.

§ 38. Osakondade täpsemad ülesanded määratakse kindlaks nende põhimäärustes.

§ 39. Ministeeriumi osakondade koosseisu võivad kuuluda vastavalt osakonna põhimäärusele talitused ja bürood. Talituste ja büroode ülesanded ja pädevus määratakse osakonna põhimääruses.

§ 40. Osakonna struktuuri võivad kuuluda nõunikud, kui see tuleneb osakonna põhimäärusest.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

9. peatükk
[Kehtetu – RT I 2009, 6, 45 – jõust. 1.02.2009]

10. peatükk

MINISTEERIUMI KOMISJONID, NÕUKOGUD JA TÖÖRÜHMAD

§ 48. Minister võib ministeeriumi valitsemisalas moodustada nõuandva õigusega ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi (edaspidi komisjonid).

§ 49. Kantsler võib ministeeriumi struktuuriüksuste töö ja ministeeriumi tegevuse koordineerimiseks, ministeeriumi asjaajamise korraldamiseks ning üksikküsimuste lahendamiseks moodustada ajutisi komisjone või ministri ülesandel käesoleva põhimääruse §-s 48 nimetatud komisjone.

§ 50. Komisjonid moodustatakse ministri või kantsleri käskkirjaga, milles määratakse komisjoni ülesanded, esimees ja liikmed, ülesannete täitmise tähtajad ning teenindav struktuuriüksus.

§ 51. Komisjoni teenindav struktuuriüksus tagab komisjoni asjaajamise ja komisjoni koosolekute protokollimise.

§ 52. Komisjoni liikmeteks võib määrata teiste valitsusasutuste teenistujaid asutuse juhi ettepanekul. Komisjoni töösse võib kaasata väljaspool riigiteenistust olevaid isikuid nende nõusolekul.

§ 53. Komisjoni ülesannete täitmisest annab komisjoni esimees aru ministrile või kantslerile, kui komisjoni moodustamisel ei ole määratud teisiti.

§ 54. Komisjonil on õigus pöörduda ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste poole tööks vajalike andmete ja dokumentide saamiseks.

§ 55. Komisjonis osalemisel täiendavate tööülesannete täitmise eest võib maksta tasu.

§ 56. Käesolevas osas sisalduvad sätted laienevad teistele seaduse alusel moodustatud komisjonidele ja nõukogudele, kui seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest ei tulene teisiti.

§ 57. Ministeeriumi teenindamisel olevate valitsuskomisjonide asjaajamise korraldamiseks määrab vastutava struktuuriüksuse minister.

§ 58. Ministri või kantsleri moodustatud komisjonil võib olla ka otsuste tegemise õigus, kui see tuleneb otseselt seadusest.

11. peatükk

MINISTEERIUMI SÜMBOLID

§ 59. Ministeeriumil on sõõrikujuline 50 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõna «KESKKONNAMINISTEERIUM».

§ 60. Ministeeriumi kirjaplangil, üldplangil, ministri määruse ja käskkirja plangil ning kantsleri käskkirja plangil kasutatakse väikest riigivappi. Ministeeriumi õigusaktid ja muud haldusdokumendid vormistatakse vastavalt seadusele ja valitsusasutuste asjaajamiskorrale. Ministeeriumi kirjaplanke kasutavad oma pädevuse piires minister, abiminister, kantsler, asekantslerid ning ministri volitusel teised ministeeriumi teenistujad.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 61. Ministeeriumi osakonnal võib olla oma kirjaplank, kui see on ette nähtud osakonna põhimääruses.

§ 611. Ministeeriumil on oma embleem, mida võib kasutada ministeeriumis vormistatavate dokumentide plankidel ning muudel ministeeriumi trükistel ja meenetel.

[RT I 2006, 42, 322 – jõust. 8.10.2006]

§ 62. Ministeerium kasutab Eesti lippu vastavalt seadusele.

[RT I 2009, 6, 45 – jõust. 1.02.2009]

12. peatükk

TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE

§ 63. Minister teostab teenistuslikku järelevalvet ministeeriumi ametiisikute, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste, ministeeriumi hallatavate riigiasutuste ja nende juhtide aktide ning toimingute üle seadusega ettenähtud korras.

§ 64. Minister võib teenistusliku järelevalve korras teha kantslerile või asekantslerile (või osakonnajuhatajale talle alluvate ametnike kohta) ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks.

§ 65. Minister võib panna oma käskkirjaga kantslerile teenistusliku järelevalve algatamise ja vastavate otsuste tegemise ministeeriumi ametnike toimingute üle. Kantsleril on õigus teha asekantslerile või osakonnajuhatajale ülesandeks ministeeriumi ametniku toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamise ning vastavate dokumentide ja seletuste kogumise teenistusliku järelevalve teostamiseks.

§ 66. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json