Teksti suurus:

Keskkonnaameti põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 9, 107

Keskkonnaameti põhimäärus

Vastu võetud 19.01.2009 nr 5

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Keskkonnaameti staatus

(1) Keskkonnaamet (edaspidi amet) on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab täidesaatvat riigivõimu ja riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Ameti ametlik inglisekeelne nimetus on Environmental Board.

(2) Amet esindab ülesannete täitmisel riiki.

§ 2. Ameti eelarve, pitsat ja sümboolika

(1) Amet on riigieelarvest finantseeritav asutus, millel on oma eelarve ja Riigikassa kontsernikonto koosseisus avatud tulu- ja kulukontod.

(2) Ametil on väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

(3) Ameti struktuuriüksusel võivad olla oma nimega pitsat ja dokumendiplangid, kui see on ettenähtud struktuuriüksuse põhimääruses. Dokumendiplankide ja pitsati kasutamise kord määratakse ameti asjaajamiskorras.

§ 3. Ameti asukoht

Ameti aadress on Narva mnt 7A, 15172 Tallinn. Ameti mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress määratakse struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 4. Järelevalve ameti tegevuse üle

Ameti kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Keskkonnaministeerium, mis suunab ja koordineerib ameti tegevust. Teenistuslikku järelevalvet ameti ja selle ametiisikute tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab keskkonnaminister.

2. peatükk
TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 5. Ameti tegevusvaldkond ja ülesanded

(1) Ameti tegevusvaldkond on riigi keskkonna- ja looduskaitse ning -kasutamise ja kiirgusohutuse poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimine.

(2) Oma tegevusvaldkonnas täidab amet järgmisi ülesandeid:
1) annab seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses välja keskkonnalube, loodusvarade kasutamise lube, kiirgustegevuslube ning muid lube ja litsentse oma pädevuse piires;
2) annab seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses seisukoha planeeringutele ja projektidele;
3) osaleb vajadusel ja oma pädevuse piires keskkonnaalases õigusloomes, samuti keskkonnaalaste strateegiate, programmide ja kavade koostamisel ning vastutab nende elluviimise eest õigusaktides sätestatud ulatuses;
4) korraldab õigusaktides sätestatud juhtudel keskkonna- ja looduskasutuse andmete kogumist, aruandlust ja nende edastamist;
5) peab õigusaktides sätestatud juhtudel oma tegevusvaldkonnaga seotud andmekogusid;
6) registreerib jäätmeluba mittevajavaid jäätmekäitlejaid;
7) osaleb õigusaktides sätestatud juhtudel ja viisil keskkonnamõju hindamises ja keskkonnamõju strateegilises hindamises;
8) korraldab seaduses nimetatud juhtudel ja mahus keskkonnale tekitatava kahju vältimist ja heastamist, lähtudes saastaja maksab põhimõttest;
9) valitseb Vabariigi Valitsuse ja keskkonnaministri määratud kaitstavaid loodusobjekte;
10) korraldab kaitstavate loodusobjektide kaitse-eeskirjade ja kaitse alla võtmise otsuste koostamist;
11) koostab kaitstavate loodusobjektide tegevuskavad ning kaitsekorralduskavad ning korraldab nende rakendamist;
12) koostab võõrliikidega seotud tegevuskavad ning korraldab nende rakendamist;
13) annab hinnangu kaitstavate loodusobjektide kaitse tulemuslikkusele ja kaitsekorra otstarbekusele;
14) korraldab ja teostab loodusobjektide teadus- ja uurimistööd ning seiret;
15) rakendab kaitsemeetmeid, et juhuslik püüdmine ja tapmine ei ohustaks kaitsealuseid liike;
16) teeb kalavarude ohustatuse korral keskkonnaministrile ettepanekuid püügipiirangute kehtestamiseks;
17) korraldab oma pädevuse piires kalavarude kaitset ja taastamist;
18) vaatab läbi metsateatised ja vastab neile ning korraldab metsakaitselist ekspertiisi ning metsaseemnete varumiseks sobilike puistute hindamist;
19) korraldab vääriselupaikade väljavalimist, hindamist ja seiret ning teeb ettepanekuid vääriselupaikade kaitse tagamise kohustuse võtmiseks;
20) annab hinnanguid metsa majandamise kohta ning korraldab metsa uuendamist omaniku kulul;
21) teostab järelevalvet metsakultiveerimismaterjali, sealhulgas geneetiliselt muundatud metsakultiveerimismaterjali, kohta kehtivate nõuete täitmise üle;
22) kontrollib metsa uuendamisel kasutatava kultiveerimismaterjali kvaliteeti;
23) tunnustab metsakultiveerimismaterjali algmaterjali erinevates kategooriates ja kontrollib selle pakendamist, markeerimist ja turustamist;
24) teeb ettepaneku metsakultiveerimismaterjali päritolupiirkondade määramiseks;
25) teostab järelevalvet ja peab arvestust metsakultiveerimismaterjali sisse- ja väljaveo üle ning teavitab metsakultiveerimismaterjali väljaveost sihtriigi pädevat ametiasutust;
26) hindab metsapuude seemnekandvust, metsa uuenemist ning metsaselektsiooniobjektide seisundit;
27) lähtuvalt jahimaakorralduskavast kontrollib ja annab hinnangu jahipiirkonna kasutusele;
28) annab välja jahipidamisõigust tõendavaid dokumente ning peab vastavat arvestust;
29) registreerib jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha ning peab jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise kohtade arvestust;
30) korraldab õhu, pinnase, vee ja toiduainete radioaktiivsuse seiret;
31) korraldab elanike ja elanike vaatlusrühmade kiirgustegevusest põhjustatud dooside hindamist;
32) teostab kiirgusega seotud laboratoorset analüüsi;
33) tagab piiriülese kiirgusohu eest varase hoiatamise süsteemi töö vastavalt õigusaktides sätestatud korrale ning rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute tingimustele;
34) on sidepunktiks teabevahetusel EURATOMi ja Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuriga;
35) on riiklikuks andmekeskuseks teabe vahendamisel rahvusvahelise andmekeskusega tuumarelva katsetuste üldise keelustamise lepingu alusel;
36) korraldab avalikkuse kaasamise, keskkonnahariduse ja -teavitamise alast tegevust;
37) osaleb Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisel vastavas valdkonnas oma pädevuse piirides;
38) osaleb rahvusvahelises koostöös, koostab rahvusvahelisi projekte ja osaleb neis oma pädevuse piires;
39) teostab õigusaktidest tulenevat kontrollifunktsiooni EL struktuurifondidest makstavate toetuste taotlejate nõuetele vastavuse kohta;
40) informeerib Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainspektsiooni ning õigusaktides ettenähtud korras avalikkust avariidest ja hädaolukordadest, mis võivad kaasa tuua olulise keskkonnakahju;
41) osaleb hädaolukorra lahendamise plaanide koostamisel, nende testimisel ja võimalike hädaolukordade lahendamisel;
42) teeb Keskkonnaministeeriumile ettepanekuid keskkonnaalase õigusaktide täiustamiseks;
43) korraldab keskkonnateabe- ja keskkonnaharidusalast tegevust.

(3) Amet täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud õigusaktiga, samuti keskkonnaministri või Keskkonnaministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.

3. peatükk
AMETI JUHTIMINE

§ 6. Peadirektor

(1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist keskkonnaminister Keskkonnaministeeriumi kantsleri ettepanekul.

(2) Ameti peadirektor:
1) juhib ameti tööd ja korraldab peadirektori asetäitjate, ameti struktuuriüksuste juhtide ning nõunike kaudu ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
2) koordineerib, suunab ja kontrollib kiirgusosakonna ja regioonide tööd;
3) korraldab ameti sisekontrolli süsteemi rakendamist ja siseauditialast tööd;
4) teeb keskkonnaministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkondade otstarbekamaks korraldamiseks;
5) vastutab ameti tegevust reguleerivate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru keskkonnaministrile;
6) esindab ametit ilma erivolituseta ja annab volitusi ameti esindamiseks;
7) kinnitab ameti sisekorra eeskirja, asjaajamiskorra ja raamatupidamise siseeeskirja ning muud sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ning korrad;
8) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ning sõlmib ja lõpetab töölepingud töötajatega, kohaldab ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
9) kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused;
10) kinnitab teenistujate ja töötajate ametijuhendid, palgaastmed ning otsustab lisatasude maksmise kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja ameti eelarvega;
11) teostab teenistuslikku järelevalvet ameti ametiisikute tegevuse üle seaduses ettenähtud ulatuses ja korras;
12) teeb üksikjuhtude korral riikliku järelevalve teostamisel ettekirjutusi;
13) koostab ja esitab Keskkonnaministeeriumile ameti tulude ja kulude eelarve, ameti struktuuri ja koosseisude projekti ning kontrollib kinnitatud eelarve täpset ja otstarbekat täitmist;
14) sõlmib ameti nimel lepinguid;
15) otsustab ameti valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi;
16) moodustab nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra, koosseisu ja liikmete tasustamise;
17) teostab teenistuslikku järelevalvet seaduses sätestatud juhtudel ja korras;
18) annab oma pädevuse piires õigusaktide alusel ja täitmiseks käskkirju;
19) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud õigusaktiga, samuti keskkonnaministri või Keskkonnaministeeriumi kantsleri antud ülesandeid;

(3) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse alal, viimase puudumisel peadirektori asetäitja eluslooduse alal või peadirektori asetäitja tugiteenuste alal.

(4) Peadirektori asetäitja äraolekul võib peadirektor panna tema ülesanded mõnele ameti osakonnajuhatajale.

§ 7. Peadirektori asetäitjad

(1) Ameti koosseisus on kolm peadirektori asetäitjat, kes alluvad vahetult peadirektorile:
1) peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse alal vastutab ameti tegevuse eest vee-, jäätme-, õhu-, maapõue, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnavastutuse valdkondades ning keskkonnatasude arvestamisel, koordineerides, suunates ja kontrollides vahetult keskkonnaosakonna ning regioonide tööd;
2) peadirektori asetäitja eluslooduse alal vastutab ameti tegevuse eest looduskaitse, vee-elustiku, metsanduse ja jahinduse valdkondades, koordineerides, suunates ja kontrollides vahetult looduskaitse osakonna ja metsaosakonna ning regioonide tööd;
3) peadirektori asetäitja tugiteenuste alal tagab ametile pandud ülesannete täitmise tugifunktsioonide toimimise kaudu, koordineerides, suunates ja kontrollides vahetult rahandusosakonna, haldusosakonna, õigusosakonna, personaliosakonna ja keskkonnahariduse osakonna tööd.

(2) Peadirektori asetäitjate täpsemad tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendites.

(3) Peadirektori asetäitja äraolekul võib peadirektor panna tema ülesanded teisele peadirektori asetäitjale.

§ 8. Ameti struktuuriüksuste ja nende allüksuste juhtimine

(1) Ameti struktuuriüksuseid ja nende allüksuseid juhivad järgmised ametiisikud:
1) osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult peadirektorile või peadirektori asetäitjale;
2) regiooni juhib regiooni juhataja, kes allub vahetult peadirektorile või vastavas valdkonnas peadirektori asetäitjale;
3) bürood juhib büroojuhataja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale või regiooni juhatajale.

(2) Iga struktuuriüksuse juht peab tagama tema poolt juhitava üksuse põhimäärusega kinnitatud funktsioonide täitmise ning üksusele eraldatud ressursside sihipärase ja efektiivse kasutamise. Selleks struktuuriüksuse juht:
1) vastutab tema poolt juhitavale üksusele pandud ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest ning kontrollib temale alluvate teenistujate ja töötajate teenistus- ja töökohustuste täitmist;
2) osaleb arengustrateegiate ja aastaplaanide väljatöötamisel ning juhib üksuse arenguplaanide koostamist;
3) annab alluvatele teenistujatele ja töötajatele korraldusi üksuse ülesannete täitmiseks;
4) täidab temale kõrgemalseisva juhi poolt antud korraldused või teatab nende täitmise takistustest ning annab kõrgemalseisvale juhile aru üksuse tegevusest;
5) annab üksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi juhtkonnale ja teistele üksustele;
6) teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid üksuse struktuuri, koosseisu ja töökorralduse muutmiseks, üksuse teenistujate ja töötajate edutamiseks ning üksuse teenistujatele ja töötajate palga, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramiseks või ergutuste kohaldamiseks;
7) taotleb üksuse ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ning korraldab nende nõuetekohase hoidmise, hooldamise ja kasutamise;
8) taotleb üksuse teenistujatele ja töötajatele täienduskoolitust teenistusülesannete tulemuslikumaks täitmiseks.

(3) Struktuuriüksuste juhtide täpsemad tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendites.

§ 9. Nõunikud

Ameti koosseisu võivad kuuluda nõunikud vastavalt keskkonnaministri kinnitatud ameti teenistujate ja töötajate koosseisule. Nõunike tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendites.

§ 10. Muud struktuurivälised ametnikud

Ameti koosseisu võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvad ametnikud, kes alluvad vahetult peadirektorile või peadirektori asetäitjale. Väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendites.

§ 11. Keskkonnakasutusega seotud haldusaktide andmise edasivolitamise õigus

Ameti peadirektoril on lubade, litsentside, tunnistuste ning muude haldusaktide andmise ning menetlustoimingute tegemise edasivolitamise õigus ameti pädevuse piires.

4. peatükk
AMETI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED

§ 12. Ameti struktuur

(1) Ameti struktuuri ning teenistujate ja töötajate koosseisu kinnitab keskkonnaminister.

(2) Ameti struktuuriüksused on osakonnad ja regioonid. Osakondade ja regioonide koosseisu võivad kuuluda bürood.

(3) Ameti struktuuriüksuse ülesanded, pädevus ja juhtimiskorraldus, osakonna või regiooni koosseisus olevate büroode ülesanded ning struktuuriüksuse juhataja asendamine sätestatakse struktuuriüksuse põhimäärusega, mille kinnitab ameti peadirektor.

§ 13. Ameti osakonnad

Ameti osakonnad on:
1) keskkonnaosakond;
2) looduskaitse osakond;
3) metsaosakond;
4) kiirgusosakond;
5) rahandusosakond;
6) haldusosakond;
7) õigusosakond;
8) personaliosakond;
9) keskkonnahariduse osakond.

§ 14. Ameti regioonid

Ameti regioonid on:
1) Harju-Järva-Rapla regioon tegevuspiirkonnaga Harju, Järva ja Rapla maakonnas;
2) Hiiu-Lääne-Saare regioon tegevuspiirkonnaga Hiiu, Lääne ja Saare maakonnas;
3) Jõgeva-Tartu regioon tegevuspiirkonnaga Jõgeva ja Tartu maakonnas;
4) Põlva-Valga-Võru regioon tegevuspiirkonnaga Põlva, Valga ja Võru maakonnas;
5) Pärnu-Viljandi regioon tegevuspiirkonnaga Pärnu ja Viljandi maakonnas;
6) Viru regioon tegevuspiirkonnaga Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas.

§ 15. Keskkonnaosakond

Keskkonnaosakonna põhiülesanded on vee-, jäätme-, õhu-, maapõue-, keskkonnamõju hindamise- ja keskkonnavastutuse valdkonnas:
1) korraldada vastavate poliitikate, arengukavade ja programmide elluviimist;
2) koordineerida ja ühtlustada tegevusi ametis;
3) nõustada ja suunata regioone;
4) hinnata õigusaktide toimimist ja mõju ning teha vajadusel õigusaktide muutmiseks ettepanekuid ministeeriumile;
5) teostada regioonide tegevuse üle kvaliteedikontrolli;
6) viia läbi haldusmenetlust talle antud volituste piires.

§ 16. Looduskaitse osakond

Looduskaitse osakonna põhiülesanded on looduskaitse ja veeelustiku valdkonnas:
1) korraldada vastavate poliitikate, arengukavade ja programmide elluviimist;
2) koordineerida ja ühtlustada tegevusi ametis;
3) nõustada ja suunata regioone;
4) hinnata õigusaktide toimimist ja mõju ning teha vajadusel õigusaktide muutmiseks ettepanekuid ministeeriumile;
5) teostada regioonide tegevuse üle kvaliteedikontrolli;
6) viia läbi haldusmenetlust talle antud volituste piires.

§ 17. Metsaosakond

Metsaosakonna põhiülesanded on metsanduse ja jahinduse valdkonnas:
1) korraldada vastavate poliitikate, arengukavade ning programmide elluviimist;
2) koordineerida ja ühtlustada tegevusi ametis;
3) nõustada ja suunata regioone;
4) hinnata õigusaktide toimimist ja mõju hindamist ning teha vajadusel õigusaktide muutmiseks ettepanekuid ministeeriumile;
5) teostada regioonide tegevuse üle kvaliteedikontrolli;
6) viia läbi haldusmenetlust talle antud volituste piires;
7) teostada järelevalvet metsakultiveerimismaterjali tunnustamise ja turustamise üle.

§ 18. Kiirgusosakond

Kiirgusosakonna põhiülesanded on kiirguskaitse ja kiirgusseire valdkonnas:
1) osaleda vastavate poliitikate, arengukavade ning programmide koostamisel ja elluviimisel;
2) viia läbi haldusmenetlust talle antud volituste piires;
3) koostada kiirgusohutushinnanguid kavandatavatele ja olemasolevatele kiirgustegevustele;
4) pidada kiirgusalaseid andmekogusid;
5) korraldada kiirgustegevuslubade järelevalvet koostöös Keskkonnainspektsiooniga;
6) korraldada keskkonna radioaktiivsuse seiret ja tulemuste analüüsi;
7) teostada kiirgusalast laboratoorset analüüsi;
8) teostada looduskiirituse uuringuid;
9) hinnata elanikukiiritust;
10) tagada kiirgusohu eest varajane hoiatamine.

§ 19. Rahandusosakond

Rahandusosakonna põhiülesanded on:
1) koostada ameti eelarveprojekt;
2) korraldada ameti raamatupidamist ja vastavat aruandlust;
3) korraldada ameti eelarve täitmist ja teostada vastavat majandusanalüüsi;
4) korraldada ameti valduses oleva riigivara raamatupidamislikku arvestust;
5) täita ameti keskkonnatasude arvestamise, kogumise ja sihtotstarbelise ülekandmisega seotud ülesandeid.

§ 20. Haldusosakond

Halduskonna põhiülesanded on:
1) korraldada ameti valduses oleva riigivara haldamist ja majandamist;
2) korraldada hankekonkursse ja riigihankeid;
3) korraldada lepingute ettevalmistamist ja täitmist;
4) tagada ameti varustamine vajalike töövahenditega, nende korrashoid ning pidada sellekohast arvestust;
5) koordineerida ja korraldada ameti asjaajamist ja arhiivitööd;
6) tagada ameti infotehnoloogiline teenindamine;
7) arendada ameti info- ja sidesüsteeme.

§ 21. Õigusosakond

Õigusosakonna põhiülesanded on:
1) nõustada ametit ja tema struktuuriüksusi õigusalaselt;
2) esindada ametit kohtus või korraldada ameti kohtus esindamine;
3) koostada õigusaktide eelnõusid ja tagada nende vastavus kehtivale õigusele;
4) korraldada vajadusel keskkonnaalases õigusloomes osalemist.

§ 22. Personaliosakond

Personaliosakonna põhiülesanded on:
1) korraldada personalipoliitika väljatöötamist ja elluviimist;
2) korraldada personali planeerimist, värbamist, valikut ja hindamist;
3) korraldada personaliarvestust ja personalialase dokumentatsiooni haldamist;
4) korraldada koolitustegevust;
5) korraldada konkursi- ja atesteerimiskomisjoni tööd;
6) töötada välja ja rakendada töökeskkonna ja tööohutuse meetmeid.

§ 23. Keskkonnahariduse osakond

Keskkonnahariduse osakonna põhiülesanne on koordineerida ja korraldada ameti keskkonnaharidusalast tegevust.

§ 24. Regioon

Regiooni põhiülesanne on koordineerida ja korraldada ameti pädevusse kuuluvate ülesannete, välja arvatud kiirgusohutusalaste ülesannete, täitmist oma tööpiirkonnas.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 25. Keskkonnaministri määruste kehtetuks tunnistamine

(1) Keskkonnaministri 9. juuli 2004. a määrus nr 90 «Kiirguskeskuse põhimäärus» (RTL 2004, 97, 1528) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määrus nr 79 «Riikliku Looduskaitsekeskuse põhimäärus» (RTL 2005, 123, 1951; 2007, 9, 139) tunnistatakse kehtetuks.

§ 26. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2009. aasta 1. veebruaril.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json