Teksti suurus:

Relvastatud pardasaatja ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva alaliigid ning teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord

Relvastatud pardasaatja ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva alaliigid ning teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.05.2011
Avaldamismärge:RTL 2009, 10, 120

Relvastatud pardasaatja ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva alaliigid ning teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord

Vastu võetud 19.01.2009 nr 6

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 31 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse relvastatud pardasaatja (edaspidi pardasaatja) ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku (edaspidi ametnik) ametirelva alaliigid ning ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord.

§ 2.  Ametirelva alaliigid

  (1) Ametnikule on lubatud järgmised ametirelva alaliigid:
  1) tulirelv - püss, püstol, revolver;
  2) gaasirelv;
  3) külmrelv - kumminui, teleskoopnui;
  4) pneumorelv.

  (2) Pardasaatjale on lubatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud ametirelva alaliigid.

§ 3.  Ametirelva käitlemine

  Ametirelva käitlemise all mõistetakse käesolevas määruses ametirelva kandmist, hoidmist ja Euroopa Ühenduses edasitoimetamist.

§ 4.  Ametirelva kandmine

  (1) Ametivormi kandev ametnik kannab ametirelva vööl kabuuris. Erariietes ametnik kannab ametirelva varjatult.

  (2) Ametirelva kandval ametnikul on keelatud:
  1) anda ametirelva kõrvalise isiku kätte;
  2) kanda ametirelva, olles alkoholijoobes, samuti narkootilise või psühhotroopse aine mõju all;
  3) kanda ametirelva miitingul, demonstratsioonil, pidustustel ja muul avalikul üritusel, välja arvatud juhul, kui selle kandmine on seotud ametiülesande täitmisega.

§ 5.  Ametirelva ja selle laskemoona hoidmine

  (1) Ühisoperatsiooni eest vastutav isik võib määrata politseiasutuse või piirivalve struktuuriüksuse, kes kohustub võtma hoiule ametniku ametirelva ja selle laskemoona ametniku ühisoperatsiooni vahetust kaasamisest vabal ajal.

  (2) Ametirelva ja laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise kohta koostatakse ametirelva ja selle laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise akt (edaspidi akt), mida säilitatakse relva hoiustavas politseiasutuses või piirivalve struktuuriüksuses (lisa 1).

  (3) Ametniku ametirelv ja selle laskemoon võetakse hoiule ning tagastatakse isikut tõendava dokumendi alusel.

  (4) Akti kantakse relva ja laskemoona hoiuleandmisel vähemalt järgmised andmed:
  1) relva ja laskemoona hoiulevõtmise kuupäev, kellaaeg ja asutus;
  2) relva liik, mark, mudel, kaliiber ja number;
  3) laskemoona liik ja kogus;
  4) relva ja laskemoona hoiuleandnud isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, isikut tõendava dokumendi nimetus ja number, töötõendi number ning kontaktandmed;
  5) relva ja laskemoona hoiulevõtnud isiku ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, ametiaste või auaste ja kontaktandmed.

  (5) Akti kantakse relva ja laskemoona tagastamisel vähemalt järgmised andmed:
  1) relva tagastamise kuupäev, kellaaeg ja koht (asutuse nimi);
  2) ametniku ees- ja perekonnanimi, kellele relv ja laskemoon tagastatakse, isikut tõendava dokumendi number ning töötõendi number;
  3) relva ja laskemoona tagastaja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ning ametiaste või auaste.

  (6) Mõlemad isikud kinnitavad ametirelva ja selle laskemoona hoiule võtmisel ning tagastamisel akti kantud andmete õigsust oma allkirjaga.

§ 6.  Andmete säilitamine

  Käesoleva määruse § 5 lõikes 2 nimetatud akti säilitatakse viis aastat selle koostamisest arvates.

§ 7.  Ametirelva Euroopa Ühenduses edasitoimetamine

  (1) Ametniku ametirelva edasitoimetamine on lubatud ühisoperatsiooni korraldava või selles osaleva asutuse taotlusel tema valitsemisala ministri loal (lisa 2).

  (2) Luba vormistatakse enne ametirelva ja selle laskemoona edasitoimetamist. Loale kirjutavad alla minister ja kantsler. Loal peab olema vapipitser.

  (3) Luba antakse taotluses näidatud ajaks kuid mitte kauemaks kui 12 kuuks. Luba annab õiguse ametirelva mitmekordseks edasitoimetamiseks loal näidatud kehtivusaja jooksul.

Minister Jüri PIHL


Kantsler Märt KRAFT


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.01.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-00416.

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json