Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonnaametiks ühendamisega

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 11, 131

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonnaametiks ühendamisega

Vastu võetud 21.01.2009 nr 8

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 4 lõike 5, § 6 lõike 3, § 14 lõike 3, § 20 lõike 3, § 21 lõike 2, § 25 lõike 5, § 27 lõike 1, § 29 lõike 8, § 34 lõike 12, § 45 lõike 2 ja § 52 lõike 4, «Jäätmeseaduse» § 33 lõike 1 punktide 1–3, § 73 lõike 5, § 86 ja § 117 lõike 1, «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigete 12, 15 ja 16, «Keskkonnatasude seaduse» § 31 lõike 4, «Keskkonnavastutuse seaduse» § 9 lõike 2 ja § 29 lõike 4, «Kiirgusseaduse» § 17 lõike 7, § 28, § 42 lõike 2, § 45 lõike 7, § 47 lõike 2 ning § 58 lõigete 5 ja 6, «Looduskaitseseaduse» § 10 lõigete 2 ja 6, § 18 lõike 3, § 23 lõike 3, § 61 lõike 2 ja § 91 lõike 3, «Maapõueseaduse» § 13 lõike 5, § 14 lõike 7, § 18 lõike 6, § 27 lõike 5, § 28 lõike 7, § 40 lõike 2, § 45 lõike 2 ja § 48 lõike 5, «Metsaseaduse» § 24 lõigete 6, 7 ja 10, § 25 lõigete 3 ja 7, § 29 lõigete 3, 5 ja 6, § 30 lõigete 3 ja 7, § 31 lõigete 3 ja 4, § 33, § 37 lõike 11, § 38 lõike 1, § 40 lõigete 4, 7 ja 11, § 41 lõike 6 ja § 43 lõike 3, «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4, «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse» § 29 lõike 5 ja § 30 lõike 3, «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 5 lõike 3, § 64 lõike 6, § 65 lõike 6, § 66 lõike 8, § 73 lõike 8, § 74 lõike 6, § 75 lõike 3, § 76 lõike 5, § 96 lõike 3, § 97 lõigete 3 ja 11, § 101 lõike 5, § 104 lõike 5, § 105 lõike 8 ja § 111 lõike 2, «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5, «Veeseaduse» § 9 lõike 14, § 12 lõike 3, § 21 punkti 6, § 24 lõike 5, § 28 lõike 6 ja § 30 ning «Välisõhu kaitse seaduse» § 32 lõike 6, § 34 lõigete 3 ja 5, § 35 lõike 3, § 50 lõike 2, § 59 ja § 90 lõike 2 alusel.

1. peatükk
«JAHISEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 1. Keskkonnaministri 22. jaanuari 2003. a määruse nr 7 «Jahipiirkonna kasutusõiguse loa vorm» (RTL 2003, 15, 195) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisas asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistusele» sõnaga «Keskkonnaametile»;

2) lisas toodud jahipiirkonna kasutusõiguse loa vormi punktis 3.5 esitatud vaidlustamisviide muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesolevat jahipiirkonna kasutusõiguse luba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.».

§ 2. Keskkonnaministri 28. veebruari 2003. a määruse nr 15 «Jahijuhataja koolituse ja atesteerimise kord» (RTL 2003, 32, 482) §-s 3 asendatakse sõnad «keskkonnateenistuse juhataja» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 3. Keskkonnaministri 5. märtsi 2003. a määruses nr 17 «Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord» (RTL 2003, 35, 521) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna «Keskkonnaministeerium» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti;

2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi metsaosakond» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 4. Keskkonnaministri 5. märtsi 2003. a määruses nr 18 «Jahitunnistuse taotleja koolitamise, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise, tunnistuse taotlemise ning tunnistuse andmise kord. Jahitunnistuse vorm» (RTL 2003, 35, 522) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 8 ja § 12 lõikes 3 asendatakse sõnad «keskkonnateenistuse juhataja» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 9 lõikes 5, § 22 lõigetes 1 ja 2 ning §-s 23 asendatakse sõnad «keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõnad «koolitaja asukohajärgses või isiku elukohajärgses keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis»;

4) paragrahvi 19 lõikes 1, § 20 lõikes 1 ja § 21 lõikes 1 asendatakse sõnad «elukohajärgne keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

§ 5. Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruses nr 20 «Jahieeskiri» (RTL 2003, 35, 524; 2008, 86, 1190) tehakse järgmised muudatused:

1) määruste tekstis asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti;

2) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnatatakse järgmiselt:

« (1) Laskekatse tunnistuse annab Keskkonnaamet või Keskkonnaministeeriumi volitatud isik.».

§ 6. Keskkonnaministri 14. mai 2003. a määruse nr 47 «Jahimaakorraldusjuhend» (RTL 2003, 63, 891) § 5 lõikes 1 asendatakse sõna «keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil».

§ 7. Keskkonnaministri 14. mai 2003. a määruses nr 44 «Kooraste ja Ilumetsa jahipiirkonna moodustamine ja jahipiirkonna kasutusõiguse loa väljaandja määramine» (RTL 2003, 63, 888) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ja jahipiirkonna kasutusõiguse loa väljaandja määramine»;

2) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Keskkonnaministri 11. juuli 2003. a määruses nr 62 «Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad» (RTL 2003, 87, 1276; 2006, 40, 698) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna «keskkonnateenistus» sõnadega «Keskkonnaamet» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti;

2) paragrahvi 2 lõigetest 3 ja 4, § 3 lõikest 2, § 4 lõikest 2 ja § 5 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «või jahipiirkonna koosseisu mittekuuluva kaitseala valitseja»;

3) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad «küttimiskoha keskkonnateenistusele» sõnaga «Keskkonnaametile».

§ 9. Keskkonnaministri 23. oktoobri 2003. a määruses nr 79 «Kaansoo, Nõva–Kullamaa ja Tipu jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» (RTL 2003, 113, 1789; 2007, 22, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine»;

2) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Keskkonnaministri 13. aprilli 2004. a määruses nr 15 «Eidapere, Haimre, Järvakandi, Kehtna, Käru, Päärdu, Raikküla, Vahastu, Valgu ja Vigala jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» (RTL 2004, 46, 786) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine»;

2) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Keskkonnaministri 13. aprilli 2004. a määruses nr 14 «Alatskivi, Amme, Elva, Haaslava, Järvselja, Kambja, Kastre, Konguta, Kärevere, Laeva, Luunja, Meeksi, Nõgiaru, Nõo, Peipsiääre, Puhja, Rannu, Sangla, Tammistu, Tähtvere, Vahelaane, Võnnu ja Ülenurme jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» (RTL 2004, 46, 785) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine»;

2) paragrahv 24 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Keskkonnaministri 28. aprilli 2004. a määruses nr 34 «Kullavere, Luua, Pikknurme ja Saadjärve jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» (RTL 2004, 56, 934) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine»;

2) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Keskkonnaministri 28. aprilli 2004. a määruses nr 36 «Halliste, Heimtali ja Türi jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» (RTL 2004, 56, 936) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine»;

2) paragrahvid 2 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 14. Keskkonnaministri 3. mai 2004. a määruses nr 44 «Kaisma, Koonga ja Vändra jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» (RTL 2004, 61, 1021) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine»;

2) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Keskkonnaministri 8. juuni 2004. a määruse nr 69 «Medaliväärsete jahitrofeede arvestuse pidamise kord» (RTL 2004, 83, 1318) §-s 2 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi metskond» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 16. Keskkonnaministri 17. augusti 2004. a määruse nr 104 «Hageri jahipiirkonna, Leva jahipiirkonna ja Tammiku jahipiirkonna moodustamine» (RTL 2004, 116, 1812; 2005, 72, 993) § 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Keskkonnaministri 17. augusti 2004. a määruse nr 105 «Urevere jahipiirkonna ja Nõva-Kullamaa jahipiirkonna moodustamine» (RTL 2004, 116, 1813; 2005, 30, 416) §-d 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 18. Keskkonnaministri 3. juuni 2005. a määruses nr 48 «Kääpa, Lasva, Vastseliina, Võhandu ja Väimela jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine1» (RTL 2005, 64, 920) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine»;

2) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Keskkonnaministri 10. juuni 2005. a määruses nr 50 «Hellenurme ja Vana-Otepää jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine1» (RTL 2005, 70, 974) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine»;

2) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 20. Keskkonnaministri 14. juuni 2005. a määruses nr 51 «Ahja, Kanepi, Kauksi, Kõlleste, Laheda, Mäe, Orava, Peri, Põlgaste, Põlva, Rasina, Ruusa, Räpina, Saverna, Taevaskoja, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veerksu, Veriora ja Värska jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine1» (RTL 2005, 72, 992) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine»;

2) paragrahv 21 tunnistatakse kehtetuks.

§ 21. Keskkonnaministri 14. juuni 2005. a määruses nr 52 «Hageri, Juuru, Leva, Kaiu, Kohila, Märjamaa, Rapla, Valtu ja Vardi jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine1» (RTL 2005, 72, 993) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine»;

2) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 22. Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määruses nr 72 «Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht» (RTL 2005, 116, 1828) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 ning § 4 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõnad «kaitseala valitsejaga» sõnaga «Keskkonnaametiga»;

3) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõnad «jahipiirkonna asukohajärgse keskkonnateenistusega» sõnaga «Keskkonnaametiga»;

4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnatatakse järgmiselt:

« (4) Jahiaastal kütitavate suurulukite arvu ning vajadusel vanuse- ja soovahekorra üle otsustab Keskkonnaamet.»;

5) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõnad «jahiluba andev keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 23. Keskkonnaministri 31. mai 2006. a määruses nr 36 «Anna, Jäneda, Kõrvemaa, Lehtse ja Väätsa jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» (RTL 2006, 47, 843; 2007, 47, 833) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine»;

2) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 24. Keskkonnaministri 31. mai 2006. a määruses nr 38 «Aegviidu, Ida-Harju, Keila, Kose, Lääne-Harju, Maapaju, Nahe, Nissi, Padise, Paldiski, Põhja-Kõrvemaa, Rae, Siniallika ja Vääna jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» (RTL 2006, 47, 845) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine»;

2) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks.

§ 25. Keskkonnaministri 29. mai 2007. a määruses nr 37 «Jõgeva, Sadala, Torma ja Vaimastvere jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine1» (RTL 2007, 47, 831) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine»;

2) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 26. Keskkonnaministri 29. mai 2007. a määruses nr 38 «Anguse, Haljala, Kadrina, Kiltsi, Kullaaru, Kunda, Laekvere, Mahu, Nõmmküla, Pajusti, Porkuni, Rakke, Ranna, Simuna, Tamsalu, Triigi, Tõrma, Uhtna, Varangu, Viitna, Vinni, Viru-Nigula, Vohnja ja Väike-Maarja jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine1» (RTL 2007, 47, 832) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine»;

2) paragrahv 25 tunnistatakse kehtetuks.

§ 27. Keskkonnaministri 29. mai 2007. a määruses nr 39 «Ambla, Järva-Jaani, Koeru ja Lehtse jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine1» (RTL 2007, 47, 833) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine»;

2) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 28. Keskkonnaministri 30. mai 2007. a määruses nr 41 «Avinurme, Kauksi, Kiikla, Kiviõli, Kohtla-Nõmme, Lohusuu, Maidla, Mäetaguse, Ontika, Oonurme ja Tudulinna jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine1» (RTL 2007, 47, 835) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine»;

2) paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks.

2. peatükk
«JÄÄTMESEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 29. Keskkonnaministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 18 «Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõendi vormid» (RTL 2004, 49, 844) lisas 2 oleval registreerimistõendi vormil asendatakse sõna «keskkonnateenistus» ning sellele eelnev punktiirjoon sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

§ 30. Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 «Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded1» (RTL 2004, 49, 847) § 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Keskkonnaameti õigus nõuda ettevõtjalt jäätmeloa taotlemist §-des 2–4 sätestatud juhtudel

(1) Ettevõtjalt, kes tegutseb tavajäätmete taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamisega §-des 2–4 sätestatud tingimustel, on Keskkonnaametil (edaspidi amet) õigus nõuda jäätmeloa taotlemist juhul, kui ettevõtja tegevus vajab võimaliku tervise- või keskkonnaohu tõttu «Jäätmeseaduse» § 81 lõike 2 punktides 4–7 nimetatud nõuete või meetmete määramist jäätmeloaga.

(2) Amet teavitab ettevõtjat jäätmeloa taotlemise vajadusest kirjalikult, põhjendades jäätmeloa vajalikkuse nõuet ning määrates tähtaja jäätmeloa taotluse esitamiseks. Taotluse esitamise tähtaeg ei tohi olla lühem kui 28 päeva ettevõtjale kirjaliku teate saatmise päevast arvates.».

§ 31. Keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määruses nr 26 «Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm» (RTL 2004, 56, 933) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Jäätmeloa annab Keskkonnaamet (edaspidi amet)»;

2) paragrahvi 5 lõikes 2 ja § 9 lõikes 4 asendatakse sõna «keskkonnateenistus» sõnaga «amet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 6 pealkirjas ja lõikes 3 ning § 8 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõna «korraldus» sõnaga «käskkiri» vastavas käändes;

4) paragrahv 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Amet tunnistab jäätmeloa kehtetuks «Jäätmeseaduse» §-s 85 sätestatud alustel.»;

5) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse sõna «Keskkonnaministeeriumi» sõnaga «ameti»;

6) määruse lisas 2 oleval jäätmeloa vormil asendatakse sõna «keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 32. Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruses nr 38 «Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded1» (RTL 2004, 56, 938; 2006, 91, 1685) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna «keskkonnateenistus» sõnaga «amet» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti;

2) paragrahvi 14 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Keskkonnaamet (edaspidi amet) võib vabastada § 13 lõikes 3 nimetatud nõrgvee kogumise ja töötlemise kohustusest, kui on tehtud keskkonnamõju hindamine, milles on muuhulgas arvestatud asukoha ja prügilas potentsiaalselt ladestatavate jäätmete iseärasusi ning analüüsitud pinnase ja põhjavee kaitstust ilma nimetatud nõuete rakendamiseta, ning amet on hindamise aruannet arvestades veendunud, et pinnase ja põhjavee kaitse on ilma nimetatud nõuete rakendamiseta tagatud.

(2) Kui amet on andnud lõikes 1 nimetatud vabastuse või kui muul alusel on selge, et prügila keskkonnaoht on tavapärasest väiksem, võib amet teha leevendusi § 11 lõigetes 3–5 ja § 13 lõigetes 1 ning 2 sätestatud nõuetest.»;

3) paragrahvi 14 lõikes 3, § 28 lõikes 2, § 34 lõikes 1, § 35 lõikes 3 ja § 59 lõikes 3 asendatakse sõnad «keskkonnateenistuse juhataja» sõnaga «amet» vastavas käändes;

4) paragrahvi 14 lõikest 3, § 28 lõikest 2, § 34 lõikest 1, § 35 lõikest 3 ja § 59 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «oma korraldusega»;

5) paragrahvi 31 lõikes 4 asendatakse sõnad «korralduse andmise» sõnadega «otsuse tegemise»;

6) paragrahvi 33 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Amet kinnitab nõuetekohase sulgemiskava.»;

7) paragrahvi 34 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt.

« (4) Prügila loetakse suletuks, kui amet on teinud otsuse prügila sulgemiseks ja tunnistanud jäätmeloa selles osas kehtetuks, mis annab õiguse prügilas jäätmeid ladestada.».

§ 33. Keskkonnaministri 4. juuni 2004. a määruses nr 66 «Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded» (RTL 2004, 83, 1316; 2006, 29, 517) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käitajal peab olema «Jäätmeseaduse» §-de 81 ja 96 kohane jäätmeluba jäätmete põletamiseks või «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse» kohane keskkonnakompleksluba (edaspidi kasutatakse mõlemat loa liiki hõlmavat üldmõistet luba).»;

2) paragrahvides 16, 17, 19, 20 asendatakse sõna «keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 18 lõikes 1 asendatakse sõnad «keskkonnateenistuse juhataja oma korraldusega» sõnaga «Keskkonnaamet»;

4) paragrahvi 18 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tehas loetakse suletuks, kui Keskkonnaamet on teinud tehase sulgemisotsuse ja tunnistanud loa kehtetuks selles osas, mis lubab tehases jäätmeid põletada.»;

5) paragrahvi 21 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna «Keskkonnaministeerium» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

§ 34. Keskkonnaministri 23. detsembri 2004. a määruses nr 138 «Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord» (RTL 2005, 3, 11) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Jäätmearuanne esitatakse Keskkonnaametile (edaspidi amet) paberil kahes eksemplaris, elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult vastavalt «Digitaalallkirja seadusele» või autoriseeritud kasutajana vahetult Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse (edaspidi Info- ja Tehnokeskus) hallatavasse veebipõhisesse keskkonnaregistri sidussüsteemi.»;

2) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui aruande esitajal ei ole jäätmeluba põhjusel, et see ei ole seadusega nõutav, siis esitab ta jäätmearuande iga jäätmekäitluskoha või jäätmete tekkekoha kohta.»;

3) paragrahvides 4 ja 5 asendatakse sõna «keskkonnateenistus» sõnaga «amet» vastavas käändes;

4) määruse lisas oleval jäätmearuande vormil asendatakse sõna «keskkonnateenistus» ja sõnad «maakonna keskkonnateenistus» sõnadega «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

3. peatükk
«KALAPÜÜGISEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 35. Keskkonnaministri 18. detsembri 2000. a määrus nr 76 «Kaluri kalapüügiloa andja määramine merel ja mitme maakonna piiresse jääval siseveekogul ning mõnede keskkonnaministri määruste kehtetuks tunnistamine» (RTL 2000, 130, 2104) tunnistatakse kehtetuks.

§ 36. Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruses nr 11 «Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavate andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu» (RTL 2005, 28, 387; 2008, 64, 912) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Posti teel esitatud taotluste puhul loetakse taotluse esitamise ajaks taotluse registreerimise kuupäev ja kellaaeg, mille on kalastuskaardi andja märkinud oma dokumendihaldussüsteemis.»;

2) paragrahvi 4 lõike 5 teisest lausest jäetakse välja sõnad «vastava maakonna piiresse jäävate»;

3) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui taotlus vastab nõuetele, ei esine aluseid kalastuskaardi andmisest keeldumiseks ning harrastuspüügiõiguse tasu on makstud, koostab kalastuskaardi andja kalastuskaardi. Kalastuskaart väljastatakse Keskkonnaametist. Kalastuskaardi taotleja soovil saadab kalastuskaardi andja kalastuskaardi postiga taotlusel näidatud postiaadressil.»;

4) paragrahvi 7 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «või struktuuriüksuse»;

5) paragrahvi 11 täiendatakse pärast sõna «Keskkonnaministeeriumi» sõnadega «ja Keskkonnaameti»;

6) määrusest jäetakse välja normitehniline märkus.

§ 37. Keskkonnaministri 18. novembri 2008. a määruses nr 47 «Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2009. aastal» (RTL 2008, 94, 1298) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu ja kalastuskaartide piirarv harrastuslikul kalapüügil 2009. aastal»;

2) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks ja lõike 1 eest jäetakse ära lõike tähis;

4) paragrahvi 13 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Lubatud kalastuskaartide ja püügivahendite piirarv Tartu maakonna siseveekogudel ja Saadjärvel ning püügikitsendused harrastuspüügil»;

5) paragrahvi 13 lõikes 5 asendatakse arv «44» arvuga «120»;

6) paragrahvi 13 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvide 21 ja 22 pealkirjast jäetakse välja sõnad «ja kalastuskaardi andja määramine»;

9) paragrahvi 21 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 22 lõike 1 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Harrastuslik kalapüük, välja arvatud püük spinningu ja lendõngega, on Jõgeva, Lääne-Viru ja Järva maakonna piires keelatud järgmistel jõgedel ja jõelõikudel:»;

11) paragrahvi 22 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

4. peatükk
«KESKKONNATASUDE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 38. Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määruses nr 77 «Keskkonnatasu arvutuse vormid» (RTL 2005, 123, 1950; 2006, 31, 546) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisades esitatud keskkonnatasu arvutuse vormidel asendatakse sõna «keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti;

2) määruse lisades esitatud keskkonnatasu arvutuse vormide ülaservas asendatakse punktiirjoon ja tekst «KESKKONNATEENISTUS» sõnaga «KESKKONNAAMET».

5. peatükk
«KESKKONNAVASTUTUSE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 39. Keskkonnaministri 11. juuli 2008. a määruses nr 32 «Keskkonnakahju ja kahju ohtu puudutavate andmete loetelu» (RTL 2008, 61, 868) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna «keskkonnateenistus» sõnaga «amet» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti;

2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määrus kehtestab selliste andmete loetelu, mille keskkonnakahju või kahju ohu tekkimise korral kahju tekitaja esitab Keskkonnaametile (edaspidi amet) viivitamata.».

§ 40. Keskkonnaministri 17. juuli 2008. a määruses nr 33 «Tagatise esitamise, kasutamise, suurendamise, asendamise ja vabastamise kord» (RTL 2008, 64, 913) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna «keskkonnateenistus» sõnaga «amet» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti;

2) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesolev määrus sätestab Keskkonnaameti (edaspidi amet) kantud keskkonnakahju vältimise või heastamisega seotud kulude (edaspidi kulud) tasumise ajatamiseks tagatise esitamise, kasutamise, asendamise ja vabastamise korra.»;

3) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad «keskkonnateenistuse juhataja» sõnadega «ameti peadirektor».

6. peatükk
«KIIRGUSSEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 41. Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruses nr 41 «Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevusloa taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid» (RTL 2004, 57, 952; 2006, 47, 841) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna «Keskkonnaministeeriumile» sõnaga «Keskkonnaametile»;

2) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Loa andja vaatab taotleja esitatud andmed ja dokumendid läbi ning vajaduse korral kontrollib nende vastavust tegelikule olukorrale.

(3) Kui loa andja määrab taotlejale tähtaja loa taotluse puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «Kiirguskeskuse esitatud seisukoha alusel»;

4) paragrahvi 19 punktis 6 asendatakse sõna «Kiirguskeskuse» sõnaga «Keskkonnaameti»;

5) lisade 7 ja 8 päises asendatakse sõnad «Keskkonnaministeerium Toompuiestee 24, 15172 Tallinn» sõnadega «Loa andja nimi ja aadress»;

6) lisa 8 tabeli «TOLLI MÄRKMED» päises asendatakse sõna «Kiirguskeskusele» sõnaga «Keskkonnaametile».

§ 42. Keskkonnaministri 8. juuli 2004. a määruse nr 86 «Kiirgustöötaja kiirgusohutusalase koolitamise nõuded» (RTL 2004, 97, 1524) § 5 lõikes 4 asendatakse sõna «Kiirguskeskust» sõnaga «Keskkonnaametit».

§ 43. Keskkonnaministri 27. augusti 2004. a määruses nr 110 «Välistöötaja kiirgusseireandmetele ja vormistamisele esitatavad nõuded ning välistöötaja doosikaardi vorm» (RTL 2004, 117, 1821) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõigetes 1 ja 3, § 5 lõikes 2 ning §-s 6 asendatakse sõna «Kiirguskeskus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes;

2) määruse lisa osast «Väljastaja/Issuing office:» jäetakse välja Kiirguskeskuse nimi ja kontaktandmed;

§ 44. Keskkonnaministri 12. oktoobri 2004. a määruses nr 127 «Kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsentsi ja selle taotluse vorm ning litsentsi andmise, pikendamise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord» (RTL 2004, 134, 2077) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõna «Keskkonnaministeeriumile» sõnadega «Keskkonnaametile»;

2) paragrahvi 2 lõikes 1, § 5 lõigetes 3 ja 4 ning lisas 1 asendatakse sõna «keskkonnaminister» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Keskkonnaamet moodustab komisjoni, kes vaatab läbi taotluse, vajadusel kontrollib taotleja vastavust nõuetele suulise või kirjaliku testiga või vestlusega ja esitab Keskkonnaametile arvamuse taotleja nõuetele vastavuse kohta.»;

4) lisas 2 asendatakse sõna «Keskkonnaministeeriumi» sõnadega «Litsentsi andja».

§ 45. Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määruse nr 8 «Radioaktiivsete jäätmete klassifikatsioon, registreerimise, käitlemise ja üleandmise nõuded ning radioaktiivsete jäätmete vastavusnäitajad» (RTL 2005, 20, 244) § 13 lõikes 1 ja § 14 lõikes 2 asendatakse sõna «Kiirguskeskusele» sõnaga «Keskkonnaametile».

§ 46. Keskkonnaministri 15. veebruari 2005. a määruses nr 10 «Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused» (RTL 2005, 24, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 ja § 6 lõikes 3 asendatakse sõna «keskkonnaminister» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõna «Kiirguskeskus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 47. Keskkonnaministri 26. mai 2005. a määrus nr 45 «Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdooside seire ja hindamise kord ning radionukliidide sissevõtust põhjustatud dooside doosikoefitsientide ning kiirgus- ja koefaktori väärtused» (RTL 2005, 65, 934) asendatakse läbivalt sõna «Kiirguskeskus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

7. peatükk
«LOODUSKAITSESEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 48. Keskkonnaministri 22. märtsi 2002. a määruse nr 15 «Tallinna linna territooriumil asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva kaitsevööndi ulatus» (RTL 2002, 45, 620; 2003, 15, 196) §-s 2 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistuse» sõnaga «Keskkonnaameti».

§ 49. Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määruse nr 27 «Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri» (RTL 2003, 46, 678) §-s 2 asendatakse sõnad «asukohajärgse maakonna keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 50. Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määruse nr 28 «Põlva maakonnas asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva piiranguvööndi ulatus» (RTL 2003, 46, 679) §-s 2 asendatakse sõnad «Põlvamaa keskkonnateenistuse» sõnaga «Keskkonnaameti».

§ 51. Keskkonnaministri 28. oktoobri 2003. a määrus nr 82 «Volituste andmine Vooremaa maastikukaitseala valitsemiseks» (RTL 2003, 113, 1792) tunnistatakse kehtetuks.

§ 52. Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määruse nr 52 «Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine» (RTL 2004, 69, 1135; 2005, 124, 1971) §-s 2 tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 53. Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määrus nr 55 «Volituste andmine Emajõe-Suursoo maastikukaitseala valitsemiseks» (RTL 2004, 72, 1189) tunnistatakse kehtetuks.

§ 54. Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määruse nr 60 «Kaitstava loodusobjekti piires oleval kinnisasjal liikumiseks teadustöötajale õiendi väljastamise tingimused ja õiendi vorm» (RTL 2004, 72, 1194) §-s 4 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Keskkonnaamet annab õiendi:
1) liigi kaitse ja ohjamise tegevuskava koostajale;
2) liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas ettenähtud teadustöö tegijale;
3) kaitstava loodusobjektiga seotud teadusuuringu või inventuuri riigi tellimuse tegijale;
4) kaitsekorralduskava koostajale või kaitsekorralduskavas ettenähtud teadustöö tegijale.»;

2) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 55. Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruses nr 62 «Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad» (RTL 2004, 75, 1228; 2007, 70, 1228) asendatakse läbivalt sõnad «Riiklik Looduskaitsekeskus» sõnadega «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

§ 56. Keskkonnaministri 3. juuni 2004. a määruse nr 65 «Kaitstava loodusobjekti tähistamise kord ja tähised» (RTL 2004, 78, 1255) § 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaitstava loodusobjekti tähistamist korraldab Riigimetsa Majandamise Keskus.»;

§ 57. Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruses nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine1» (RTL 2005, 13, 111; 2007, 77, 1333) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 58. Keskkonnaministri 6. mai 2005. a määruses nr 34 «Männisinelase ja eremiitpõrnika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2005, 51, 715) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 59. Keskkonnaministri 12. mai 2005. a määruses nr 37 «Pisilina püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2005, 54, 770) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Hiiumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 60. Keskkonnaministri 21. juuni 2005. a määruses nr 54 «Väike-punalamesklase püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2005, 75, 1063) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 61. Keskkonnaministri 4. juuli 2005. a määruses nr 56 «Harivesiliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2005, 81, 1171) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 62. Keskkonnaministri 14. septembri 2005. a määruses nr 61 «Laialehise nestiku, soohiilaka ja kollase kiviriku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2005, 99, 1502) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 63. Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määruses nr 78 «Hallhülge ja viigerhülge püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2005, 124, 1969) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 64. Keskkonnaministri 2. jaanuari 2006. a määruses nr 1 «Karvase maarjalepa ja emaputke püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2006, 6, 90) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 65. Keskkonnaministri 18. jaanuari 2006. a määruses nr 5 «Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2006, 9, 167) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Hiiumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 66. Keskkonnaministri 25. jaanuari 2006. a määruses nr 8 «Hariliku kobarpea püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2006, 13, 210) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 67. Keskkonnaministri 3. veebruari 2006. a määruses nr 9 «Mägi-kadakkaera, püstkiviriku ja aasnelgi Maarjamäe klindi püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2006, 15, 252) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «asukohajärgses maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 68. Keskkonnaministri 1. märtsi 2006. a määruses nr 17 «Eesti soojumika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2006, 24, 424) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 69. Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määruses nr 28 «Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2006, 36, 623; 2008, 57, 785) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 70. Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määruses nr 29 «Jõgevamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine» (RTL 2006, 36, 624) asendatakse läbivalt sõnad «Jõgevamaa Keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

§ 71. Keskkonnaministri 12. mai 2006. a määruses nr 33 «Võrumaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine» (RTL 2006, 43, 771) asendatakse läbivalt sõnad «Võrumaa Keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

§ 72. Keskkonnaministri 15. juuni 2006. a määruse nr 41 «Harjumaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine» (RTL 2006, 50, 930) normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa Keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes. (õ) 4.02.2009 11:40

§ 73. Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruses nr 43 «Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2006, 55, 998; 2008, 57, 784) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Püsielupaiga valitseja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 74. Keskkonnaministri 12. juuli 2006. a määruses nr 50 «Nahkhiirte Vääna-Viti, Vääna-Posti ja Laagri püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2006, 59, 1057) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 75. Keskkonnaministri 12. juuli 2006. a määruses nr 51 «Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2006, 59, 1058) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 76. Keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määruses nr 52 «Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2006, 59, 1059) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 77. Keskkonnaministri 10. augusti 2006. a määruses nr 58 «II kaitsekategooria samblikuliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2006, 64, 1171) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 78. Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruses nr 73 «Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2006, 89, 1656) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 79. Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruses nr 87 «Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine1» (RTL 2007, 2, 15) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 80. Keskkonnaministri 29. märtsi 2007. a määruses nr 26 «Kalakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2007, 30, 534) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 81. Keskkonnaministri 18. mai 2007. a määruses nr 35 «Saaremaa robirohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2007, 47, 829) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Püsielupaiga valitseja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõnad «kaitse korraldaja» sõnadega «kaitseala valitseja»;

3) paragrahvi 4 lõike 3 punktist 6 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 82. Keskkonnaministri 24. mai 2007. a määruses nr 36 «Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2007, 47, 830) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Püsielupaiga valitseja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 4 lõike 3 punktist 4 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

3) paragrahvi 4 lõike 3 punktides 4 ja 5 asendatakse sõnad «kaitse korraldaja» sõnadega «kaitseala valitseja»;

4) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 83. Keskkonnaministri 7. juuni 2007. a määruses nr 42 «Must-seenesultani püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1» (RTL 2007, 48, 861) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Püsielupaiga valitseja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 84. Keskkonnaministri 22. veebruari 2008. a määruse nr 7 «Mingi ja kähriku tehistingimustes pidamisele esitatavad nõuded ja loa andmise kord» (RTL 2008, 20, 286) § 4 lõikes 1 asendatakse sõna «Keskkonnaministeeriumile» sõnaga «Keskkonnaametile».

§ 85. Keskkonnaministri 10. septembri 2008. a määruses nr 40 «Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord» (RTL 2008, 77, 1062) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses, välja arvatud § 13 lõikes 5, asendatakse läbivalt sõna «looduskaitsekeskus» sõnaga «amet» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti;

2) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva määruse alusel kahju hüvitamist menetleb Keskkonnaamet (edaspidi amet).»;

3) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kahjustust hindab või hindamist korraldab amet, kes määrab hindajaks asjaomase liigi asjatundja või liigi eksperdilt väljastpoolt Keskkonnaministeeriumi haldusala. Kahjustus hinnatakse ja hindamisakt koostatakse viie tööpäeva jooksul asjakohase teate või ametilt tellimuse saamisest arvates.».

§ 86. Keskkonnaministri 26. septembri 2008. a määruses nr 42 «Rohe-raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RTL 2008, 83, 1133) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Püsielupaiga valitseja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõnad «kaitse korraldaja» sõnadega «kaitseala valitseja»;

3) paragrahvi 4 lõike 3 punktist 4 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

8. peatükk
«MAAPÕUESEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 87. Keskkonnaministri 21. aprilli 2005. a määruses nr 26 «Maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord» (RTL 2005, 47, 647; 2006, 19, 330) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Kaevandamisloa andja avalikustab aruande oma veebilehel.».

§ 88. Keskkonnaministri 21. aprilli 2005. a määruse nr 27 «Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu aruande esitamise ning läbivaatamise kord» (RTL 2005, 47, 648) § 5 lõikes 2 asendatakse sõnad «uuringuala asukohajärgsele keskkonnateenistusele» sõnaga «Keskkonnaametile».

§ 89. Keskkonnaministri 6. mai 2005. a määruses nr 36 «Maavara kaevandamisloa taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele lisale esitatavad täpsustatud nõuded, kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise menetlustoimingute tähtajad ja kaevandamisloa vorm» (RTL 2005, 51, 717) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõigetes 7 ja 8 asendatakse sõna «Keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad «mäeeraldise teenindusmaa asukohajärgse maakonna keskkonnateenistusele» sõnaga «Keskkonnaametile».

§ 90. Keskkonnaministri 20. mai 2005. a määruses nr 40 «Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse vorm, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele osale esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa andmise menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm» (RTL 2005, 58, 823) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 7 asendatakse sõna «Keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 4 lõikes 8 asendatakse sõnad «uuringuruumi asukohajärgsele maakonna keskkonnateenistusele» sõnaga «Keskkonnaametile»;

3) määruse lisades 3 ja 4 esitatud üldgeoloogilise uurimistöö loa ja geoloogilise uuringu loa vormilt jäetakse välja sõnad «või struktuuriüksus».

§ 91. Keskkonnaministri 26. mai 2005. a määruses nr 43 «Üldgeoloogilise uurimistööga, geoloogilise uuringuga ja kaevandamisega rikutud maa korrastamise kord» (RTL 2005, 60, 865) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Korrastamisprojekt koostatakse lähtudes Keskkonnaameti poolt esitatud korrastamistingimustest. Korrastamistingimusi esitades peab Keskkonnaamet lähtuma kaevandamise keskkonnamõju hindamise soovitustest, arvestama maaomaniku poolt maa kasutada andmisel esitatud nõudeid, kohaliku omavalitsuse arvamust ning käesoleva korra nõudeid. Korrastatava maa kasutamise sihtotstarbe määramisel lähtutakse maavara kaevandamisloas märgitust.»;

2) paragrahvi 8 lõikes 9 asendatakse sõnad «korrastatava maa asukohajärgses maakonna keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis»;

3) paragrahvi 20 lõikes 9 «korrastatava maa asukohajärgse maakonna keskkonnateenistusele» sõnaga «Keskkonnaametile».

9. peatükk
«METSASEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 92. Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 83 «Metsateatise vorm ja esitamise kord» (RTL 2006, 93, 1725) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «keskkonnateenistus» ja «kinnisasja asukohajärgne keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti; (õ) 28.01.2009 12:00

2) paragrahvis 1 asendatakse sõnad «kinnisasja asukohajärgsele maakonna keskkonnateenistusele (edaspidi keskkonnateenistus)» sõnaga «Keskkonnaametile».

§ 93. Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 84 «Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm» (RTL 2006, 93, 1726) § 4 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «kinnisasja asukohajärgse Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistuse» sõnaga «Keskkonnaameti».

§ 94. Keskkonnaministri 1. augusti 2008. a määruse nr 37 «Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded» (RTL 2008, 68, 964) § 5 lõikes 5 asendatakse sõnad «maa asukohajärgse keskkonnateenistusega» sõnaga «Keskkonnaametiga».

10. peatükk
«PERIOODI 2007–2013 STRUKTUURITOETUSE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 95. Keskkonnaministri 13. märtsi 2008. a määruses nr 9 «Meetme «Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine» tingimused» (RTL 2008, 23, 356) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «keskkonnateenistus» sõnadega «või Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 10 lõike 6 punkte 7 ja 8 täiendatakse pärast sõna «keskkonnateenistuse» sõnadega «või Keskkonnaameti».

11. peatükk
«SAASTUSE KOMPLEKSSE VÄLTIMISE JA KONTROLLIMISE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 96. Keskkonnaministri 19. märtsi 2007. a määruses nr 24 «Keskkonnakompleksloa taotluse esitamise, keskkonnakompleksloa taotluse saamise, keskkonnakompleksloa andmise või sellest keeldumise teatevormide kinnitamine» (RTL 2007, 26, 456) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «Keskkonnaministeeriumi» sõnaga «Keskkonnaameti»;

2) määrusest jäetakse välja normitehniline märkus.

12. peatükk
«TAIMEDE PALJUNDAMISE JA SORDIKAITSE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 97. Keskkonnaministri 6. juuli 2006. a määruse nr 45 «Kultiveerimismaterjali kategooriad, kultiveerimismaterjali algmaterjalile ning kultiveerimismaterjali kvaliteedile esitatavad nõuded1» (RTL 2006, 55, 999) lisas 1 asendatakse läbivalt sõnad «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

§ 98. Keskkonnaministri 11. detsembri 2006. a määruse nr 72 «Kultiveerimismaterjali importimisele esitatavad nõuded1» (RTL 2006, 89, 1655) § 4 lõikes 1 asendatakse sõnad «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusele» sõnaga «Keskkonnaametile».

§ 99. Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 85 «Kultiveerimismaterjali sertifitseeritavate liikide loetelu, sertifitseerimise kord ning sertifitseerimist või kontrollimist kinnitatavate dokumentide sisu nõuded1» (RTL 2007, 1, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Metsapuude seemne päritolutunnistuse koostab sertifitseerimise taotleja kultiveerimismaterjali kategoorias algallikas tuntud, valitud ja kvalifitseeritud seemnepartii moodustamiseks. Puistust või seemneallikast pärineva seemne korral tuleb päritolutunnistuse koostamise aluseks võtta Keskkonnaameti poolt seemnevarujale väljastatud õiend. Õiend koostatakse seemnevarumiseks valitud puistu või seemneallika selektsiooniliseks hindamiseks. Puistu või seemneallikas, millest varutavat seemet soovitakse sertifitseerida, kuulub Keskkonnaameti poolt hindamisele hiljemalt 2 nädalat enne tegelikku seemnevarumist metsas.»;

3) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõna «Keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

4) paragrahvi 3 lõike 9 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Metsapuuliikide sertifitseeritavate seemnepartiide kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimiseks analüüsib akrediteeritud seemnekontrollilaboratoorium Keskkonnaameti peadirektori volitatud isiku võetud proove.».

§ 100. Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 86 «Kultiveerimismaterjali tootmisele, mikropaljundamist kasutavale laboratooriumile, pakendamisele, müügipakendi sulgemisele ja märgistamisele ning enesekontrollile esitatavad nõuded; kultiveerimismaterjali teise liikmesriiki turustamise teatise sisu ja selle edastamise kord1» (RTL 2007, 1, 2) asendatakse läbivalt sõnad «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

13. peatükk
«VABARIIGI VALITSUSE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 101. Keskkonnaministri 23. jaanuari 2002. a määruse nr 6 «Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi põhimäärus» (RTL 2002, 22, 282; 2006, 64, 1170) § 2 punktis 10 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistustele» sõnaga «Keskkonnaametile».

14. peatükk
«VEESEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 102. Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a määrusega nr 61 «Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine» (RTL 1997, 3, 8; 2004, 96, 1500) kehtestatud «Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korras» asendatakse läbivalt sõnad «maakonna keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

§ 103. Keskkonnaministri 30. jaanuari 1997. a määruses nr 8 «Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra kehtestamine» (RTL 1997, 25, 145) tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 punktides 1.2, 1.5, 1.7, 2.9, 2.10 ja 2.11 asendatakse sõnad «asukohajärgne riiklik keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes;

2) lisa 1 punktis 1.6 asendatakse sõnad «riigi põhjavee ja asukohajärgse riikliku keskkonnateenistuse veeregistrisse» sõnaga «põhjaveeregistrisse».

3) lisa 1 punktis 2.7 asendatakse sõnad «keskkonnaministri poolt selleks määratud veeloa väljaandja» sõnaga «Keskkonnaamet»;

4) lisa 1 punktis 3.3 asendatakse sõna «Keskkonnaministeerium» sõnaga «Keskkonnaamet»;

5) lisa 2 tekstis asendatakse sõnad «asukohajärgne riiklik keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

§ 104. Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr 18 «Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid» (RTL 2002, 48, 664; 2006, 19, 330) lisades 1–6 esitatud loa vormide punktis 3.9 esitatud vaidlustamisviide muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesolevat vee erikasutusluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.»;

§ 105. Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määruses nr 9 «Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord» (RTL 2007, 6, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad «vee erikasutuse asukohajärgsele Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistusele (edaspidi keskkonnateenistus)» sõnaga «Keskkonnaametile»;

2) paragrahvi 4 lõigetes 2–4 asendatakse sõna «keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

15. peatükk
«VÄLISÕHU KAITSE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 106. Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruses nr 123 «Piirkonna välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava sisule esitatavad nõuded ja koostamise kord1» (RTL 2004, 128, 1987) asendatakse läbivalt sõnad «maakonna keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes.

§ 107. Keskkonnaministri 31. jaanuari 2005. a määruse nr 4 «Bensiini veo ja bensiini terminalides ning tanklates hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise eesmärgil1» (RTL 2005, 19, 203; 2008, 35, 509) § 19 tekstis asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi asukohajärgne keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 108. Keskkonnaministri 4. novembri 2005. a määruse nr 67 «Värvide, lakkide ja sõidukite lõppviimistlusmaterjalide lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirnormid1» (RTL 2005, 113, 1732) §-s 8 asendatakse sõna «Keskkonnaministeeriumi» sõnaga «Keskkonnaameti»;

§ 109. Keskkonnaministri 6. juuli 2006. a määruse nr 46 «Välisõhus saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme määramiseks vajalike andmete loetelu» (RTL 2006, 55, 1000) § 6 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «saasteallika asukohajärgne maakonna keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 110. Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruses nr 76 «Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm1» (RTL 2006, 91, 1683) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «saasteallika asukohajärgsele maakonna keskkonnateenistusele» sõnaga «Keskkonnaametile»;

2) paragrahvi 2 lõigetes 3 ja 4 ning § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes; (õ) 28.01.2009 12:00

3) paragrahvi 2 lõigetes 5–7 asendatakse sõna «keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 111. Keskkonnaministri 14. märtsi 2007. a määruses nr 23 «Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise ning kasutamise loa taotlemise ja loa andmise kord ning loa taotluse ja loa vormid1» (RTL 2007, 25, 448) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna «Keskkonnaministeerium» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 2 lõike 3 punktist 6 jäetakse välja sõnad «maakonna keskkonnateenistuse ja»;

3) paragrahvi 3 lõike 4 punktist 5 jäetakse välja sõnad «maakonna keskkonnateenistuse või»;

4) määruse lisades 3 ja 4 esitatud loa vormi real «Vaidlustamine» teises tulbas olev tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesolevat kemikaaliluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul loa teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.».

§ 112. Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruses nr 50 «Lõhnaaine esinemise määramise ekspertrühma moodustamise kord, ekspertrühma liikmele esitatavad nõuded, lõhnaaine esinemise määramise kord ja määramiseks kasutatavate meetodite loetelu» (RTL 2007, 57, 1018) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 4 ning § 8 lõikes 2 asendatakse sõnad «saasteallika asukohajärgse maakonna keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõike 5 punktis 4 asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

16. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 113. Käesolev määrus jõustub 2009. aasta 1. veebruaril.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

ÕIEND
§ 110 punktis 2 asendatud sõnad "paragrahvi 2 lõigetes 2 ja 4" sõnadega "paragrahvi 2 lõigetes 3 ja 4".
§ 92 punktis 1 asendatud sõnad "kinnistu asukohajärgne keskkonnateenistus" sõnadega "kinnisasja asukohajärgne keskkonnateenistus".

§ 72 asendatud sõnad "Võrumaa keskkonnateenistus" sõnadega "Harjumaa keskkonnateenistus".
Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõige 31 punkt 2 ja Keskkonnaministeeriumi 3. veebruari 2009. aasta taotluskiri nr 20-1/6762

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json