Teksti suurus:

Majandustegevuse registrisse kantavate teenuse osutaja andmete loetelu ja teavitamist vajavate muudetud andmete loetelu kehtestamine

Majandustegevuse registrisse kantavate teenuse osutaja andmete loetelu ja teavitamist vajavate muudetud andmete loetelu kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.09.2014
Avaldamismärge:RTL 2009, 10, 126

Majandustegevuse registrisse kantavate teenuse osutaja andmete loetelu ja teavitamist vajavate muudetud andmete loetelu kehtestamine

Vastu võetud 21.01.2009 nr 13

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 213 lõike 8 ja § 217 lõike 3 alusel.

§ 1.  Majandustegevuse registrisse kantavad tegevusloa andmed

  (1) Tegevusloa väljaandja kannab majandustegevuse registrisse (edaspidi register) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 216 nimetatud tegevusloa otsuses toodud andmed.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja puhul kantakse lisaks lõikes 1 toodud andmetele registrisse järgmised andmed:
  1) lapsehoidja nimi ja isikukood;
  2) lapsehoidja kontaktandmed ja
  3) kutsetunnistuse number ja kehtivuse lõpukuupäev.

  (3) Asenduskoduteenuse osutaja puhul kantakse lisaks lõikes 1 toodud andmetele registrisse järgmised andmed:
  1) kasvatusala töötaja ja perevanema nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) punktis 1 nimetatud isiku eriala või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja ja väljaandmise koht ja
  3) kasvatusala töötaja puhul «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-s 159 nõutud täienduskoolituse ja perevanema puhul «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 252 lõike 1 punktis 7 nimetatud koolituse läbimist tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja ja väljaandmise koht.

  (4) Igapäevaelu toetamise teenuse, töötamise toetamise teenuse, toetatud elamise teenuse, kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja puhul kantakse lisaks lõikes 1 toodud andmetele registrisse järgmised andmed:
  1) tegevusjuhendaja nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) tegevusjuhendaja eriala või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja ja väljaandmise koht ja
  3) tegevusjuhendaja «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1134 lõike 1 punktis 1 nimetatud 260-tunnise koolituse läbimist tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja ja väljaandmise koht.

  (5) Juhul kui lõike 3 punktis 2 või lõike 4 punktis 2 nimetatud andmed on avalikult kättesaadavad muus andmekogus, kantakse registrisse ainult eriala või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi number.

  (6) Töötamise toetamise teenuse osutaja puhul kantakse lisaks lõigetes 1 ja 4 toodud andmetele registrisse tegevusjuhendaja «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1134 lõikes 3 nimetatud täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja ja väljaandmise koht.

  (7) Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja puhul, kes osutab teenust:
  1) kohtumääruse alusel hoolekandeasutusse paigutatud isikule, kantakse lisaks lõigetes 1 ja 4 toodud andmetele registrisse tegevusjuhendaja «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1134 lõike 4 punktis 1 nimetatud täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja ja väljaandmise koht ja
  2) sügava liitpuudega või ebastabiilse remissiooniga isikule, kantakse lisaks lõigetes 1 ja 4 toodud andmetele registrisse tegevusjuhendaja «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1134 lõike 4 punktis 2 nimetatud täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja ja väljaandmise koht.

§ 2.  Muudetud andmed, millest tuleb teavitada tegevusloa väljaandjat

  Tegevusloa omaja on kohustatud teavitama tegevusloa väljaandjat järgmiste registrisse kantud andmete muutumisest:
  1) teenuse osutamise koha aadress, teenuse osutaja aadress või sidevahendite andmed;
  2) lapsehoiuteenuse tegevusloa omamisel lapsehoidja nimi, isikukood, kontaktandmed või kutsetunnistuse number;
  3) asenduskoduteenuse tegevusloa omamisel § 1 lõikes 3 nimetatud andmed;
  4) erihoolekandeteenuse tegevusloa omamisel § 1 lõikes 4 nimetatud andmed;
  5) töötamise toetamise teenuse tegevusloa omamisel § 1 lõikes 6 nimetatud täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi andmed;
  6) ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja puhul, kes osutab teenust kohtumääruse alusel hoolekandeasutusse paigutatud isikule, § 1 lõike 7 punktis 1 nimetatud täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi andmed, ja sügava liitpuudega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või pikaajalise psüühikahäirega isikule, § 1 lõike 7 punktis 2 nimetatud täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi andmed.

§ 3.  Määruse rakendamine

  (1) Kuni 2014. aasta 31. detsembrini kantakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1134 lõike 1 punktis 1 nimetatud 260-tunnise koolituse läbimist tõendava dokumendi andmed registrisse juhul, kui tegevusjuhendaja on 260-tunnise koolituse läbinud.

  (2) Kuni 2014. aasta 31. detsembrini kantakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1134 lõigetes 3 ja 4 nimetatud täienduskoolituste läbimist tõendavate dokumentide andmed registrisse juhul, kui tegevusjuhendaja on täienduskoolituse läbinud.

Maret MARIPUU
Minister

Marelle ERLENHEIM
Finantsjuht kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json