Teksti suurus:

Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2010
Avaldamismärge:

Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord

Vastu võetud 04.01.2007 nr 1
RTL 2007, 4, 65
jõustumine 15.01.2007

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

16.01.2009 nr 3 (RTL 2009, 9, 105) 26.01.2009

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 12 lõigete 3 ja 10 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Metsakorraldustööde tegevusluba

Metsakorraldustööde tegevusluba (edaspidi luba) annab isikule õiguse teha metsakorraldustöid.

§ 2. Metsakorraldustööde tegevusloa andja

Metsakorraldustööde tegevusloa annab ja seda pikendab Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (edaspidi loa andja).

[RTL 2009, 9, 105 – jõust. 26.01.2009]

2. peatükk
METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLOA TAOTLEMINE

§ 3. Loa taotlemine

(1) Loa saamiseks esitab taotleja loa andjale käesoleva määruse lisa 1 vormi kohase taotluse.

(2) Taotlusele peavad olema lisatud järgmised dokumendid:
1) taotleja juures metsakorraldustöid tegevate isikute nimekiri, kus on märgitud isiku nimi, isikukood, metsakorraldaja tunnistuse number ja väljastamise aeg, töölepingu sõlmimise või ametisse nimetamise käskkirja kuupäev;
2) metsakorraldustööde tegemiseks kasutatavate ja nõuetele vastavate taotleja tehniliste vahendite nimekiri;
3) äriregistrisse kandmata füüsilisest isikust ettevõtja maksukohuslaste registris registreerimise tõend.

(3) Loa andja registreerib loa taotluse kohe pärast selle saamist.

(4) Loa andja kontrollib taotlejal maksuvõlgnevuste puudumist ning taotluse vastavust käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 esitatud nõuetele 15 päeva jooksul selle saamisest arvates.

(5) Loa andjal on õigus nõuda taotlejalt või teistelt isikutelt taotluses esitatud või taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete täpsustamiseks ja kontrollimiseks lisateavet.

(6) Loa andja säilitab taotlusi ja muid lubade menetlemisega seotud dokumente kuus aastat.

3. peatükk
METSAKORRALDUSTÖÖDE TEHNILISED VAHENDID

§ 4. Tehnilised vahendid

Tehnilised vahendid käesoleva määruse tähenduses on metsakorraldustööde välitöö vahendid, infotehnoloogia riist- ja -tarkvara ning tehniline dokumentatsioon.

§ 5. Välitöö vahenditele esitatavad nõuded

Metsakorraldajal peavad olema vähemalt järgmised välitöövahendid:
1) kõrgusmõõtja, mis tagab puu kõrguse mõõtmise 2,5% täpsusega;
2) juurdekasvupuur pikkusega vähemalt 25 cm;
3) ilmakaarte määramise vahend (kompass või GPS);
4) ümbermõõdulint;
5) mõõdulint, niitmõõtja, ultraheli- või laserkaugusmõõtja;
6) relaskoop.

§ 6. Nõuded infotehnoloogia riist- ja -tarkvarale

Metsakorraldustöödeks vajalik infotehnoloogia riist- ja -tarkvara ning nendele esitatavad nõuded on järgmised:
1) personaalarvuti;
2) värviprinter;
3) GIS-tarkvara kasutuslitsents, sealjuures peab GIS-tarkvara võimaldama vektorkaardi joonistamist, mis omakorda võimaldab nõuetekohaste teemakaartide koostamist ja kaardiandmete väljastamist Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktori käskkirjaga kehtestatud ning loa andja veebilehel avaldatud «Metsaressursi arvestuse riikliku registri» andmeformaadis;

4) kasutusõigus tarkvarale, mis võimaldab koostada metsamajandamiskava.

[RTL 2009, 9, 105 – jõust. 26.01.2009]

§ 7. Tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded

Metsakorraldustööde tehniline dokumentatsioon peab sisaldama vähemalt:
1) välitööde juhendit koos selles viidatud tabelite, blankettide jm abimaterjalidega;
2) andmetöötlusprotsessi kirjeldust (kasutatav tarkvara, andmete sisestamine, metsamajandamiskava koostamine);

3) metsamajandamiskava näidist või vastavaid infotehnoloogilisi rakendusi, mis vastavad metsa korraldamise juhendi peatükis 6 toodud nõuetele. Metsamajandamiskava näidis esitatakse paber- või digitaalkujul, sealjuures takseerandmed digitaalkujul Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktori käskkirjaga kehtestatud ning loa andja veebilehel avaldatud «Metsaressursi arvestuse riikliku registri» andmeformaadis;

[RTL 2009, 9, 105 – jõust. 26.01.2009]

4) detailset kvaliteedisüsteemi kirjeldust, mis peab käsitlema vähemalt objektide looduses kontrollimiseks väljavalimist, andmete kontrollimist erinevatel andmetöötluse etappidel ning metsamajandamiskava kooskõlastamis- ja üleandmisprotseduure.

§ 8. Tehniliste vahendite nõuetele vastavuse hindamine

(1) Metsakorraldustööde tegemiseks kasutatavate tehniliste vahendite käesolevas määruses esitatud nõuetele vastavust hindab loa andja.

[RTL 2009, 9, 105 – jõust. 26.01.2009]

(2) Infotehnoloogia riistvara võib olla üüritud, GIS-teeninduse võib korraldada lepingu alusel teine isik.

(3) Loa taotleja on kohustatud võimaldama loa andja esindajate juurdepääsu tehnilistele vahenditele kahe tööpäeva jooksul asjakohase suulise taotluse saamisest arvates.

[RTL 2009, 9, 105 – jõust. 26.01.2009]

(4) Loa taotleja on kohustatud tõendama tehniliste vahendite omandi- või kasutusõigust ning vastavust käesolevas määruses esitatud nõuetele.

(5) Tehnilistel vahenditel puuduste esinemise korral on loa andjal õigus määrata loa taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

[RTL 2009, 9, 105 – jõust. 26.01.2009]

4. peatükk
METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLOA ANDMINE JA PIKENDAMINE

§ 9. Loa andmise otsustamine

(1) [Kehtetu – RTL 2009, 9, 105 – jõust. 26.01.2009]

(2) [Kehtetu – RTL 2009, 9, 105 – jõust. 26.01.2009]

(3) Loa andjal on õigus vajaduse korral nõuda loa taotlejalt asjasse puutuvate täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

[RTL 2009, 9, 105 – jõust. 26.01.2009]

(4) Loa andja kontrollib loa taotleja vastavust «Metsaseaduse» § 12 lõikes 2 sätestatud nõuetele ja teeb otsuse loa andmise või sellest keeldumise kohta 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest. Otsusest loa andmise või andmisest keeldumise kohta teavitab loa andja loa taotlejat seitsme päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

[RTL 2009, 9, 105 – jõust. 26.01.2009]

(5) [Kehtetu – RTL 2009, 9, 105 – jõust. 26.01.2009]

(6) [Kehtetu – RTL 2009, 9, 105 – jõust. 26.01.2009]

(7) Luba vormistatakse A4-formaadis vähemalt ühe turvaelemendiga ja selle vorm on käesoleva määruse lisas 2. Loa andja väljastab loa taotlejale allkirja vastu.

(8) Loa andja peab metsakorraldustööde tegevusluba omavate isikute registrit ning avaldab registri andmed oma veebilehel seitsme päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 10. Loa pikendamine

(1) Luba pikendatakse «Metsaseaduse» § 12 lõikes 8 sätestatud tingimustel.

(2) Loa pikendamise taotlus tuleb esitada hiljemalt kaks kuud enne loa kehtivusaja lõppu.

(3) Loa pikendamisele kohaldatakse käesoleva määruse §-des 9–10 sätestatut.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 11. Rakendussäte

Enne käesoleva määruse kehtima hakkamist antud metsakorraldustööde tegevusload kehtivad nendel märgitud kehtivusaja lõpuni.

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 «Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord»
lisa 1


METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLOA TAOTLUS

Palun väljastada tegevusluba metsakorraldustööde tegemiseks.

Palun pikendada tegevusluba ...................................................................................................
                                                                       (number ja kuupäev)

Taotleja nimi ...............................................................................................................................

Taotleja registrikood ..................................................................................................................

Sidevahendite numbrid .............................................................................................................

Esindaja ............................................., telefon ........................., e-post ...................................

Kontaktisik ........................................, telefon ........................., e-post ...................................

Teade taotluse arutamiseks korraldatava koosoleku kohta edastatakse

.......................................................................................................................................................
          (e-postiga, lisatud aadressil posti teel kirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga)

Taotleja ......................................................................
                                     (allkiri, nimi)

«......» ................................ a.

Tegevusloa andja märkused:

Taotlus vastu võetud «......» ................................ a.

Taotleja volitused kontrollitud.

Vastuvõtja nimi ja allkiri ..........................................................................

Riigilõiv tasutud «......» ................................ a.

Maksuvõlgnevuste puudumine kontrollitud «......» ................................ a.

Äriregistri andmed kontrollitud «......» ................................ a.

Kontrollija nimi ja allkiri ..........................................................................

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 «Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord»
lisa 2


METSAKAITSE- JA METSAUUENDUSKESKUS

METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLUBA nr ......

on väljastatud

.......................................................................................................................................................
      (loa omaniku nimi)

.......................................................................................................................................................
      (registrikood)

.......................................................................................................................................................
      (aadress)

Luba annab õiguse teha metsakorraldustöid.

Luba on kehtiv alates ................................ a kuni ................................ a.

...........................................................................................
(loa andja esindaja allkiri)

...........................................................................................
(loa andja esindaja ametinimetus ja nimi)

...........................................................................................
(loa andmise kuupäev ja pitser)

Luba on pikendatud:

................................ ja kehtib kuni ................................

...........................................................................................
(ametinimetus, nimi, allkiri, pitser)

/otsingu_soovitused.json