Teksti suurus:

Nõmme linnaosa parkide kaitse alla võtmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2010
Avaldamismärge:

Nõmme linnaosa parkide kaitse alla võtmine

Vastu võetud 19.07.2007 nr 190
RT I 2007, 47, 329
jõustumine 29.07.2007

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.01.2009 nr 13 (RT I 2009, 7, 48) 1.02.2009

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmine

Tallinnas Nõmme linnaosas võetakse kaitse alla järgmised pargid:
1) Jannseni parkmets;
2) Oravamäe park;
3) Ravila tänava park;
4) Sanatooriumi parkmets;
5) Vabaduse parkmets;
6) Valdeku parkmets;
7) Võidu parkmets.

§ 2. Kaitsekord

Paragrahvis 1 nimetatud parkide kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri».

§ 3. Piirid

Paragrahvis 1 nimetatud parkide piirid on esitatud kaartidel määruse lisas1.

1 Kaitsealuste parkide piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga aprill 2007. a.
Parkide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

[RT I 2009, 7, 48 – jõust. 1.02.2009]

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.

Jannseni parkmets

Oravamäe park

Ravila tänava park

Sanatooriumi parkmets

Vabaduse parkmets

Valdeku parkmets

Võidu parkmets