Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. augusti 2007. a määruse nr 209 „Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 7, 49

Vabariigi Valitsuse 16. augusti 2007. a määruse nr 209 „Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 22.01.2009 nr 14

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 9 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 16. augusti 2007. a määruses nr 209 «Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus» (RT I 2007, 50, 348) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 9 lõike 2 alusel.»;

2) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

« § 31. Metsaregistri turvaklass ja turbeaste

(1) Metsaregistri turvaklassid on:
1) andmete käideldavuse osas – K1;
2) andmete tervikluse osas – T2;
3) andmete konfidentsiaalsuse osas – S1.

(2) Metsaregistri turbeaste on keskmine (M).»;

3) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Metsaregistri volitatud töötleja korraldab metsaregistri pidamiseks vajaliku tarkvara, klassifikaatorite ja dokumendivormide väljatöötamise, koostöö andmete esitajatega ja teiste riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogudega, andmevahetuse standardite rakendamise, metsaregistri andmete kaitse loata töötlemise, sealhulgas loata kasutamise, hävitamise ja muutmise eest.»;

4) paragrahvi 5 lõikest 3 jäetakse välja teine lause;

5) paragrahvi 6 lõike 2 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) metsaeraldise asukohakirjeldus, mis sisaldab maakonda, valda, kinnistu nimetust ja katastriüksuse tunnust;
4) kinnistu omaniku nimi, juriidilise isiku puhul nimi ja registrikood;»;

6) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Volitatud töötleja kannab andmete saamise aja ja andmete esitaja andmed kanderaamatusse.»;

7) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Andmete kandmiseks metsaregistrisse täidab metsakorraldustööde tegevusluba omav isik Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse veebilehel www.metsad.ee taotluse. Igale taotlejale määrab metsaregistri volitatud töötleja kasutajanime ja parooli. Taotlusele lisatakse digitaalsed andmed § 6 lõike 3 alusel kehtestatud andmeformaadis.»;

8) paragrahvi 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Volitatud töötleja registreerib taotluse selle laekumisel ja kontrollib taotluse vastavust nõuetele. Kasutades elektroonilist andmekontrolli kontrollitakse andmete terviklust ja tehnilist korrektsust. Vigade ilmnemisel tagastatakse taotlus ja andmed taotluse esitajale puuduste kõrvaldamiseks.»;

10) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Pärast esitatud andmete vastavuse kontrollimist «Metsaseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele teeb volitatud töötleja ühe kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest otsuse andmete kandmiseks metsaregistrisse. Puuduste ilmnemisel peab taotluse esitaja parandama andmetes esinevad vead. Pärast otsuse tegemist kantakse andmed metsaregistrisse kolme tööpäeva jooksul.»;

11) paragrahvi 7 lõiked 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 8 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Andmete muutmine ja arhiveerimine metsaregistris»;

13) paragrahvi 8 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Andmed arhiveeritakse:
1) samale metsamaa alale tehtud uute metsakorralduse andmete kandmisel metsaregistrisse;
2) metsamaa kõlviku muutumisel;
3) kui metsaregistri registriobjekt on vanem kui kümme aastat registreerimise kuupäevast arvates;
4) metsaregistris ebaõigete või puudulike andmete avastamisel.»;

14) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Digitaalselt vormistatud taotlusi registrikande tegemiseks ja digitaalseid metsaeraldise algandmeid säilitab metsaregistri volitatud töötleja taotluste andmebaasis kümme aastat.»;

15) paragrahvi 9 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Metsaregistri andmed on avalikustatud seadusega sätestatud ulatuses. Metsaregistri infotehnoloogilise lahenduse kasutajatele väljastatakse andmeid krüpteeritud internetiühenduse kaudu.

(2) Metsaregistri andmeid väljastatakse metsaregistri volitatud töötlejale esitatud kirjaliku taotluse alusel. Üksnes metsaomanikul on õigus saada kõik tema omandiga seotud metsaregistri andmed. Andmete väljastamise ja levitamise õigus on ainult metsaregistri volitatud töötlejal.»;

16) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Andmevahetus teiste riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogudega toimub «Avaliku teabe seaduse» alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras.»;

18) paragrahvis 14 asendatakse sõnad «Andmekogude seaduse» sõnadega «Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 «Riigi infosüsteemi haldussüsteem»».

§ 2. Rakendussäte

Määruse § 1 punkt 16 jõustub 1. veebruaril 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json