Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 “Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 8, 53

Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 “Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord” muutmine

Vastu võetud 22.01.2009 nr 15

Määrus kehtestatakse «Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruses nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» (RT I 2002, 77, 454) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning kultuurimälestiste andmete muutmise kord»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõike 6 alusel.»;

3) määruse § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kirjalikud ettepanekud koos asja lühikirjelduse, aadressi ja võimaluse korral foto(de)ga esitatakse Muinsuskaitseametile. Muinsuskaitseamet hindab ettepaneku põhjendatust ja menetlusse võtmise korral edastab selle arvamuse saamiseks asja asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele ning asja omanikule või valdajale. Arvamuse esitamiseks annab Muinsuskaitseamet tähtaja. Arvamus on Muinsuskaitseametile soovituslik.

(2) Pärast lõikes 1 nimetatud arvamuste saamist või tähtaja möödumist koostab Muinsuskaitseamet asja mälestise tunnustele vastavuse kohta eksperdihinnangu. Kui eksperdihinnanguga tuvastatakse asja mälestiseks tunnistamise vajadus, küsib Muinsuskaitseamet Muinsuskaitse Nõukogu ettepanekut asja mälestiseks tunnistamise kohta.

(3) Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepaneku alusel valmistab Muinsuskaitseamet ette kultuuriministrile esitamiseks asja mälestiseks tunnistamise käskkirja eelnõu.»;

4) määruse § 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) asi on museaal «Muuseumiseaduse» tähenduses.»;

5) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

« § 51. Mälestise andmete muutmine

(1) Ettepaneku mälestiseks tunnistamise õigusaktis mälestise kohta esitatud andmete, nagu nimetus ja koosseis, muutmiseks võivad teha kõik isikud ja asutused.

(2) Põhjendatud ettepanek mälestise andmete muutmiseks esitatakse Muinsuskaitseametile.

(3) Mälestise andmeid muudetakse kultuuriministri käskkirjaga Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepaneku alusel.»;

6) määruse § 6 tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP

Kultuuriminister Laine JÄNES

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json