Teksti suurus:

Saarjärve looduspargi kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2010
Avaldamismärge:

Saarjärve looduspargi kaitse-eeskiri

Vastu võetud 09.06.2005 nr 127
RT I 2005, 34, 262
jõustumine 24.06.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.01.2009 nr 13 (RT I 2009, 7, 48) 1.02.2009

 

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Saarjärve looduspargi kaitse-eesmärk

(1) Saarjärve looduspargi (edaspidi looduspark)2 kaitse-eesmärk on Saare järve, seda ümbritseva metsa ja Saare mõhnastiku ning EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) 3, vanade loodusmetsade (9010*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse.

(2) Looduspargi maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele neljaks sihtkaitsevööndiks ja üheks piiranguvööndiks.

(3) Looduspargis tuleb arvestada «Looduskaitseseaduses» sätestatud piiranguid käesolevas määruses s��testatud erisustega.

(4) Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» lisa 1 punkti 2 alapunktist 359 hõlmab kaitseala Saare loodusala, kus tegevuste kavandamisel tuleb hinnata nende mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade suhtes kehtivaid erisusi.

§ 2. Looduspargi asukoht

(1) Looduspark asub Jõgeva maakonnas Saare vallas Saarjärve külas.

(2) Looduspargi välispiir ja vööndite piirid on esitatud kaardil määruse lisas4.

§ 3. Looduspargi valitseja

Looduspargi valitseja on Keskkonnaamet.

[RT I 2009, 7, 48 – jõust. 1.02.2009]

2. peatükk
KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa k��rvalsaadusi kogu looduspargis.

(2) Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal viibimine on lubatud, arvestades «Asjaõigusseaduses» ja «Looduskaitseseaduses» sätestatut.

(3) Looduspargis on lubatud kalapüük ja jahipidamine.

(4) Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades. Õuemaal on telkimine ja lõkke tegemine lubatud omaniku loal.

(5) Rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohas ja rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine on lubatud üksnes looduspargi valitseja nõusolekul. Rahvaürituste korraldamiseks õuemaal ei ole looduspargi valitseja nõusolekut tarvis.

(6) Looduspargi teedel on lubatud sõidukiga sõitmine. Maastikusõidukiga sõitmine on lubatud looduspargi valitseja nõusolekul. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine looduspargi valitseja nõusolekuta on lubatud järelevalve- ja p��ästetöödel, looduspargi valitsemisega seotud töödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ning looduspargi valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.

(7) Looduspargi vetel on lubatud mootorita ujuvvahendiga sõitmine. Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine on lubatud ainult järelevalve- ja päästetöödel, looduspargi valitsemisega seotud töödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ja looduspargi valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.

§ 5. Keelatud tegevus

Looduspargi valitseja nõusolekuta on looduspargis keelatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
3) väljastada metsamajandamiskava;
4) kinnitada metsateatist;
5) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
6) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
7) anda projekteerimistingimusi;
8) anda ehitusluba.

§ 6. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Looduspargi valitseja vaatab talle kooskõlastamiseks esitatud metsateatise läbi ja annab kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist metsakoosluse liikide ning vanuse mitmekesisuse säilitamise eesmärgist tulenevalt oma kirjaliku nõusoleku või seab vajaduse korral omapoolsed tingimused.

(2) Kaitstava loodusobjekti valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit.

(3) Kui tegevusi ei esitatud kaitstava loodusobjekti valitsejale kooskõlastamiseks või tegevustes ei arvestatud kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt «Haldusmenetluse seadusele» õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas.

(4) Keskkonnaministeeriumil või Keskkonnaametil on keskkonnamõju hindamise järelevalvajana õigus määrata kaitstava loodusobjekti kaitseks keskkonnanõudeid, kui kavandatav tegevus võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit.

[RT I 2009, 7, 48 – jõust. 1.02.2009]

3. peatükk
SIHTKAITSEVÖÖND

§ 7. Sihtkaitsevööndi määratlus

(1) Looduspargi sihtkaitsevöönd on looduspargi osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

(2) Looduspargis on neli sihtkaitsevööndit:
1) Vahtra sihtkaitsevöönd;
2) Kabelimäe sihtkaitsevöönd;
3) Lustsaare sihtkaitsevöönd;
4) Metsavahi sihtkaitsevöönd.

§ 8. Keelatud tegevus

Sihtkaitsevööndis on keelatud:
1) majandustegevus;
2) loodusvarade kasutamine;
3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud Kabelimäe sihtkaitsevööndis tootmisotstarbeta ehitiste püstitamine looduspargi tarbeks ja Lustsaare sihtkaitsevööndis õppeotstarbega rajatiste püstitamine.

§ 9. Lubatud tegevus

Looduspargi valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis lubatud:
1) kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalikud tööd;
2) olemasolevate maaparandussüsteemide ja ehitiste hooldustööd;
3) Vahtra, Lustsaare ja Metsavahi sihtkaitsevööndis teedel ja radadel liikumist ohustavate puude eemaldamine;
4) Kabelimäe sihtkaitsevööndis metsakoosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures looduspargi valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

§ 10. Sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk

(1) Kabelimäe sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

(2) Vahtra, Lustsaare ja Metsavahi sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on metsaökosüsteemi arengu tagamine loodusliku protsessina.

 

4. peatükk
PIIRANGUVÖÖND

§ 11. Piiranguvööndi määratlus

(1) Looduspargi piiranguvöönd on looduspargi osa, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse.

(2) Looduspargis on Saarjärve piiranguvöönd.

§ 12. Lubatud tegevus

(1) Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus.

(2) Piiranguvööndis on lubatud uute ehitiste, kaasa arvatud ajutiste ehitiste püstitamine, arvestades § 5 punktides 5–8 sätestatut.

§ 13. Keelatud tegevus

Piiranguvööndis on keelatud:
1) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
2) uute maaparandussüsteemide rajamine;
3) maavarade kaevandamine;
4) veekogude veetaseme muutmine ja kaldajoone muutmine;
5) uute veekogude rajamine;
6) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
7) uuendusraie, välja arvatud turberaie, mille puhul tuleb säilitada koosluse liikide ja vanuse mitmekesisus;
8) puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnasel.

§ 14. Piiranguvööndi kaitse-eesmärk

Piiranguvööndi kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

____________
1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 8.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).

2 Looduspark on moodustatud Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee 17. juuli 1968. a otsusega nr 113 «Looduse kaitsest Jõgeva rajoonis» riikliku kaitse alla võetud kohaliku tähtsusega looduskaitseobjekti ja maastiku üksikelemendi Saare järv ja mets baasil.

3 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.

4 Looduspargi välispiir ja vööndite piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Eesti Metsakorralduskeskuses koostatud Luua Metsanduskooli 2000. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000), Kaarepere Sovhoostehnikumi 1990. aasta metsakorralduse kaarti (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri andmeid seisuga juuni 2004. a.
Looduspargi kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

[RT I 2009, 7, 48 – jõust. 1.02.2009]

 

Saarjärve looduspark

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json