Teksti suurus:

Iluteeninduse erialade riiklik õppekava

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2014
Avaldamismärge:RTL 2009, 15, 165

Iluteeninduse erialade riiklik õppekava

Vastu võetud 22.01.2009 nr 3

Määrus kehtestatakse «Kutseõppeasutuse seaduse» § 11 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Määruse ülesanne

 (1) Iluteeninduse riiklik õppekava (edaspidi riiklik õppekava), mis kuulub ISCED 97 liigituse alusel juuksuritöö ja iluteeninduse õppekavarühma, määrab kindlaks kutseõppe eesmärgid ja ülesanded, erialade õppekava kutseõppe mahud ja kohustuslikud sisud ning õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded.

 (2) Riiklik õppekava kehtestab järgmiste erialade kohustusliku kutseõppe sisu:
 1) juuksur (inglise keeles hairdresser);
 2) kosmeetik (inglise keeles cosmetician);
 3) küünetehnik (inglise keeles nail stylist).

§ 2. Kutseõppe eesmärgid ja ülesanded

 (1) Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks juuksuritöö ja iluteeninduse valdkonnas ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

 (2) Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes:
 1) väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi;
 2) oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
 3) oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides;
 4) on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;
 5) vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;
 6) töötab oma tervist ja keskkonda säästes;
 7) oskab teha eetilisi ja seaduspäraseid valikuid ning on vastutusvõimeline;
 8) omab suhtlemis-, analüüsi ja teabe hankimise oskust ning valmisolekut meeskonnatööks.

§ 3. Nõuded õpingute alustamiseks

  Juuksuri, kosmeetiku ja küünetehniku eriala õppekavale võib asuda õppima isik, kes on omandanud keskhariduse.

§ 4. Nõuded õpingute lõpetamiseks

  Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud positiivsele tulemusele eriala lõpueksam. Erialade lõpueksamite kirjeldused on esitatud lisas 3.

2. peatükk KUTSEÕPPE KOHUSTUSLIK SISU JA MAHT 

§ 5. Kutseõppe sisu

 (1) Kutseõppe sisu on määratud järgmistes kutsestandardites esitatud kutseoskusnõuetega:
 1) juuksur I;
 2) kosmeetik I;
 3) küünetehnik I.

 (2) Moodulite numbrid, nimetused, mahud ja lühikirjeldused on esitatud määruse lisas 1.

 (3) Iluteeninduse erialade õppekavade kohustuslikud ühiste õpingute moodulite numbrid on 1–7.

 (4) Juuksuri eriala kohustuslikud põhiõpingute moodulid on 8–13.

 (5) Kosmeetiku eriala kohustuslikud põhiõpingute moodulid on 14–22.

 (6) Küünetehniku eriala kohustuslikud põhiõpingute moodulid on 15, 16, 21, 23–26.

§ 6. Kutseõppe maht

 (1) Juuksuri õppekava kutseõppe maht on 60 õppenädalat, sellest praktikat vähemalt 15 õppenädalat.

 (2) Kosmeetiku õppekava kutseõppe on 60 õppenädalat, sellest praktikat vähemalt 15 õppenädalat.

 (3) Küünetehniku õppekava kutseõppe maht on 40 õppenädalat, sellest praktikat vähemalt 10 õppenädalat.

 (4) Iluteeninduse erialade õppekavade praktikate lühikirjeldused on esitatud määruse lisas 2.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7. Kooli õppekava koostamine

 (1) Kool koostab riikliku õppekava alusel õppekava iga õpetatava kutse- või eriala ja kutseõppeliigi jaoks, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustuslikud üld- ja põhioskuste moodulid ning lisades valikõpingute moodulid.

 (2) Kooli õppekava alusel võib kool koostada õppekava kutse- või erialaste osaoskuste omandamiseks. Õppekava nimetusena säilib aluseks oleva õppekava nimetus, mida täpsustatakse sulgudes kitsama eriala või osaoskuse nimetusega. Sulgudes paiknev täpsustav nimetus ei tohi olla eksitav ning peab üheselt iseloomustama õppekava sisu.

 (3) Erivajadusega õppijale koostatakse kooli õppekavast lähtuv individuaalne õppekava.

§ 8. Kooli õppekavade määrusega vastavusse viimine

  Kooliõppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist ja rakendatakse järgnevast õppeaastast sisseastunutele.

Minister Tõnis LUKAS


Kantsler Janar HOLM


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 27.01.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-00548.

Lisa 13142463 Lisad