Teksti suurus:

Muusikateooria ja kompositsiooni eriala riiklik õppekava

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.06.2015
Avaldamismärge:RTL 2009, 15, 173

Muusikateooria ja kompositsiooni eriala riiklik õppekava

Vastu võetud 22.01.2009 nr 11

Määrus kehtestatakse «Kutseõppeasutuse seaduse» § 11 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Määruse ülesanne

 (1) Muusikateooria ja kompositsiooni eriala riiklik õppekava (edaspidi riiklik õppekava), mis kuulub ISCED 97 liigituse alusel muusika- ja esituskunstide õppekavarühma, määrab kindlaks kutseõppe eesmärgid ja ülesanded, eriala õppekava kutseõppe mahu ja kohustusliku sisu ning õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded.

 (2) Riiklik õppekava kehtestab järgmiste erialade kohustusliku kutseõppe sisu:
 1) muusikateooria eriala (inglise keeles Theory of Music);
 2) kompositsiooni eriala (inglise keeles Composition).

§ 2. Kutseõppe eesmärgid ja ülesanded

 (1) Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks muusikateoreetikuna, komponistina ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

 (2) Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes:
 1) väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi;
 2) oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
 3) järgib kutse-eetika ja konfidentsiaalsuse nõudeid;
 4) oskab iseseisvalt ja koostöös rakendada erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides;
 5) on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;
 6) vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;
 7) töötab tervist ja keskkonda säästes;
 8) oskab teha eetilisi ja seadustest lähtuvaid valikuid;
 9) oskab suhelda, informatsiooni hankida ja analüüsida;
 10) on valmis meeskonnatööks.

§ 3. Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

 (1) Muusikateooria ja kompositsiooni eriala õppekava alusel võib õppima asuda isik, kellel on omandatud põhiharidus ja on täitnud kooli kehtestatud sisseastumisnõuded.

 (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud positiivse tulemusega eriala lõpueksam. Lõpueksami kirjeldus on esitatud lisas 3.

2. peatükk KUTSEÕPPE KOHUSTUSLIK SISU JA MAHT 

§ 4. Kutseõppe sisu

  Kutseõppe sisu on määratud muusikateoreetik III kutsestandardis esitatud kutseoskusnõuetega.

§ 5. Kutseõppe maht

 (1) Muusikaerialade õppekava kutseõppe maht on 120 õppenädalat, sellest praktikat ja praktilist tööd vähemalt 60 õppenädalat:
 1) muusikateooria eriala kohustuslike moodulite maht 102 õppenädalat, valikõpinguid 18 õppenädalat;
 2) kompositsiooni eriala kohustuslike moodulite maht on 102 õppenädalat, valikõpinguid 18 õppenädalat.

 (2) Praktika lühikirjeldus on esitatud määruse lisas 2.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 6. Kooli õppekava koostamine

 (1) Kool koostab riikliku õppekava alusel õppekava eriala ja kutseõppeliigi jaoks, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustuslikud üld- ja põhiõpingute moodulid ning lisades valikõpingute moodulid.

 (2) Kooli õppekava alusel võib kool koostada õppekava erialaste osaoskuste omandamiseks. Õppekava nimetusena säilib aluseks oleva õppekava nimetus, mida täpsustatakse sulgudes kitsama eriala või osaoskuse nimetusega. Sulgudes paiknev täpsustav nimetus ei tohi olla eksitav ning peab üheselt iseloomustama õppekava sisu.

 (3) Erivajadusega õppijale koostatakse vajadusel kooli õppekavast lähtuv individuaalne õppekava.

§ 7. Kooli õppekavade määrusega vastavusse viimine

  Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist ja rakendatakse järgnevast õppeaastast sisseastunutele.

Minister Tõnis LUKAS


Kantsler Janar HOLM


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 27.01.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-00548.

Lisa 13142544 Lisad