Teksti suurus:

Põllumajanduserialade riiklik õppekava

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 15, 177

Põllumajanduserialade riiklik õppekava

Vastu võetud 22.01.2009 nr 15

Määrus kehtestatakse «Kutseõppeasutuse seaduse» § 11 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse ülesanne

(1) Põllumajanduserialade riiklik õppekava (edaspidi riiklik õppekava), mis kuulub ISCED 97 liigituse alusel Põllunduse ja loomakasvatuse õppekavarühma, määrab kindlaks kutseõppe eesmärgid ja ülesanded, erialade kutseõppe mahu ja kohustusliku sisu ning õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded.

(2) Riiklik õppekava kehtestab kohustusliku kutseõppe sisu järgmistel erialadel:
1) põllumajandus (inglise keeles Agriculture);
2) hobumajandus (inglise keeles Horsefarming).

§ 2. Kutseõppe eesmärgid ja ülesanded

(1) Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe eesmärk on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks põllumajanduse valdkonnas ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

(2) Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes:
1) väärtustab oma kutseala ning arendab kutseoskusi;
2) oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
3) oskab iseseisvalt rakendada kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides;
4) on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;
5) vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;
6) töötab tervist ja keskkonda säästvalt;
7) oskab teha eetilisi ja õiguspäraseid valikuid ning on vastutusvõimeline;
8) oskab suhelda, analüüsida ja hankida infot/teavet, on valmis meeskonnatööks.

§ 3. Nõuded õpingute alustamiseks

Põllumajanduse ja hobumajanduse erialade õppekava alusel võib õppima asuda isik, kes on omandanud põhihariduse.

§ 4. Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud positiivsele tulemusele eriala lõpueksam. Erialade lõpueksamite kirjeldused on esitatud määruse lisas 3.

2. peatükk
KUTSEÕPPE KOHUSTUSLIK SISU JA MAHT

§ 5. Kutseõppe sisu

(1) Kutseõppe sisu on määratud järgmistes kutsestandardites esitatud kutseoskusnõuetega:
1) põllumajandustöötaja I, II;
2) põllumajandustootja III.

(2) Moodulite numbrid, nimetused, mahud ja lühikirjeldused on esitatud määruse lisas 1:
1) põllumajanduse eriala kohustuslike üld- ja põhiõpingute moodulite numbrid on 1–8;
2) hobumajanduse eriala kohustuslike üld- ja põhiõpingute moodulite numbrid on 1–5, 9–17.

§ 6. Kutseõppe maht

(1) Põllumajanduse eriala kutseõppe maht on 100 õppenädalat, millest praktika moodustab vähemalt 25 õppenädalat.

(2) Hobumajanduse eriala kutseõppe maht on 80 õppenädalat, millest praktika moodustab vähemalt 20 õppenädalat.

(3) Põllumajanduse ja hobumajanduse praktika lühikirjeldused on esitatud lisas 2.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 7. Kooli õppekava koostamine

(1) Kool koostab riikliku õppekava alusel õppekava iga õpetatava kutse- või eriala ja kutseõppeliigi jaoks, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustuslikud üld- ja põhiõpingute moodulid ning lisades valikõpingute moodulid.

(2) Kooli õppekava alusel võib kool koostada õppekava kutse- või erialaste osaoskuste omandamiseks. Õppekava nimetusena säilib aluseks oleva õppekava nimetus, mida täpsustatakse sulgudes kitsama osaoskuse tähistamiseks. Sulgudes paiknev täpsustav nimetus ei tohi olla eksitav ning peab üheselt iseloomustama õppekava sisu.

(3) Erivajadusega õppijale koostatakse kooli õppekavast lähtuv individuaalne õppekava.

§ 8. Kooli õppekavade määrusega vastavusse viimine

Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist. Määrusega vastavusse viidud kooli õppekavu rakendatakse hiljemalt määruse jõustumisele järgnevast õppeaastast sisseastunutele.

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Janar HOLM

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 27.01.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-00548.

Lisa 13142566 Lisad

/otsingu_soovitused.json