Teksti suurus:

Klaverite hooldusmeistri eriala riiklik õppekava

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.06.2015
Avaldamismärge:RTL 2009, 15, 179

Klaverite hooldusmeistri eriala riiklik õppekava

Vastu võetud 22.01.2009 nr 17

Määrus kehtestatakse «Kutseõppeasutuse seaduse» § 11 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse ülesanne

  (1) Klaverite hooldusmeistri eriala riiklik õppekava (edaspidi riiklik õppekava), mis kuulub ISCED 97 liigituse alusel muusika- ja esituskunstide õppekavarühma, määrab kindlaks kutseõppe eesmärgid ja ülesanded, eriala õppekava kutseõppe mahu ja kohustusliku sisu ning õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded.

  (2) Riiklik õppekava kehtestab klaverite hooldusmeistri eriala (inglise keeles Piano tuner technician) kohustusliku kutseõppe sisu.

§ 2.  Kutseõppe eesmärgid ja ülesanded

  (1) Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe eesmärk on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks klaverite hooldusmeistrinaning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  (2) Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes:
  1) väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi;
  2) oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
  3) järgib kutse-eetika ja konfidentsiaalsuse nõudeid;
  4) oskab iseseisvalt ja koostöös rakendada erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides;
  5) on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;
  6) vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;
  7) töötab tervist ja keskkonda säästes;
  8) oskab teha eetilisi ja seadustest lähtuvaid valikuid;
  9) oskab suhelda, informatsiooni hankida ja analüüsida;
  10) on valmis meeskonnatööks.

§ 3.  Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Klaverite hooldusmeistri eriala õppekava alusel võib õppima asuda isik, kellel on omandatud põhiharidus ja kes on täitnud kooli kehtestatud sisseastumisnõuded.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud positiivse tulemusega eriala lõpueksam. Lõpueksami kirjeldus on esitatud lisas 3.

2. peatükk KUTSEÕPPE KOHUSTUSLIK SISU JA MAHT 

§ 4.  Kutseõppe sisu

  Kutseõppe sisu on määratud klaverimeister II kutsestandardis esitatud kutseoskusnõuetega.

§ 5.  Kutseõppe maht

  (1) Muusikaerialade õppekava kutseõppe maht on 120 õppenädalat, sellest praktikat vähemalt 30 õppenädalat. Klaverite hooldusmeistri eriala kohustuslike moodulite maht on 104 õppenädalat, valikõpinguid 16 õppenädalat.

  (2) Praktika lühikirjeldus on esitatud määruse lisas 2.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 6.  Kooli õppekava koostamine

  (1) Kool koostab riikliku õppekava alusel õppekava eriala ja kutseõppeliigi jaoks, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustuslikud üld- ja põhiõpingute moodulid ning lisades valikõpingute moodulid.

  (2) Kooli õppekava alusel võib kool koostada õppekava erialaste osaoskuste omandamiseks. Õppekava nimetusena säilib aluseks oleva õppekava nimetus.

  (3) Erivajadusega õppijale koostatakse vajadusel kooli õppekavast lähtuv individuaalne õppekava.

§ 7.  Kooli õppekavade määrusega vastavusse viimine

  Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist ja rakendatakse järgnevast õppeaastast sisseastunutele.

Minister Tõnis LUKAS


Kantsler Janar HOLM


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 27.01.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-00548.

Lisa 13142568 Lisad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json