Teksti suurus:

Hüvitise taotlemise avalduse vorm töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:

Hüvitise taotlemise avalduse vorm töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 28.11.2006 nr 62
RTL 2006, 86, 1564
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

15.01.2009 nr 9 (RTL 2009, 10, 122)  1.02.2009

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 17 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse avalduse vorm hüvitise taotlemiseks töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral (lisa) ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 2. Avaldusele lisatavad dokumendid

Hüvitise taotlemise avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) tööandja asukohajärgse tööinspektsiooni kooskõlastus;
2) teenistussuhete lõpetamisel ainult ametnikega tööandja teatis;
3) tööandja kinnitatud väljavõtted töötajate ja avalike teenistujate tööraamatutest või kinnitatud koopiad töölepingutest või kinnitatud väljavõtted ametnike ametisse nimetamise käskkirjadest või korraldustest;
4) tööandja esindaja volitus, kui nimetatud isik ei ole kantud äriregistri B-kaardile või ei ole ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse juht;
5) töötajate või avalike teenistujate keskmise kuupalga arvestused.

§ 3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

 

Sotsiaalministri 28. novembri 2006. a määruse nr 62 «Hüvitise taotlemise avalduse vorm töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu»
lisa
[RTL 2009, 10, 122 – jõust. 1.02.2009]

 

AVALDUS TÖÖLEPINGUTE KOLLEKTIIVSE ÜLESÜTLEMISE HÜVITISE TAOTLEMISEKS

 

HÜVITISE TAOTLEJA

Tööandja nimi

Registri- või isikukood
__  __  __  __  __  __  __  __  __   __

Aadress __________________________________

__  __  __  __  __
(sihtnumber)

Telefon _______________ e-post ______________

Faks _________________________

Isikute arv, kelle töö- või teenistussuhe lõpetatakse
Töötajate või avalike teenistujate koguarvi

_____________________________
_____________________________

Töö- või teenistussuhete lõpetamise ajavahemik

_____________________________

AVALDUS

Palun määrata ja maksta hüvitis seoses töölepingute kollektiivse ülesütlemisega järgmistele töötajatele:

TÖÖTAJATE VÕI AVALIKE TEENISTUJATE NIMEKIRI

Isikukood

Ees- ja perekonnanimi

Pideva töö- või teenistusstaaži pikkus hüvitise taotleja juures

Keskmine kuupalk

Töö- või teenistussuhte lõpetamise kuupäev

Taotletava hüvitise suurus

Töötaja panga-konto nr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALDUSELE LISATUD DOKUMENDID:

[  ] tööandja kinnitatud väljavõtted töötajate ja avalike teenistujate tööraamatutest või kinnitatud koopiad töölepingutest või kinnitatud väljavõtted ametnike ametisse nimetamise käskkirjadest või korraldustest

[  ] tööandja esindaja volitus, kui nimetatud isik ei ole kantud äriregistri B-kaardile või ei ole ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse juht

[  ] tööinspektsiooni kooskõlastus

[  ] töötajate või avalike teenistujate keskmise kuupalga arvestused

[  ] tööandja teatis teenistussuhete lõpetamisest ainult ametnikega

 

TÖÖANDJA ESINDAJA

Nimi ___________________________

 

Ametikoht ______________________________

Allkiri

 

Kuupäev _________________________ 200__


i Märkida Tööinspektsioonile töölepingute kollektiivse ülesütlemise kooskõlastamise taotluse esitamise päeva seisuga, ainult ametnike koondamisel Töötukassale hüvitise taotlemise avalduse esitamise päeva seisuga.

 

[RTL 2009, 10, 122 – jõust. 1.02.2009]

 

 

/otsingu_soovitused.json