Teksti suurus:

Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Vastu võetud 21.12.2001 nr 152
RTL 2002, 4, 44
jõustumine 01.06.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

16.04.2005 nr 85 (RTL 2005, 74, 1057) 8.07.2005

15.01.2009 nr 11 (RTL 2009, 10, 124) 1.02.2009

Määrus on kehtestatud «Veeseaduse» § 131 lõike 7 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning loa vorm.

(2) Müümisena käesoleva määruse tähenduses käsitletakse vett võtva vee erikasutaja (edaspidi vee erikasutaja) poolt joogivee üleandmist tarbijale või käitlejale tasu eest või tasuta.

(3) Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogiveena käsitletakse joogivett, mis ületab sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 «Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» §-s 6 toodud indikaatornäitajate piirväärtusi, välja arvatud järgmiste näitajate osas: jääkkloor, jääkosoon, oksüdeeritavus, orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC), Clostridium perfringens (koos eostega), kolooniate arv 22 ºC juures, coli-laadsed bakterid.

[RTL 2005, 74, 1057 – jõust. 8.07.2005]

(4) Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks peab vee erikasutajal olema luba (edaspidi müümisluba). Müümisloa väljastamise õigus on vee erikasutaja asukohajärgsel tervisekaitsetalitusel (edaspidi tervisekaitsetalitus).

(5) Tervisekaitsetalitusel on õigus anda müümisluba vee erikasutajale, kui on kindlaks määratud, et ükski kõrvalekaldumine joogivee kvaliteedinõuetest ei kujuta potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja joogiveega varustamist selles piirkonnas ei saa tagada muul viisil.

(51) Keskkonnaamet hindab elanike ja elanikkonna vaatlusrühmade efektiivdooside tulemusi ja radionukliidide sissevõtust põhjustatud dooside doosikoefitsiendi väärtusi vastavalt «Kiirgusseaduse» §-le 42 ning teavitab tulemustest Tervisekaitseinspektsiooni.

[RTL 2009, 10, 124 – jõust. 1.02.2009]

(6) Kvaliteedinõuetele mittevastavat, kuid tervisele ohutut joogivett ei tohi villida pudelitesse või teistesse anumatesse.

(7) Müümisluba ei nõuta, kui kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee saab 30 päevaga viia vastavusse kvaliteedinõuetega. Sellisel juhul kehtestab tervisekaitsetalitus kvaliteedinäitaja maksimaalse lubatava piirväärtuse ja tähtaja kõrvalekaldumise likvideerimiseks.

(8) Kui vesi ei vasta kvaliteedinõuetele viimase 12 kuu jooksul korduvalt ja kvaliteedinõuetele mittevastavus kestab kokku üle 30 päeva, peab vee erikasutaja taotlema müümisluba.

§ 2. Müümisloa taotlemine

(1) Müümisloa saamiseks esitab taotleja tervisekaitsetalitusele taotluse järgmiste andmetega:
1) joogivee kvaliteedinõuetele mittevastavuse põhjused;
2) piirkond, kus müüakse joogivee kvaliteedinõuetele mittevastavat joogivett;
3) joogivee kvaliteedinäitajad, mis ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 §-s 6 toodud nõuetele ja nendele taotletud või lubatud maksimaalsed piirväärtused;
4) joogivee kontrolli tulemused eelmise aasta kohta, radioloogiliste näitajate puhul joogiveeallika kontrollitulemused;

[ RTL 2005, 74, 1057 – jõust. 8.07.2005]

5) kvaliteedinõuetele mittevastava joogivee hinnangulise tarbimise kogus aastate lõikes ja inimeste arv, kes seda joogivett tarbivad;
6) kvaliteedinõuetele mittevastava joogiveega varustatavate toitu või toidutooret käitlevate ettevõtete, laste-, hoolekande- ja tervishoiuasutuste nimekiri;
7) abinõude programm joogivee kvaliteedinäitajate mittevastavuse likvideerimiseks;
8) joogivee kvaliteedinõuetele mittevastavuse kestus;
9) joogivee seirenõuded.

(11) Kui Tervisekaitseinspektsioon esitatud andmete põhjal leiab, et joogivee kvaliteedi mittevastavus on seotud looduslike iseärasustega, ei kujuta ohtu inimese tervisele ning vee parandamine osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, siis võib Tervisekaitseinspektsioon lubada abinõude programmi mitte esitamist joogivee kvaliteedi mittevastavuse likvideerimiseks.

[ RTL 2005, 74, 1057 – jõust. 8.07.2005]

(2) Tervisekaitsetalitus registreerib taotluse ja kontrollib taotluses esitatud andmeid.

Kui taotluses esitatud andmed on puudulikud, siis määrab tervisekaitsetalitus tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, tagastades taotluse.

(3) Tervisekaitsetalitusel on õigus kutsuda eksperte taotluse läbivaatamiseks, terviseohutuse ja abinõude programmi hindamiseks.

(4) Müümisloa taotlus avalikustatakse, kuulutades loa taotlemisest taotleja kulul väljaandes «Ametlikud Teadaanded».

§ 3. Müümisloa andmine ja pikendamine

(1) Tervisekaitsetalitus otsustab müümisloa andmise, pikendamise või sellest keeldumise hiljemalt 30. tööpäeval pärast taotluse esitamist ja teavitab taotlejat vastuvõetud otsusest kirjalikult.

(2) Müümisluba antakse kuni kolmeks aastaks.

(3) Müümisluba väljastatakse taotlejale turvaelementidega plangil kahes eksemplaris, millest esimene antakse loa taotlejale ja teine kohalikule omavalitsusele. Loa andjale jääb loa koopia.

(4) Tervisekaitsetalitus koostab müümisloa käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohaselt.

§ 4. Müümisloa peatamine, loa andmisest keeldumine või kehtetuks tunnistamine

(1) Tervisekaitsetalitus võib müümisloa peatada, loa andmisest keelduda või tunnistada luba kehtetuks tervisekaitse järelevalveametniku ettekirjutuse alusel, kui:
1) on saadud andmeid selle vee tervise- ja keskkonnaohtlikkuse kohta;
2) loa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
3) loa omaja ei täida oma kohustusi.

(2) Kui müümisloa peatamist tinginud põhjused on kõrvaldatud, võib taotleja esitada tervisekaitsetalitusele uue taotluse.

(3) Müümisloa andmisest ja pikendamisest keeldumise korral väljastab tervisekaitsetalitus taotlejale kirjalikult põhjendatud otsuse.

(4) Müümisloa peatamise või selle andmisest keeldumise korral peab tervisekaitsetalitus viivitamatult teavitama omavalitsust.

(5) Tervisekaitsetalitus avalikustab massiteabevahendites müümisloa andmisest keeldumise ja müümisloa peatamise. Keelu tühistamisest teatatakse samal viisil ja samas massiteabevahendis, kus teatati keelavast otsusest.

(6) Tervisekaitsetalitus peab taotluste, müümislubade, lubade andmisest keeldumise või peatamise arvestust ning säilitab viis aastat iga taotluse, müümisloa koopia või müümisloast keeldumise otsuse ning loa aluseks olnud taotlusmaterjalid.

§ 5. Määruse rakendamine

(1) Järelevalvet käesoleva määruse nõuetest kinnipidamise üle teostab Tervisekaitseinspektsioon asukohajärgse tervisekaitsetalituse kaudu.

(2) Määrus jõustub 1. juunil 2002. a.


Määruse koostamisel on arvestatud Euroopa Ühenduse direktiivide 98/83/EMÜ (EÜT L 330/32, 5.12.98, lk 37 art 8 ja 9) nõudeid.

 

 

 

Sotsiaalministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 152
lisa 1

LUBA KVALITEEDINÕUETELE MITTEVASTAVA, KUID TERVISELE OHUTU JOOGIVEE MÜÜMISEKS

1. Loa:

Number

 

Väljaandmise kuupäev

 

Kehtivusaeg

 

2. Loa andja:

Tervisekaitsetalituse nimetus

 

Registrikood

 

Aadress

 

Ametiisiku nimi

 

Ametikoht

 

Allkiri

 

Kontaktinfo (telefon, faks, e-post)

 

3. Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müüja:

Ärinimi / Füüsilise isiku nimi

 

Registrikood / Isikukood

 

Aadress

 

Vastutava isiku nimi

 

Kontaktinfo (telefon, faks, e-post)

 

4. Andmed kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee kohta:

Piirkond, kus müüakse joogivee kvaliteedinõuetele mittevastavat joogivett

 

Joogivee kvaliteedinäitajad, mis ei vasta sotsiaalministri 31.07.2001. a määruse nr 82 §-s 6 toodud nõuetele ning nendele taotletud või lubatud maksimaalne piirväärtus

 

Kvaliteedinõuetele mittevastava joogivee hinnangulise tarbimise kogus aastate lõikes ja inimeste arv, kes seda joogivett tarbivad

 

Abinõude programm joogivee kvaliteedinäitajate mittevastavuse likvideerimiseks

 

Joogivee kvaliteedinõuetele mittevastavuse kestus

 

Joogivee seirenõuded

 

 /otsingu_soovitused.json