Teksti suurus:

Asendusteenistuslepingu vorm

Asendusteenistuslepingu vorm - sisukord
  Väljaandja:Kaitseminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
  Avaldamismärge:RTL 2009, 12, 133

  Asendusteenistuslepingu vorm

  Vastu võetud 23.01.2009 nr 7

  Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 752 lõike 2 alusel.

  § 1.    Asendusteenistuslepingu vorm kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.    Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2009. aasta 2. jaanuarist.

  Minister Jaak AAVIKSOO


  Kaitseplaneerimise asekantsler
  kantsleri ülesannetes Lauri TUMM


  Kaitseministri 23. jaanuari 2009. aasta määruse nr 7 «Asendusteenistuslepingu vorm»
  lisa


  ASENDUSTEENISTUSLEPING

  ....................................................................
  ..................................... nr ..........
  (sõlmimise koht)
               (kuupäev)


   
  1. Lepingupooled
  .....................................................................................................................................................,
  (nimi, registrikood, kontaktandmed)
  ............................................................. isikus (edaspidi teenistuskoha asutus) ühelt poolt ja
      (ees- ja perekonnanimi, ametikoht)
  Kaitseressursside Amet, ...........................................................................................................,
                                     (registrikood, kontaktandmed)
  .......................................................................................................................................................
  (ees- ja perekonnanimi, ametikoht)
  isikus teiselt poolt ja ................................................................................................................,
                                       (ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed)


  kui ajateenistuskohustust asendusteenistuses täitma asuv isik (edaspidi asendusteenistuslane), edaspidi koos pooled, sõlmisid käesoleva asendusteenistuslepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

  2. Lepingu dokumendid

  2.1. Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust, lepingu lisadest, lepingu muudatustest ja täiendustest, milles lepitakse vajadusel kokku pärast käesolevale lepingule allakirjutamist.

  3. Lepingu tähtaeg

  3.1. Leping on sõlmitud määratud tähtajaks kuni ........................................................ a.
   (kuupäev, kuu, aasta)

  3.2. Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ja kehtib kuni poolte lepinguliste kohustuste täitmiseni või kuni asendusteenistuslase üleviimiseni ajateenistusse vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse § 76 lõikele 4 või kuni asendusteenistuslase vabastamiseni asendusteenistusest kaitseväeteenistuse seaduse § 77 lõike 2 alusel.

  3.3. Asendusteenistuslane asub ajateenistuskohustust täitma asendusteenistuses

  ....................................................................................................................................................
   (kuupäev, kuu, aasta)

  3.4. Asendusteenistuslane kohustub täitma ajateenistuskohustust asendusteenistuses vastavalt käesolevas lepingus sätestatule.

  4. Teenistuskoht ja teenistusülesanded

  4.1. Asendusteenistuslase teenistuskohaks on ..................................................................

  aadressil ......................................................................................................................................

  4.2. Asendusteenistuslase teenistusülesanneteks on:

  .......................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................

  5. Tööaeg ja puhkus

  5.1. Tööaja kestvus on 40 tundi nädalas vastavalt teenistuskoha asutuse poolt peetavale tööajatabelile.

  5.2. Tööaeg on ..................................................... Lõunavaheaeg on ............................

  5.3. Asendusteenistuslase puhkuse kestus on .......... kalendripäeva.

  6. Asendusteenistuslase toetus

  6.1. Asendusteenistuslasele makstakse igakuist toetust summas .................................

  6.2. Kaitseressursside Amet maksab asendusteenistuslasele toetust üks kord kuus, kusjuures toetus makstakse välja järgneva kuu .......... kuupäevaks.

  6.3. Kaitseressursside Amet kannab asendusteenistuslase toetuse asendusteenistuslase
  pangakontole ..............................................................................................................................
   (pangakonto number, panga nimi)

  7. Asendusteenistuslase õigused ja kohustused

  7.1. Asendusteenistuslasel on:
  7.1.1. õigus saada ajateenistuskohustuse täitmisel asendusteenistuses vajalikku väljaõpet ning kohustus osaleda teenistuskoha asutuse poolt antaval väljaõppel;
  7.1.2. õigus saada ajateenistuskohustuse täitmisel asendusteenistuses oleku ajal igakuist toetust Vabariigi Valitsuse kehtestatud suuruses ja korras;
  7.1.3. kohustus teavitada Kaitseressursside Ametit «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 77 lõikes 11 punktis 2 toodud asjaoludest;
  7.1.4. kohustus alluda «Kaitseväeteenistuse seaduses», muudes õigusaktides ning teenistuskoha asutuse sisekorraeeskirjas ja muudes töökorraldust reguleerivates dokumentides toodud tingimustele ning korrale.

  8. Kaitseressursside Ameti õigused ja kohustused

  8.1. Kaitseressursside Ametil on:
  8.1.1. õigus kontrollida asendusteenistuse käiku ja saada teenistuskoha asutuselt vajalikku informatsiooni;
  8.1.2. kohustus maksta asendusteenistuslasele «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 76 lõikes 21 nimetatud igakuist toetust;
  8.1.3. kohustus viivitamatult teavitada teenistuskoha asutust asendusteenistuslase üleviimisest ajateenistusse vastavalt «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 76 lõikele 4 või asendusteenistuslase vabastamisest asendusteenistusest «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 77 lõike 2 punktides 1–3 toodud alustel;
  8.1.4. kohustus viivitamatult teavitada teenistuskoha asutust asendusteenistuse peatamisest «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 77 lõike 11 punktides 1 ja 2 toodud alustel.

  9. Teenistuskoha asutuse õigused ja kohustused

  9.1. Teenistuskoha asutusel on:
  9.1.1. kohustus tagada asendusteenistuslasele töö ja vajalik väljaõpe;
  9.1.2. kohustus kindlustada asendusteenistuslane vajaliku inventari ja tehnikaga, materjalide ja muude vahenditega, mida asendusteenistuslane vajab oma tööülesannete edukaks täitmiseks;
  9.1.3. kohustus esitada Kaitseressursside Ametile informatsiooni asendusteenistuslase asendusteenistuse läbimise kohta;
  9.1.4. kohustus esitada Kaitseressursside Ametile kuu viimase päeva seisuga tööajatabel hiljemalt järgmise kuu 2. kuupäevaks;
  9.1.5. kohustus edastada asendusteenistuslase töövõimetuslehe koopia Kaitseressursside Ametile;
  9.1.6. kohustus viivitamatult teavitada Kaitseressursside Ametit asendusteenistuslase omavolilisest puudumisest asendusteenistusest;
  9.1.7. kohustus viivitamatult teavitada Kaitseressursside Ametit asendusteenistuslase poolt toimepandud teenistuskoha asutuse sisekorraeeskirja või muu eeskirja rikkumisest;
  9.1.8. õigus leping üles öelda, kui asendusteenistuslane on rikkunud teenistuskoha asutuse sisekorraeeskirja või muid eeskirju.

  10. Lepingule allakirjutamisega kinnitab asendusteenistuslane nõustumist lepingu tingimustega ning enda esitatud andmete õigsust.

  11. Pooled lepivad kokku, et lepingut muudetakse «Kaitseväeteenistuse seaduses» ning lepingus sätestatud tingimustel ja korras kolmepoolselt allakirjutavata lepingu lisana.

  12. Käesolev leping on koostatud eesti keeles kolmes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks on asendusteenistuslasele, teine Kaitseressursside Ametile ning kolmas teenistuskoha asutusele.

  Teenistuskoha esindaja Asendusteenistuslane Kaitseressursside Ameti esindaja
  .......................................... .......................................... ..........................................
  (allkiri) (allkiri) (allkiri)
  .......................................... .......................................... ..........................................
  (kuupäev) (kuupäev) (kuupäev)


  Lepingu nr

  Lisa nr

  Lepingu tingimuste muutmine

  .......................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................
   (näidata, milline lepingu punkt on muudetud, milline on uus muudetud tingimus)

  Teenistuskoha esindaja Asendusteenistuslane Kaitseressursside Ameti esindaja
  .......................................... .......................................... ..........................................
  (allkiri) (allkiri) (allkiri)
  .......................................... .......................................... ..........................................
  (kuupäev) (kuupäev) (kuupäev)

  /otsingu_soovitused.json