Teksti suurus:

Ida-Viru maakonna kaitsealuste parkide piirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2010
Avaldamismärge:

Ida-Viru maakonna kaitsealuste parkide piirid

Vastu võetud 29.06.2006 nr 152
RT I 2006, 33, 252
jõustumine 20.07.2006

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.01.2009 nr 13 (RT I 2009, 7, 48) 1.02.2009

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1. Parkide piirid

Ida-Viru maakonnas paiknevate järgmiste parkide piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Aa mõisa park3;
2) Iisaku mõisa park3;
3) Illuka mõisa park3;
4) Järve mõisa park3;
5) Kalvi mõisa park3;
6) Kiikla mõisa park3;
7) Kukruse mõisa park3;
8) Kurtna mõisa park3;
9) Maidla mõisa park3;
10) Mäetaguse mõisa park3;
11) Narva Pimeaed2;
12) Pagari mõisa park3;
13) Püssi mõisa park3;
14) Saka mõisa park3;
15) Voka mõisa park3.

§ 2. Kaitsekord

Paragrahvis 1 nimetatud parkide kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri».

1 Kaitsealuste parkide välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga veebruar 2005. a. Narva Pimeaia osas põhikaardi puudumise tõttu on erandina kasutatud Narva linna 2005. a geodeetilist aluskaarti. Parkide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

[RT I 2009, 7, 48 – jõust. 1.02.2009]

2 Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».
3 Park on kaitse alla võetud Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee 24. novembri 1965. a otsusega nr 192 «Looduse kaitsest Kohtla-Järve rajoonis».


Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005 resolutsioon nr 17-1/0505738.

Aa mõisa

Iisaku

Illaku

Järve

Kalvi

Kiikla

Kukruse

Kurtna

maidla

Mäetaguse

Narva Pimeaed

Pagari mõis

Püssi mõis

saka mõis

Voka

/otsingu_soovitused.json