Teksti suurus:

Luhasoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2017
Avaldamismärge:

Luhasoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 18.10.2000 nr 335
RT I 2000, 80, 510
jõustumine 30.10.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.06.2003RT I 2003, 46, 32821.06.2003
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Reguleerimisala

 (1) Luhasoo maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a määrusega nr 340 «Sookaitsealade moodustamise kohta» kaitse alla võetud sookaitseala baasil. Kaitseala põhieesmärk on Lõuna-Eestile iseloomuliku ja looduslikuna säilinud Luhasoo soo kaitse.

 (2) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

 (3) Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

 (1) Luhasoo maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir ) kulgeb Rõuge vallas Eesti–Läti piiripunktist 95 mööda Pärlijõe paremkallast põhja suunas kuni Vanaluha maaparandusobjekti kagupoolse kogumiskraavini; mööda kraavi paremkallast edela suunas kuni maaparandusobjekti Luhasoo-poolse kuivenduskraavini; seejärel mööda maaparandusobjekti Luhasoo-poolseid kuivendus- ja kogumiskraave Pedaja maaüksuse (69702:001:0883) kirde- ja loodepiiril ja talude 37, 36 ja 35 lahusmaatükkidel ning Kadeni 40 maaüksusel (69702:001:1380) kuni lõikumiseni kirde-edelasuunalise magistraalkraaviga Kadeni 40 maaüksusel (69702:001:1380); mööda seda magistraalkraavi edela suunas kuni Kellamäe teeni; mööda nimetatud teed lõuna, kagu ja ida suunas kuni Eesti–Läti piirini piiripunktide 98 ja 97 vahel ning mööda Eesti–Läti piiri ida suunas kuni piiripunktini 95.

 (2) Kaitseala välispiiri ja vööndite piiride kirjeldused on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel ning talumaade osas Katastri Ameti 1935. aasta skeemkaartide (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri 11. märtsi 2003. a andmete alusel.
[RT I 2003, 46, 328 - jõust. 21.06.2003]

§ 3. Kaitseala valitseja

  Luhasoo maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

2. peatükk KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED 

§ 4. Lubatud tegevus

 (1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni, püüda kala ning pidada jahti kogu kaitseala maa-alal. Eramaal võib liikuda vastavalt «Asjaõigusseadusele» ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

 (2) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades.

 (3) Kaitsealal on lubatud vähem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

 (4) Kaitsealal on lubatud mootorita ujuvvahendiga sõitmine.

§ 5. Keelatud tegevus

 (1) Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.

 (2) Kaitsealal on keelatud jalgrattaga sõitmine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukite liiklemine ja parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud metsa- ja põllumajandustöödel. Kaitsealal on keelatud veemootorsõidukiga liiklemine, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel.

 (3) Kaitseala valitseja igakordse nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
 1) maakorralduskava kinnitamine;
 2) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
 3) metsamajandamiskava väljastamine;
 4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
 5) projekteerimistingimuste andmine.

§ 6. Teadusalased välitööd

  Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

§ 7. Üksikobjekti kaitse

  Kaitseala piiranguvööndis paikneva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel.

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine

 (1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas määruses ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

 (2) Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

 (3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

 (4) Metsaraie taotluse vaatab läbi kaitseala valitseja, kes tulenevalt koosluse liikide ning vanuse mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral seab omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

§ 9. Kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamine

  «Vabariigi Valitsuse seaduse» paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest «Asjaõigusseaduses» sätestatud korras.

3. peatükk SIHTKAITSEVÖÖND 

§ 10. Sihtkaitsevööndi kirjeldus

 (1) Luhasoo maastikukaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

 (2) Luhasoo sihtkaitsevööndisse kuuluvad Pedaja maaüksus (69702:001:0883), Roosa metskonna maaüksus (69702:001:1420) (kvartal RS 152), talude 35, 36, 37, 38, 40 ja 41 lahusmaatükkide kaitsealale jäävad osad ning talude lahusmaatükid Pärlijõe läänekaldal Eesti–Läti piirist kuni Vanaluha maaparandusobjekti kagupoolseima kogumiskraavini.
[RT I 2003, 46, 328 - jõust. 21.06.2003]

§ 11. Keelatud tegevus

  Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvides 4, 6 ja 7 sätestatud lubatud tegevus.

§ 12. Lubatud tegevus

  Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
 1) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;
 2) rajada kaitseala tarbeks ehitisi, mida ei kasutata tootmiseks;
 3) harvendada vastavalt kaitse-eesmärgile puu- ja põõsarinnet, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
 4) hooldada olemasolevaid maaparandussüsteeme.

§ 13. Metsakaitse sihtkaitsevööndis

  Sihtkaitsevööndis on metsakaitse eesmärk bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

4. peatükk PIIRANGUVÖÖND 

§ 14. Piiranguvööndi kirjeldus

 (1) Luhasoo maastikukaitseala piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada «Kaitstavate loodusobjektide seaduses» ning selle alusel käesolevas määruses kehtestatud tingimusi.

 (2) Luhasoo piiranguvöönd on kaitseala piires olev maa-ala, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse.

§ 15. Keelatud tegevus

 (1) Piiranguvööndis on lisaks paragrahvis 5 loetletud tegevustele keelatud:
 1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
 2) veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine;
 3) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud «Maapõueseaduse» paragrahvides 26 ja 62 sätestatud juhtudel kaitseala valitseja nõusolekul ja temaga kooskõlastatud kohtades;
 4) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;
 5) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liikide ja vanuse mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse kohta;
 6) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ladustamine oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades.

 (2) Piiranguvööndis on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud:
 1) uute ehitiste püstitamine;
 2) uute teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine.

§ 16. Metsakaitse piiranguvööndis

  Piiranguvööndi metsakaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.


1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)