Teksti suurus:

Pilkuse maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.12.2017
Avaldamismärge:

Pilkuse maastikukaitseala kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 03.04.2001 nr 133
RT I 2001, 36, 211
jõustumine 12.04.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 5 lõike 4 ja § 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Pilkuse maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Rapla Maavalitsuse 20. oktoobri 1992. a määrusega nr 97 «Objektide looduskaitse alla võtmine, nimetuse muutmine, pindalade ning uute pindalade kinnitamine» kaitse alla võetud sookaitseala baasil. Kaitseala põhieesmärk on soomaastiku, erinevate sootüüpide, nende elustiku ja kaitsealuste liikide elupaikade kaitse.

  (2) Vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kuulub kaitseala kahte sihtkaitsevööndisse.

  (3) Kaitseala ja vööndite piirid kantakse riigi maakatastrisse.

§ 2.  Kaitseala välispiir

  (1) Pilkuse maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Vigala vallas Märjamaa metskonna kvartali 258 loodenurgast mööda nimetatud kvartali ja kvartalite 260 ning 261 põhjapiiri kuni kvartali 261 kirdenurgani, mööda kvartali 261 idapiiri kuni kvartali 262 eraldise 9 põhjanurgani, mööda eraldiste 9 ja 10 kirdepiiri kuni kvartali 273 kirdenurgani. Sealt kulgeb piir mööda kvartali 273 kirde- ja kagupiiri ning kvartali 277 kirdepiiri kuni Vana-Vigala–Paeküla teeni, mööda teed edela suunas kuni kvartali 279 eraldise 22 lõunanurgani, edasi mööda kvartalite 279, 278 ja 276 edelapiiri, mööda kvartali 275 edela- ja läänepiiri, mööda kvartali 272 eraldiste 16, 14, 12, 9 ja 10 läänepiiril kulgevat kraavi kuni kvartali 259 lõunapiirini. Piir jätkub mööda kvartali 259 lõuna- ja läänepiiri ning kvartali 258 läänepiiri kuni selle kvartali loodenurgani.

  (2) Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ning Eesti Metsakorralduskeskuse 2000. aasta Märjamaa metskonna puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) alusel.

§ 3.  Kaitseala valitseja

  Pilkuse maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

2. peatükk KAITSEALA KAITSEKORD 

§ 4.  Vööndi kirjeldus

  Pilkuse kaitsealal on 2 sihtkaitsevööndit:
  1) Teenuse sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Vigala vallas Märjamaa metskonna kvartali 260 eraldised 1–11 ja kvartali 261 eraldised 1–8;
  2) Pilkuse sihtkaitsevöönd on kaitseala piires olev maa-ala, mis ei kuulu Teenuse sihtkaitsevööndisse.

§ 5.  Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida ning korjata marju ja seeni kogu kaitseala maa-alal, välja arvatud § 6 lõikes 1 sätestatud juhul Teenuse sihtkaitsevööndis.

  (2) Jahipidamine on kaitsealal lubatud 1. septembrist 14. märtsini.

  (3) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
  1) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;
  2) olemasolevate kraavide hooldustööd;
  3) Pilkuse sihtkaitsevööndis puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
  4) Pilkuse sihtkaitsevööndis rajatiste rajamine kaitseala tarbeks.

§ 6.  Keelatud tegevus

  (1) Teenuse sihtkaitsevööndis on inimeste liikumine keelatud 15. märtsist 31. augustini.

  (2) Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.

  (3) Kaitsealal on keelatud mootorsõidukitega liiklemine, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud metsatöödel ning kaitseala valitseja nõusolekul mootorsaaniga sõitmine hundi arvukuse reguleerimisel.

  (4) Kaitsealal on keelatud telkimine ja lõkke tegemine.

  (5) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
  1) rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine;
  2) maakorralduskava kinnitamine;
  3) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
  4) metsamajandamiskava väljastamine;
  5) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
  6) projekteerimistingimuste andmine.

§ 7.  Metsakaitse kaitsealal

  Metsakaitse eesmärk kaitsealal on:
  1) Teenuse sihtkaitsevööndis metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina;
  2) Pilkuse sihtkaitsevööndis elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

§ 8.  Teadusalased välitööd

  Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 9.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas määruses ettenähtud juhtudel peab vastava loa või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

  (2) Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusolekuga ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega taotlejale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

  (3) Keskkonnamõjude hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

  (4) Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja annab kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist metsakoosluse liikide ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist tulenevalt oma kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral seab omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise.


1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

/otsingu_soovitused.json