Teksti suurus:

Maruoru looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Maruoru looduskaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.06.2016
Avaldamismärge:

Maruoru looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Maruoru looduskaitseala kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 27.11.2001 nr 366
RT I 2001, 93, 574
jõustumine 07.12.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 5 lõigete 2 ja 4 ning § 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Maruoru looduskaitseala (edaspidi kaitseala) võetakse kaitse alla sellel asuva kaitsealuse liigi püsielupaiga kaitseks.

  (2) Kaitseala maa-ala liigitatakse vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks.

  (3) Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§ 2.  Kaitseala piir

  (1) Kaitseala välispiiriks on Põlva maakonnas Kanepi vallas Erastvere metskonna kvartali 36 põhja-, ida-, lõuna- ja läänepiir.

  (2) Kaitseala piiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1993. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse poolt 1992. aastal koostatud Erastvere metskonna puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) alusel.

§ 3.  Kaitseala valitseja

  Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

2. peatükk KAITSEALA KAITSEKORD 

§ 4.  Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kogu kaitseala maa-alal 1. septembrist kuni 14. märtsini.

  (2) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;
  2) kinnitada maakorralduskava;
  3) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;
  4) anda projekteerimistingimusi;
  5) väljastada metsaomanikule metsamajandamiskava.

§ 5.  Keelatud tegevus

  (1) Kaitsealal on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud §-s 4 sätestatud lubatud tegevus.

  (2) Kaitsealal on keelatud:
  1) mootorsõidukiga sõitmine, välja arvatud teadusalastel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel, määrusega lubatud hooldustöödel ning kaitseala läbival metsateel 1. septembrist kuni 14. märtsini;
  2) telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituste korraldamine;
  3) teede, õhuliinide ja ehitiste rajamine.

§ 6.  Teadusalased välitööd

  Teadusalaseid välitöid kaitsealal tehakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 7.  Arheoloogiamälestiste kaitse

  Kaitsealal paiknevaid arheoloogiamälestisi kaitstakse vastavalt «Muinsuskaitseseadusele».

§ 8.  Kaitseala metsa kaitse-eesmärk

  Kaitseala metsa kaitse-eesmärk on metsa arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

§ 9.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Loa, projekti või kava kooskõlastamiseks kaitseala valitsejaga selles määruses nimetatud juhtudel peab kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

  (2) Kaitseala valitseja vastab taotlejale kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste seadmisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

  (3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni heakskiidetud aruande saamiseni, teavitades sellest nõusoleku taotlejat.


1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 22.07.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 25.04.1979)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json