Teksti suurus:

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa vorm

Vastu võetud 22.01.2003 nr 7
RTL 2003, 15, 195
jõustumine 01.03.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.  Jahipiirkonna kasutusõiguse loa vorm

  Määrus kehtestab jahipiirkonna kasutusõiguse loa vormi, mis on esitatud määruse lisas.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2003. aasta 1. märtsil.

Keskkonnaministri 22. jaanuari 2003. a määruse nr 7 «Jahipiirkonna kasutusõiguse
loa vorm»

lisa [RTL 2009, 11, 131 – jõust. 1.02.2009]


JAHIPIIRKONNA KASUTUSÕIGUSE LOA VORM

JAHIPIIRKONNA KASUTUSÕIGUSE LUBA

nr ........1

............................................................................................................

(jahipiirkonna nimi)

1. Jahipiirkonna kasutaja:

 

1.1. Ärinimi / Füüsilise isiku nimi

 

1.2. Registrikood/Isikukood

 

1.3. Aadress

 

1.4. Juriidilise isiku esindaja nimi

 

1.5. Aadress

 

1.6. Kontaktinfo

Telefoni number  
Faksi number  
Elektronposti aadress  

1.7. Omavalitsusüksused, mida jahipiirkond hõlmab

 

1.8. Tegevusala kood (EMTAK)2

 

1.9. Tegevuse iseloomustus

 


1Jahipiirkonna numbri omistab jahipiirkonna kasutusloa andja

2Tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist saadav number

2. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja:

 

2.1. Asutuse nimi

 

2.2. Registrikood

 

2.3. Aadress

 

2.4. Loa koostanud ametniku nimi

 

2.5. Ametikoht

 

2.6. Kontaktinfo

Telefoni number  
Faksi number  
Elektronposti aadress  

3. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa:

 

3.1. Väljaandmise kuupäev

 
3.2. Loa andja Nimi/Allkiri  
  Ametinimetus  

3.3. Vastuvõtja

Nimi/Allkiri  
Ametinimetus  
3.4. Luba on kehtiv kuni  


3.5. Vaidlustamine

Käesolevat jahipiirkonna kasutusõiguse luba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide loa andjale haldusmenetluse seaduse sätestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seaduslikus sätestatud korras

4. Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu ³

Aasta Tasu arvutamise aluseks oleva keskkonnaministri määruse avaldamismärge Riigi Teatajas Tasu suurus kroonides
     
     
     
     


3 Aastaks määratud tasu jahipiirkonna kasutusõiguse eest makstakse riigieelarvesse jooksva aasta 25. aprilliks

5. Jahiulukite lubatud arvukus: 4 Minimaalne Maksimaalne
5.1. Põder    
5.2. Metssiga    
5.3. Metskits    
5.4. Punahirv    
5.5. Kobras    


4Esitatakse lähtuvalt jahimaakorralduskavast

6. Kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskirjast lähtuvad piirangud:

6.1. Objekti nimetus/

piirangu kirjeldus

 
6.2. Objekti nimetus/

piirangu kirjeldus

 
6.3. Objekti nimetus/

piirangu kirjeldus

 
6.4. Objekti nimetus/

piirangu kirjeldus

 
6.5. Objekti nimetus/

piirangu kirjeldus

 

7. Kütitud jahiulukitelt teadusmaterjali kogumine ja jahitrofeede ülevaatus:

Ulukiliik Jahitrofeede ülevaatuse aeg/koht; kogutava teadusmaterjali kirjeldus ja kogus
7.1.  
7.2.  
7.3.  
7.4.  
7.5.  
7.6.  


8. Jahiulukiseire ja loendus: 5

8.1. Sõraliste loendus

loendamise aeg/andmete esitamise tähtaeg

 
8.2. Suurkiskjate loendus

loendamise aeg/andmete esitamise tähtaeg

 
8.3. Kobraste loendus

loendamise aeg/andmete esitamise tähtaeg

 
8.4. Teiste jahiulukite loendus

loendamise aeg/andmete esitamise tähtaeg

 
8.5. Jahiulukiseire vaatluskaardid ulukiliik/arv/esitamise tähtaeg  


5Loendus toimub vastavalt loendusmetoodikale, loendusandmed esitatakse Keskkonnaametile

9. Ulukihooldetööde maht: 6

Ulukihooldetööd

Nimetus Maht
9.1.  
9.2.  
9.3.  
9.4.  
9.5.  
9.6.  
9.7.  
9.8.  


6Ulukihooldetööde maht esitatakse aasta kohta, lähtuvalt jahimaakorralduskavast ja jahiulukite tõenäolisest arvukusest

10. Jahiulukite küttimismaht ja tingimused: 7

Ulukiliik Küttimise maht ja tingimused. Küttimisandmete esitamise aeg
10.1.  
10.2.  
10.3.  
10.4.  
10.5.  


7Jahiulukite küttimise maht esitatakse aasta kohta, lähtuvalt jahimaakorralduskavast ja jahiulukite tõenäolisest arvukusest

11. Jahipiirkonna kasutaja kohustused ulukikahjustuste vältimisel:   

11.1. Jahipidamine väljaspool jahiaega 8

ulukiliik/maht

 

11.2. Kopratammide likvideerimine 8

vajadus/arv

 

11.3. Määratud küttimismahtude suurendamine 8

ulukiliik/vajadus/maht

 

11.4. Haigust levitavate jahiulukite arvu vähendamine 8

ulukiliik/maht

 

11.5. Täiendavad ulukihooldetööd 8

 
11.5.1. Lisasöötmiskohtade rajamine, nimetus/vajadus/arv  
11.5.2. Jahindusrajatiste teise kohta viimine, nimetus/vajadus/arv  
11.5.3. Muud meetmed, nimetus/vajadus/maht  

12. Jahipiirkonna kasutusõiguse loale on lisatud:

12.1. Jahipiirkonna piirikirjeldus

Märge loale lisamise kohta

12.2. Jahipiirkonna kaart

Märge loale lisamise kohta[RTL 2009, 11, 131 – jõust. 1.02.2009]
8 Loa andja lisab kasutusõiguse loale vajaduse korral

/otsingu_soovitused.json