Teksti suurus:

Justiitsministri 18. aprilli 2007. a määruse nr 20 „Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 12, 132

Justiitsministri 18. aprilli 2007. a määruse nr 20 „Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 26.01.2009 nr 5

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 alusel.

§ 1. Justiitsministri 18. aprilli 2007. a määruses nr 20 «Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus» (RTL 2007, 36, 627; 79, 1367) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «, haldusinfosüsteemide osakond»;

2) paragrahvi 9 lõike 5 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 9 lõike 5 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) teenuste osakond osutab ekspluatatsioonis olevate infosüsteemide alusel andmetöötlus-, info- ja klienditeenuseid, korraldab ja teostab toote- ja teenusearendust, pakub toimivaid e-teenuseid efektiivse ja eesmärgipärase haldusprotsessi tagamiseks ning tagab nende infosüsteemide käideldavuse, andmete tervikluse ja konfidentsiaalsuse ning kasutajatoe pakkumise.»;

4) paragrahv 11 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja sõna «, haldusinfosüsteemide».

§ 2. Määrus jõustub 1. veebruaril 2009. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json