Teksti suurus:

Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 46

Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri

Vastu võetud 03.03.2006 nr 64
RT I 2006, 12, 89
jõustumine 12.03.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
28.05.2015RT I, 30.05.2015, 509.06.2015
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 108.07.2023

Määrus kehtestatakse lähtudes «Looduskaitseseaduse» § 10 lõikest 1, § 11 lõike 1 punktist 2 ja § 12 lõikest 1.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrus käsitleb maastikukaitseala eritüübina kaitse alla võetud parkide, arboreetumite ja puistute (edaspidi park) kaitset ja kasutamist.

  (2) Pargi kaitse-eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega.

  (21) Natura 2000 võrgustiku alale jääva pargi või pargi osa kaitse-eesmärk on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud eesmärgile pargi kaitse alla võtmise või piiri määramise otsuses sätestatud elupaigatüübi või liigi kaitse, mis tuleneb nõukogu direktiivist 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25).
[RT I, 30.05.2015, 5 - jõust. 09.06.2015]

  (3) Pargis kehtivad «Looduskaitseseaduses» sätestatud piirangud käesolevas määruses sätestatud erisustega.

  (4) Pargi maa- ja veeala on piiranguvöönd, mille välispiir on määratud vastava õigusaktiga.

§ 2.  Pargi valitseja

  Pargi valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

§ 3.  Liikumine pargis

  (1) Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseaduses» ja «Looduskaitseseaduses» sätestatule.

  (2) Park on avalikuks kasutamiseks ning valdajal ei ole õigust keelata pargi maa-alal erateede ja radade avalikku kasutamist päikesetõusust päikeseloojanguni. Õuemaal viibimine on lubatud valdaja loal.

  (3) Jalgrattaga sõitmine on lubatud selleks määratud teedel ja radadel. Sõidukiga sõitmine on lubatud selleks määratud teedel ja sõiduki parkimine on lubatud parklates. Maastikusõidukiga sõitmine on lubatud pargi valitseja nõusolekul. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine pargi valitseja nõusolekuta on lubatud hooldus-, järelevalve- ja päästetöödel, samuti liinirajatiste hooldamiseks vajalikel töödel ja maatulundusmaal metsamajandustöödel või põllumajandustöödel.

  (4) Pargi veekogudel on lubatud sõita mootorita ujuvvahendiga. Veemootorsõidukiga sõitmine on lubatud pargi valitseja nõusolekul ning järelevalve- ja päästetöödel.

§ 4.  Telkimine ja lõkke tegemine

  Telkimine ja lõkke tegemine on pargis lubatud ainult pargi valitseja nõusolekul selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud valdaja loal.

§ 5.  Rahvaürituste korraldamine

  Pargis on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata ja pargi valitseja poolt tähistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata ja pargi valitseja poolt tähistamata kohtades on lubatud üksnes pargi valitseja nõusolekul.

§ 6.  Jahipidamine ja kalapüük

  Pargis on lubatud kalapüük ja jahipidamine vastavalt «Kalapüügiseadusele» ja «Jahiseadusele».

§ 7.  Tegevus pargis

  (1) Pargi ilme ja liigikoosseisu säilimise tagamiseks on pargis vajalikud tööd nagu niitmine ning puu- ja põõsarinde kujundamine.

  (2) Pargi valitseja nõusolekuta on pargis keelatud:
  1) puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku raie;
  2) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine;
  3) projekteerimistingimuste andmine;
  4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
  5) nõusoleku andmine väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
  6) ehitusloa andmine;
  7) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude rajamine;
  8) katastriüksuse kõlvikute piiride ja sihtotstarbe muutmine;
  9) maakorralduskava koostamine ja maakorraldustoimingute teostamine;
  10) metsamajandamiskava väljastamine ja metsateatise kinnitamine;
  11) puhtpuistute kujundamine;
  12) uuendusraie;
  13) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
  14) uue maaparandussüsteemi rajamine.

  (3) Pargis on keelatud maavara kaevandamine.

§ 8.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Pargi valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt pargi valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada pargi kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

  (2) Pargi valitseja võib käesoleva määruse kohaselt pargi valitseja nõusolekut vajavate tegevuste kooskõlastamisel seada kirjalikult tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta pargi kaitse-eesmärgi saavutamist ega pargi kui ühtse terviku seisundit.

  (3) Kui tegevust ei ole pargi valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud pargi valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta pargi kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt «Haldusmenetluse seadusele» õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas.

  (4) [Kehtetu - RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

§ 9.  Üksikobjekti ja muinsuskaitseobjekti kaitse

  (1) Parki jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse «Looduskaitseseaduse» § 68 lõike 2 kohase kaitse-eeskirja alusel.

  (2) Parki jääva muinsuskaitseobjekti kaitset korraldatakse «Muinsuskaitseseaduses» sätestatud korras.

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json