Teksti suurus:

Maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2011
Avaldamismärge:

Maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord
[RTL 2006, 19, 330 - jõust. 26.02.2006]

Vastu võetud 21.04.2005 nr 26
RTL 2005, 47, 647
jõustumine 06.05.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.02.2006RTL 2006, 19, 33026.02.2006
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009

Määrus kehtestatakse «Maapõueseaduse» § 40 lõike 2 alusel.

1. peatükk  
[RTL 2006, 19, 330 - jõust. 26.02.2006]

§ 1. Maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kohustus

 (1) Kaevandamisloa omanik on kohustatud esitama loa andjale kord kvartalis maavaravaru kaevandamise mahu aruande (edaspidi aruanne ).

 (2) [Kehtetu - RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

 (3) Kaevandamisloa omanik peab aruande esitama hoolimata sellest, kas kaevandamine aruandeperioodil toimus või mitte.

§ 2. Aruanne

 (1) Aruandes tuleb näidata aruandeperioodi jooksul kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud maavaravaru suurus ja järgmise perioodi maavaravaru kaevandamise suuruse prognoos.

 (2) Dolokivi, fosforiidi, kristalliinse ehituskivi, kruusa, liiva, lubjakivi, põlevkivi, järvelubja, turba ja savi kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud varu suurus määratakse instrumentaalmõõdistamise (edaspidi mõõdistamine) teel.

 (3) Järvemuda ja meremuda kaevandamise korral märgitakse aruandesse kaevandaja poolt toodangu mahtude alusel määratud tinglikult kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud maavaravaru suurus.

 (4) Kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud maavaravaru suurus märgitakse tuhandete tonnide või tuhandete kuupmeetrite täpsusega (edaspidi ühik).

§ 3. Mõõdistamine

 (1) Kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud maavaravaru suuruse mõõdistamise sagedus on lähtuvalt kaevandamise aastamahust karjääris või kaevanduses järgmine:
 1) üle 200 ühiku – kord kvartalis;
 2) 50–200 ühikut – kord aastas;
 3) 10–50 ühikut – kord 2 aasta jooksul;
 4) alla 10 ühiku – kord 5 aasta jooksul.

 (2) Kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud turbavaru suurus mõõdistatakse ja arvutatakse üks kord seitsme aasta jooksul. Mõõdistamise andmete alusel määratakse ka vähelagunenud turbalasundi piir mäeeraldise piires.

 (3) Kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud maavaravaru suuruse mõõdistamisel tuleb lähtuda markšeideritöödele esitatavatest nõuetest.

§ 4. Aruande esitamine

 (1) Aruanne esitatakse aruandeperioodile järgneva kuu 15. kuupäevaks määruse lisas esitatud tabeli kujul paberil ja elektrooniliselt.

 (2) Turbavaru kohta tuleb eraldi real märkida, kui suur osa mäeeraldise pindalast on kaetud vähelagunenud turbaga ja kui suur osa hästilagunenud turbaga.

 (3) Kui vastavalt keskkonnaregistri registrikaardile on mäeeraldise piires mitu maavaravaru plokki, märgitakse eri plokkide piires toimunud maavaravaru kaevandamine, kasutamine või kasutuskõlbmatuks muutmine eraldi ridadel plokkide kaupa.

 (4) Kui mäeeraldis asub enam kui ühe valla piires, märgitakse maavaravaru kaevandamise, kasutamise või kasutuskõlbmatuks muutmise andmed eraldi ridadel valdade kaupa.

 (5) Kui vastavalt keskkonnaregistri registrikaardile on mäeeraldise piires mitu maavaravaru plokki ja mäeeraldis asub mitme valla piires ning plokkide piirid ei lange kokku valdade piiridega, märgitakse maavaravaru kaevandamise, kasutamise või kasutuskõlbmatuks muutmise andmed eraldi ridadel nii plokkide kui ka valdade kaupa.

 (6) Kui aruandeperioodi jooksul muutub kaevandamisõiguse tasu määr, märgitakse aruandesse eraldi enne ja pärast kaevandamisõiguse tasu määra muutumist kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud maavaravaru suurus.

 (7) Kaevandajad, kelle kaevandamise aastamaht on üle 200 ühiku, välja arvatud turbakaevandajad, esitavad aruande vastavalt mõõdistamistulemustele. Kui kaevandaja teostab mõõdistamist § 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatust sagedamini, tuleb aruanne esitada vastavalt mõõdistamise tulemustele.

 (8) Kaevandajad, kelle kaevandamise aastamaht on alla 200 ühiku, ning turbakaevandajad märgivad mõõdistamise vahelistes aruannetes kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud maavara hinnangulise suuruse kaevandamise, tootmise, laoseisu või turba kaevandamisel aunade mõõdistamise järgi.

 (9) Kui ühele kaevandajale on sama loa andja andnud mitu maavara kaevandamise luba, võib kõigi objektide andmed esitada ühes aruandes.

 (10) Kaevandamisloa andja avalikustab aruande oma veebilehel.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

 (11) Aruande esitamisega seotud kulud kannab maavara kaevandamisloa omanik.

§ 5. Tasaarvelduse metoodika

 (1) Mõõdistamisperioodi aruandes esitatud kaevandamise mahtude osas tehakse vastavalt mõõdistustulemustele tasaarvestus. Mõõdistamisperioodi aruanne on käesoleva määruse tähenduses aruanne, mis esitatakse mõõdistamistulemuste alusel.

 (2) Tasaarvestuse tegemisel tuleb märkida mõõdistamisperioodi jooksul esitatud hinnanguliste kaevandamismahtude ja mõõdistamistulemuste vahe. Nimetatud vahe ei tohi olla suurem kui 15%. Suurema erinevuse korral tuleb kaevandajal märkida aruandesse põhjendus, miks ja millal suurem erinevus tekkis.

§ 6. Aruande kontrollija ja aruande esitamine keskkonnaregistrile

 (1) Kaevandamisloa andja kontrollib aruande õigsust. Põhjendatud kahtluse korral, et aruandes on esitatud ebatäpsed andmed, on loa andjal õigus nõuda kontrollmõõdistamist.

 (2) Kaevandamisloa andja esitab aruande koopia keskkonnaregistri volitatud töötlejale 1. veebruariks, 1. maiks, 1. augustiks ja 1. novembriks.

§ 7. Aruande säilitamine

  Maavara kaevandamise loa omanik peab aruannet säilitama viis aastat pärast maavara kaevandamise loa kehtivusaja lõppemist.

2. peatükk KAEVANDAMISÕIGUSE TASU ARVUTAMINE JA MAKSMINE 

[Kehtetu - RTL 2006, 19, 330 - jõust. 26.02.2006]


Keskkonnaministri 21. aprilli 2005. a määruse nr 26 «Maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise ja kaevandamisõiguse tasu maksmise kord»
lisa


MAAVARAVARU KAEVANDAMISE MAHU ARUANNE

Kande jrk nr

Maavara kaevandamise luba:

1. Number
2. Mäeeraldise asukoha omavalitsus
3. Maavaravaru ploki number

Maavara iseloomustus (vastavalt keskkonnaregistri andmetele)

Maavaravaru mõõtühik ja suurus

Maavara nimetus Maavara kasutusala kood Mõõtühik Kaevandatud Kasutatud Kasutus-kõlbmatuks muudetud Järgmise aruande-perioodi prognoos
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

/otsingu_soovitused.json