Teksti suurus:

Keskkonnakahju ja kahju ohtu puudutavate andmete loetelu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Keskkonnakahju ja kahju ohtu puudutavate andmete loetelu

Vastu võetud 11.07.2008 nr 32
RTL 2008, 61, 868
jõustumine 26.07.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009

Määrus kehtestatakse «Keskkonnavastutuse seaduse» § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab selliste andmete loetelu, mille keskkonnakahju või kahju ohu tekkimise korral kahju tekitaja esitab Keskkonnaametile (edaspidi amet) viivitamata.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Määruses keskkonnakahju suhtes sätestatut kohaldatakse ka kahju ohu korral.

  (3) Määruses kasutatakse mõisteid keskkonnavastutuse seaduse tähenduses.

§ 2.  Elupaigale, liigile või kaitstavale alale tekitatud kahjuga seotud andmed

  Elupaigale, liigile või kaitstavale alale tekitatud kahju korral esitab kahju tekitaja ametile viivitamata järgmised andmed:
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  1) ebasoodsalt mõjutatud elupaiga, liigi või kaitstava loodusobjekti nimi;
  2) liigile tekitatud kahju korral ebasoodsalt mõjutatud isendite arv (taimede korral ka ebasoodsalt mõjutatud ala pindala);
  3) elupaigatüübile või kaitstavale alale tekitatud kahju korral ebasoodsalt mõjutatud ala pindala;
  4) kahju tekitamise aeg (kuupäev, kellaaeg) ja asukoht (kaardimaterjalina või muul asukoha täpset leidmist võimaldaval viisil);
  5) tekkinud kahju ja selle ulatuse kirjeldus;
  6) täiendava keskkonnakahju ohu olemasolu hinnang;
  7) kahju tekitamise asjaolud (selgitus, kuidas ja miks kahju tekkis);
  8) kahju tekitaja ning kahju avastanud isiku (kui kahju avastajaks ei olnud kahju tekitaja) nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  9) rakendatud või kavandatavate vältimismeetmete kirjeldus (sh kuupäev, kellaaeg) ning ettepanekud heastamismeetmete rakendamiseks ja heastamismeetmete plaani koostamiseks.

§ 3.  Veele tekitatud kahjuga seotud andmed

  Veele tekitatud kahju korral esitab kahju tekitaja ametile viivitamata järgmised andmed:
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  1) kahju tekitamise aeg (kuupäev, kellaaeg) ja asukoht (kaardimaterjalina või muul asukoha täpset leidmist võimaldaval viisil);
  2) tekkinud kahju ja selle ulatuse kirjeldus (reostuse liik – kütus, väetis vms, kahjustatud vee hulk (m3) ja pindala (m2), võimaluse korral kaardil näidatuna või muul kahju ulatuse kindlaksmääramist võimaldaval viisil);
  3) veekeskkonnale tekitatud kahju potentsiaalse mõju (kaugus veekogust, puurkaevust, ühisveehaardest, põhjaveekaitstuse aste) ning täiendava keskkonnakahju ohu olemasolu esialgne hinnang;
  4) kahju tekitamise asjaolud (selgitus, kuidas ja miks kahju tekkis);
  5) kahju tekitaja ning kahju avastanud isiku (kui kahju avastajaks ei olnud kahju tekitaja) nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  6) rakendatud või kavandatavate vältimismeetmete kirjeldus (sh kuupäev, kellaaeg) ning ettepanekud heastamismeetmete rakendamiseks ja heastamismeetmete plaani koostamiseks.

§ 4.  Pinnasele tekitatud kahjuga seotud andmed

  Pinnasele tekitatud kahju korral esitab kahju tekitaja ametile viivitamata järgmised andmed:
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  1) kahju tekitamise aeg (kuupäev, kellaaeg) ja asukoht (kaardimaterjalina või muul asukoha täpset leidmist võimaldaval viisil);
  2) milliste ainete, valmististe, organismide või mikroorganismide otsese või kaudse keskkonda viimisega on pinnast kahjustatud;
  3) pinnasekahjustuse ulatus (kahjustatud pinnase hulk (m3) ja pindala (m2), võimaluse korral kaardil näidatuna või muul kahju ulatuse kindlaksmääramist võimaldaval viisil);
  4) inimese tervisele tekitatud kahju potentsiaalse mõju (keskkonda viidud aine, valmistise, organismi või mikroorganismi kahjulik mõju, pinnasekahjustuse kaugus inimasustusest, kaevudest jms) ning täiendava keskkonnakahju ohu olemasolu esialgne hinnang;
  5) kahju tekitamise asjaolud (selgitus, kuidas ja miks kahju tekkis);
  6) kahju tekitaja ning kahju avastanud isiku (kui kahju avastajaks ei olnud kahju tekitaja) nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  7) rakendatud või kavandatavate vältimismeetmete kirjeldus (sh kuupäev, kellaaeg) ning ettepanekud heastamismeetmete rakendamiseks ja heastamismeetmete plaani koostamiseks.

/otsingu_soovitused.json