Teksti suurus:

Tagatise esitamise, kasutamise, suurendamise, asendamise ja vabastamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tagatise esitamise, kasutamise, suurendamise, asendamise ja vabastamise kord

Vastu võetud 17.07.2008 nr 33
RTL 2008, 64, 913
jõustumine 01.08.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009

Määrus kehtestatakse «Keskkonnavastutuse seaduse» § 29 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Keskkonnaameti (edaspidi amet) kantud keskkonnakahju vältimise või heastamisega seotud kulude (edaspidi kulud) tasumise ajatamiseks tagatise esitamise, kasutamise, asendamise ja vabastamise korra.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 2.  Tagatise esitamine

  (1) Kui amet nõuab keskkonnakahju ajatamiseks kahju tekitajalt tagatist, teatab ta sellest kahju tekitajale kirjalikult.

  (2) Tagatis esitatakse ametile 30 kalendripäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kirjaliku teate saamisest arvates. Kahju tekitaja põhjendatud taotluse alusel võib amet pikendada tagatise esitamist 30 kalendripäeva võrra.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 määratud tähtajaks ei ole käesolevas määruses sätestatud nõuetele vastavat tagatist esitatud, on ametil õigus lugeda tagatis mitteesitatuks ja jätta kulude tasumise ajatamise taotlus rahuldamata.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 3.  Käenduse esitamine tagatisena

  (1) Käendusleping peab sisaldama käendaja ja käendatava nime, aadressi, käendaja registri- või isikukoodi, käendatava registri- või isikukoodi ning tagatise suurust, mille ulatuses kohustub käendaja tasuma maksegraafiku-järgseks tähtpäevaks tasumata kulud ning nendelt arvestatud intressi, käenduse kehtivuse aega ning käenduslepingu sõlmimise kohta, päeva ja käendaja või tema esindaja allkirja.

  (2) Juriidilisest isikust käendaja esitab ametile käenduslepingu allkirjastamise õigusega isikute nimed ja allkirjanäidised.

  (3) Käendaja usaldusväärsuse hindamiseks võib amet nõuda käendajalt andmeid või dokumente tema majandusliku olukorra ja kolmandate isikute ees võetud varaliste kohustuste kohta, juriidilise isiku korral andmeid rentaabluse, maksevõime ja likviidsuse kohta ning juriidilise isiku osanike, nõukogu või üldkoosoleku otsust käendamise kohta.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.  Hüpoteegi seadmine tagatisena

  (1) Kinnisasja korral esitab kahju tekitaja ametile hüpoteegi seadmiseks panditava kinnisasja omandiõigust ning väärtust tõendavad dokumendid, juriidilise isiku korral vajadusel osanike, nõukogu või üldkoosoleku otsuse hüpoteegi seadmise nõusoleku kohta, ning nõusoleku alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

  (2) Hüpoteegi seadmise lepingule kirjutab alla ameti peadirektor või tema volitatud isik.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 5.  Tagatise suurendamine ja asendamine

  (1) Kui ametile on alust eeldada, et esitatud tagatis ei ole enam küllaldane, usaldusväärne või hõlpsasti realiseeritav, kuid tagatise nõudmise aluseks olevad asjaolud ei ole ära langenud, nõuab ta kahju tekitajalt tagatise suurendamist või algse tagatise asendamist uuega.

  (2) Tagatise suurendamisele ja asendamisele kohaldatakse käesoleva määruse §-des 2–5 sätestatut.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 6.  Tagatise kohta andmete esitamine

  Kahju tekitaja ja käendaja kohustuvad informeerima ametit kirjalikult 10 tööpäeva jooksul tagatisega seotud andmete muutumisest ja mis tahes asjaoludest, mis võivad vähendada tagatise väärtust, usaldusväärsust või realiseeritavust, või põhjustada tagatava kohustuse mittekohast täitmist.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 7.  Tagatise kasutamine

  Amet võib ajagraafikus määratud tähtpäevaks kulude tasumata jätmisel:
  1) nõuda kulude tasumist vastavalt ajagraafikule;
  2) realiseerida tasumata kulude katteks hüpoteegiga koormatud kinnisasja «Täitemenetluse seadustikus» sätestatud korras.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 8.  Tagatise vabastamine

  Kui kahju tekitaja on tasunud vastavalt ajagraafikule kõik kulud, vabastab amet tagatise ning teatab sellest viivitamatult kirjalikult kahju tekitajale.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

/otsingu_soovitused.json