Teksti suurus:

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu aruande esitamise ning läbivaatamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu aruande esitamise ning läbivaatamise kord

Vastu võetud 21.04.2005 nr 27
RTL 2005, 47, 648
jõustumine 06.05.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009

Määrus kehtestatakse «Maapõueseaduse» § 12 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDGEOLOOGILISE UURIMISTÖÖ ARUANDE ESITAMINE JA LÄBIVAATAMINE 

§ 1.  Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne

  Vastavalt üldgeoloogilise uurimistöö eesmärgile on kahte liiki aruanded:
  1) üldgeoloogilise uurimistöö aruanne, mille põhjal ei ole vaja teha muudatusi keskkonnaregistris;
  2) üldgeoloogilise uurimistöö aruanne, mille põhjal on vaja teha muudatusi keskkonnaregistris. Selline aruanne koostatakse maavara otsingu eesmärgil tehtava üldgeoloogilise uurimistöö kohta.

§ 2.  Üldgeoloogilise uurimistöö aruande esitamine

  (1) Paragrahvi 1 punktis 1 sätestatud juhul esitab üldgeoloogilise uurimistöö loa omanik või tema volitatud isik üldgeoloogilise uurimistöö tulemusena saadud geoloogilise materjali ja informatsiooni koos üldgeoloogilise uurimistöö aruande originaaleksemplariga kolmekümne päeva jooksul pärast töö lõpetamist loa andjale, kes esitab selle keskkonnaregistri volitatud töötlejale.

  (2) Paragrahvi 1 punktis 2 sätestatud juhul esitab loa omanik üldgeoloogilise uurimistöö aruande kinnitamiseks Keskkonnaministeeriumile. Selle aruande esitamisele, läbivaatamisele ning kinnitamisele kohaldatakse §-des 3–5 sätestatud geoloogilise uuringu aruande esitamise, läbivaatamise ja kinnitamise nõudeid.

2. peatükk GEOLOOGILISE UURINGU ARUANDE ESITAMINE, LÄBIVAATAMINE JA KINNITAMINE 

§ 3.  Geoloogilise uuringu aruande esitamine

  (1) Uuringuloa omanik või tema volitatud isik peab geoloogilise uuringu aruande (edaspidi aruanne) esitama Keskkonnaministeeriumile kinnitamiseks kolmekümne päeva jooksul pärast uuringu lõpetamist.

  (2) Uuringuloa omanik või tema volitatud isik esitab aruande koos nõutavate lisadega Keskkonnaministeeriumile kolmes identses eksemplaris, lisades nendele oma kirjaliku arvamuse tehtud uuringu täielikkuse ja saadud andmete usaldatavuse kohta.

§ 4.  Aruande läbivaatamine

  (1) Keskkonnaministeerium esitab aruande läbivaatamiseks ja seisukoha võtmiseks Eesti Maavarade Komisjonile.

  (2) Eesti Maavarade Komisjon, kaasates läbivaatamisele eksperte, annab Keskkonnaministeeriumile kuuekümne päeva jooksul aruande saamisest oma seisukoha aruande ja maavaravaru kinnitamise või kinnitamata jätmise kohta. Protokollilisele otsusele tuleb lisada eksperthinnangud.

§ 5.  Maavaravaru kinnitamine

  (1) «Maapõueseaduse» § 5 lõikes 2 sätestatud otsuse teeb keskkonnaminister kolmekümne päeva jooksul pärast Eesti Maavarade Komisjoni seisukoha saamist. Nimetatud otsust loetakse ühtlasi ka aruande kinnitamiseks või vastavalt kinnitamata jätmiseks.

  (2) Koopia lõikes 1 nimetatud otsusest saadetakse kümne päeva jooksul pärast otsuse tegemist uuringuloa omanikule, keskkonnaregistri volitatud töötlejale ja Keskkonnaametile.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Kümne päeva jooksul pärast lõikes 1 nimetatud otsuse tegemist tagastab Keskkonnaministeerium aruande kõik eksemplarid uuringuloa omanikule.

  (4) Uuringuloa omanik esitab uuringuloa andjale kinnitatud aruande ning lõikes 1 nimetatud otsuse koopia koos «Maapõueseaduse» § 12 lõikes 1 sätestatud materjalidega. Juhul kui loa andjaks on Keskkonnaministeerium, ei pea uuringuloa omanik esitama otsuse koopiat.

  (5) Loa andja annab uuringu käigus kogutud materjalid ja kinnitatud aruande keskkonnaregistri volitatud töötlejale.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json