Teksti suurus:

Bensiini veo ja bensiini terminalides ning tanklates hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise eesmärgil

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:

Bensiini veo ja bensiini terminalides ning tanklates hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise eesmärgil1
[RTL 2008, 35, 509 - jõust. 10.05.2008]

Vastu võetud 31.01.2005 nr 4
RTL 2005, 19, 203
jõustumine 13.02.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2008RTL 2008, 35, 50910.05.2008
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 59 alusel.

1. peatükk REGULEERIMISALA JA ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse bensiini veo ja bensiini terminalides ning tanklates hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise eesmärgil.
[RTL 2008, 35, 509 - jõust. 10.05.2008]

§ 2.  Üldsätted

  (1) Määruse nõuete eesmärk on kaitsta inimese tervist ja keskkonda, vähendades bensiinist välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogust.

  (2) Nõuded kehtivad tankimistoimingute, samuti mahutite, auto- ja raudteetsisternide ning laevade suhtes, mida kasutatakse bensiini hoidmisel, tankimisel ja vedamisel ühest terminalist teise või terminalist tanklasse.

  (3) Olemasolevad seadmed selle määruse tähenduses on seadmed, mis olid kasutusel või millele anti eraldi ehitus- või tegevusluba enne 31. detsembrit 1995.

2. peatükk TERMINALI MAHUTITELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3.  Mahutite projekteerimine ja kasutamine

  (1) Terminali mahuteid projekteeritakse ja kasutatakse vastavalt määruse §-des 4 ja 5 esitatud tehnilistele nõuetele, mille eesmärk on vähendada bensiiniauru (bensiinist eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite) heitkogust mahutite täitmisel ja bensiini terminalis hoidmisel. Bensiiniauru heitkoguse vähendamise kontrollarv on 0,01 massiprotsenti bensiini aastakäibest ning see on antud tehniliste meetmete piisavuse üldiseks hindamiseks.

  (2) Bensiini aastakäibe all mõeldakse kolme viimase aasta suurimat bensiinikogust, mis tangiti aasta kestel terminalis asuvatest mahutitest tsisternidesse või tanklast autodesse.

§ 4.  Mahuti välisseina ja kaane värvimine

  (1) Mahuti välisseina ja kaane aluspinna värvina kasutatakse värvi, mille täielik soojuspeegeldus on 70% või enam. Värvimine on osa mahutite tavalisest hooldustsüklist kümneaastase hooldusperioodi kestel. Mahuti tuleb üle värvida olenevalt värvi püsivusest, kuid mitte harvemini kui üks kord kümne aasta jooksul.
[RTL 2008, 35, 509 - jõust. 10.05.2008]

  (2) Lõike 1 nõue ei kehti hoidlate suhtes, mis on ühendatud määruse § 8 lõikes 1 esitatud tingimustele vastava bensiiniauru regenereerimisseadmega.

§ 5.  Fikseerimata ja fikseeritud kaanega mahutid

  (1) Mahutid, millel on ujuv- ehk fikseerimata kaas, varustatakse alustihendiga, mis katab rõngakujuliselt mahuti seina ja ujuvkaane välisääre vahelise ruumi, ning pealistihendiga, mis on asetatud alustihendi peale. Tihendite väljatöötamisel tagatakse bensiiniauru kogumine vähemalt 95% ulatuses võrreldes fikseeritud kaanega mahutiga, kus bensiiniauru eraldumise vähendamise abinõusid ei rakendata.

  (2) Kõigil terminalide mahutitel, kus nõutakse bensiiniauru regenereerimist vastavalt määruse § 8 lõikele 1, on kas fikseeritud kaas, mis on ühendatud bensiiniauru regenereerimisseadmega, või on sisemine või välimine ujuvkaas, mis on varustatud alus- ja pealistihendiga lõikes 1 esitatud nõuete kohaselt.

  (3) Fikseeritud kaanega mahutitel on kas ühendus bensiiniauru regenereerimisseadmega vastavalt määruse § 8 lõikes 1 esitatud nõuetele või sisemine ujuvkaas, millel on alustihend, millega tagatakse bensiiniauru kogumine vähemalt 90% ulatuses fikseeritud kaanega mahutiga võrreldes.

3. peatükk TSISTERNIDE TÄITMINE JA TÜHJENDAMINE TERMINALIS 

§ 6.  Tankimisseadmed

  Bensiini laadimine tsisternidesse toimub tankimisseadme abil. Autotsisternide tankimisseade koosneb ühest või mitmest tühjenduspostist.

§ 7.  Täitmis- ja tühjendusseadmete projekteerimine ja kasutamine

  Täitmis- ja tühjendusseadmed projekteeritakse ja neid kasutatakse vastavalt määruse §-des 8–10 esitatud tehnilistele tingimustele, mis on mõeldud terminalis tsisternide täitmisel ja tühjendamisel bensiinist välisõhku eralduva auru heitkoguse vähendamiseks. Bensiiniauru heitkoguse vähendamise kontrollarv on 0,005 massiprotsenti bensiini aastakäibest.

§ 8.  Kontrollmõõtmised ja bensiiniauru kontsentratsioon regenereerimisel

  (1) Bensiiniauru regenereerimisel seadmega, mis on kohaldatud auru veeldamiseks, ei tohi auru kontsentratsioon eralduvas gaasis ühe tunni keskmisena ületada normaaltingimustel 35 g/m3.

  (2) Käitaja teeb bensiiniauru eraldumise kontrollmõõtmisi pidevalt või perioodiliselt lähtuvalt regenereerimisseadme tavalisest läbilaskevõimest vähemalt seitse tundi ühe tööpäeva kestel.

  (3) Perioodiliste mõõtmiste korral tehakse vähemalt neli mõõtmist tunnis. Kasutatavast seadmest või mõõtevahendist, kalibreerimisgaasist ja mõõtemeetodist tulenev summaarne mõõteprotsessi määramatus usaldusnivool 95% ei tohi ületada 10% mõõtesuuruse väärtusest. Kasutatav mõõtevahend peab olema võimeline mõõtma bensiiniauru kontsentratsiooni normaaltingimustel alates 3 g/m3.

§ 9.  Ühendusliinide ja toruühenduste lekkekindluse kontrollimine

  Käitaja kontrollib ühendusliinide ja toruühenduste lekkekindlust igakordsel bensiini laadimisel.

§ 10.  Tankimise lõpetamine bensiiniauru lekke korral

  (1) Tankimine lõpetatakse kohe, kui tühjendusseade laseb läbi bensiiniauru.

  (2) Tankimisseadmed ja tühjendusseadmed peavad olema paigaldatud ühele poole mahutit.

§ 11.  Autotsisterni tühjendusseadmega terminalile esitatavad nõuded

  Kõik terminalid, millel on vähemalt üks autotsisternide tühjendusseade, peavad vastama määruse §-des 12–17 esitatud nõuetele.

§ 12.  Tsisternide täitmine

  Tsisternide täitmisele esitatakse järgmised nõuded:
  1) bensiiniga täitmise normaalkiirus on 2300 l/min ja maksimaalkiirus on 2500 l/min täitmisseadme kohta;
  2) terminali kõrge tootlikkusega töötamise korral lubatakse genereerida täitmis- ja tühjendusseadme aurukogumissüsteemis, sealhulgas bensiiniauru regenereerimisseadme ühendusmuhvil, auru vasturõhku maksimaalselt 5,5 kPa;
  3) kõigil altlaadimisega sõidukitel peab olema identifitseerimisplaat, mis näitab nende juures üheaegselt kasutada lubatud täitmisseadmete maksimaalset arvu, kui ühendusmuhvi maksimaalne tagasirõhk on punkti 2 kohaselt 5,5 kPa.

§ 13.  Sõiduki bensiinipaagi täitmisel bensiini ülevoolu vältimine

  Sõiduki bensiinipaagi täitmisel bensiini ülevoolu vältimiseks kasutatakse järgmisi vahendeid:
  1) kui täitmis- või tühjenduspost on sõidukiga ühendatud, varustatakse post bensiini ülevoolu vältiva kontrollseadmega, mis annab signaali, kui paagi ülevooluandurid ülevooluohule ei reageeri;
  2) sõiduk ühendatakse tühjendusseadmel oleva kontrollseadme kinnituspoldiga standardse elektrilise juhtpuldi kaudu. Sisestatav kontakt ühendatakse sisestusjuhtmega, mis on ühendatud tühjendusposti kontrollseadmega;
  3) sõidukil olevad kõrgtundlikud andurid peavad olema kas kahejuhtmelised termotakistiandurid, kahe- või viiejuhtmelised optilised andurid või sobivad analoogid eeldusel, et süsteem on veakindel;
  4) tühjendusposti kontrollseade peab sobima kahe- ja viiejuhtmeliste süsteemidega;
  5) sõiduk ühendatakse tühjendusseadmega ülevooluanduri tagasiulatuva juhtme kaudu, mis omakorda ühendatakse sisestatava anduri poldiga sõiduki šassii kaudu. Anduri polt ühendatakse täiendava kontrollseadmega, mis omakorda ühendatakse tühjendusseadme alusega;
  6) kõikidel altlaadimisega sõidukitel peab olema identifitseerimisplaat, mis näitab paigaldatud bensiini ülevooluanduri liiki.

§ 14.  Bensiiniga täitmise ja bensiiniauru kogumise seadmete konstruktsioon

  Täitmis- ja tühjendusseadmel olevate bensiiniga täitmise ja bensiiniauru kogumise seadmete konstruktsioon peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) ühendusmuhvide keskjoone kõrgus on täitmata paagi korral maksimaalselt 1,4 m, täidetud paagi korral minimaalselt 0,5 m, eelistatud kõrgus on 0,7 kuni 1,0 m;
  2) ühendusmuhvide horisontaalvahe on vähemalt 0,25 m, eelistatud vahe on 0,3 m;
  3) kõik ühendusmuhvid asuvad ringi piires, mille kõrgus ei ületa 2,5 m tühjendusseadme alusest;
  4) auru kogumise ühendusmuhv asub tühjendusseadmest täitmata paagi korral mitte kõrgemal kui 1,5 m ja täidetud paagi korral mitte madalamal kui 0,5 m.

§ 15.  Maanduse ja bensiini ülevoolu anduri ühenduskontakt

  Maanduse ja bensiini ülevoolu anduri ühenduskontakt asub tühjendusseadmest aurukogumise ühendusmuhvist paremal pool täitmata paagi korral mitte kõrgemal kui 1,5 m ja täidetud paagi korral mitte madalamal kui 0,5 m.

§ 16.  Ohutusmeetmed tankimisel

  Tankimisel rakendatakse järgmisi ohutusmeetmeid:
  1) tankida ei tohi, kui kompleksne maanduse ja ülevoolu kontrollseade ei ole andnud lubavat signaali. Bensiini ülevoolu korral või autotsisterni maanduse kadumisel peab tühjendusposti kontrollseade automaatselt sulgema täitmis- ja tühjendusposti kontrollventiili;
  2) tankida ei tohi, kui bensiiniauru kogumise voolik ei ole autotsisterniga ühendatud ning tekkinud bensiiniaur saab vabalt eralduda välisõhku.

§ 17.  Ühenduste asukoht

  Paragrahvides 14–16 nimetatud ühendused peavad asuma ainult autotsisterni ühel poolel.

4. peatükk TSISTERNID 

§ 18.  Bensiiniaurude hoidmine

  (1) Pärast bensiini väljalaadimist peab bensiiniaur jääma tsisterni. Kuni bensiini järjekordse väljalaadimiseni terminalist hoitakse auru tsisternis, välja arvatud auru väljutamine kaitseklappidest.

  (2) Tsisternid, mis varustavad bensiiniga tanklaid ja terminale, peavad saama vastu võtta ja hoida tanklate või terminalide mahutites tekkinud bensiiniauru. Raudteetsisternid varustatakse bensiini väljalaadimisel eralduva bensiiniauru vahehoidlaga, mis on fikseeritud kaanega mahuti, milles bensiiniauru hoitakse terminalis ajutiselt kuni üleandmiseni regenereerimiseks teisele terminalile.

  (3) Terminalis bensiiniauru ülepumpamist ühest mahutist teise ei loeta auru vahehoidmiseks.

§ 19.  Bensiiniauru välisõhku väljutamise luba

  Kui pärast bensiini väljalaadimist kasutatakse tsisterni muude toodete hoidmiseks ning bensiiniauru regenereerimine või vahehoidmine ei ole võimalik, võib Keskkonnaamet anda bensiiniauru välisõhku väljutamise loa sellises geograafilises piirkonnas, kus see aur ei põhjusta välisõhu saastatuse taseme ühe tunni keskmise piirväärtuse ületamist.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 20.  Autotsisternide aurulekkekindluse kontroll

  Käitaja testib autotsisternide aurulekkekindlust ja kontrollib vaakum- või ülerõhukaitseklappide tööd igakordsel laadimisel.

5. peatükk MAHUTITESSE TANKIMINE TANKLATES 

§ 21.  Mahutite konstrueerimine ja kasutamine

  Mahutid konstrueeritakse ja neid kasutatakse vastavalt määruse §-s 22 esitatud tehnilistele tingimustele eesmärgiga vähendada bensiinist välisõhku eralduva auru heitkogust mahutite tankimisel tanklates. Bensiiniauru heitkoguse vähendamise kontrollarv on 0,01 massiprotsenti bensiini aastakäibest.

§ 22.  Bensiini ülepumpamise tehnilised tingimused

  Tanklas ja bensiiniauru vahekogumiseks kasutatavas fikseeritud kaanega mahutis bensiini ülepumpamisel tekkinud bensiiniaur suunatakse aurukindla ühendusliini kaudu tagasi bensiini jaotusmahutisse. Kui vastavat seadet ei ole paigaldatud või see ei toimi korralikult, tankida ei tohi.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.  Määruse rakendussätted

  (1) Rakveres ja Haapsalus paiknevatele OÜ Tarkoil terminalidele kohaldatakse selle määruse § 3 lõike 1 ja § 7 nõudeid alates 31. detsembrist 2005.

  (2) Tartu maakonnas Kärkna vallas paiknevale AS Tartu Terminalile kohaldatakse selle määruse § 3 lõike 1 ja § 7 nõudeid alates 31. detsembrist 2006.

  (3) Olemasolevatele tanklatele, mille bensiini aastakäive on väiksem kui 1000 m3, kohaldatakse selle määruse §-s 21 esitatud nõudeid alates 31. detsembrist 2006.

  (4) Määruse §-des 7 ja 11 nimetatud nõudeid ei kohaldata:
  1) olemasolevatele terminalidele, mille bensiini aastakäive on väiksem kui 10 000 t;
  2) uutele terminalidele, mille bensiini aastakäive on väiksem kui 5000 t ja mis paiknevad väikesaartel.

  (5) Määruse § 18 lõigetes 1 ja 2 ning §-s 19 esitatud nõudeid kohaldatakse olemasolevate auto- ja raudteetsisternidele, kui need on ümber ehitatud alttäitmiseks vastavalt §-s 11 nimetatud nõuetele.

  (6) Mõõtevarda või -lindi abil tehtava mõõtmise korral eralduva bensiiniauru kadude suhtes ei kohaldata määruse § 18 lõigetes 1 ja 2 ning §-s 19 esitatud nõudeid olemasolevatele tsisternidele.

  (7) Tanklatele, mille bensiini aastakäive on väiksem kui 100 m3, ei kohaldata selle määruse §-s 21 esitatud nõudeid.


1Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 94/63/EÜ bensiini vedamisel ja terminalides ning tanklates hoidmisel eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) emissiooni kontrollimise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 365, 31.12.1994, lk 24–33).

/otsingu_soovitused.json