Teksti suurus:

Kaitstava loodusobjekti piires oleval kinnisasjal liikumiseks teadustöötajale õiendi väljastamise tingimused ja õiendi vorm

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kaitstava loodusobjekti piires oleval kinnisasjal liikumiseks teadustöötajale õiendi väljastamise tingimused ja õiendi vorm - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.07.2023
Avaldamismärge:

Kaitstava loodusobjekti piires oleval kinnisasjal liikumiseks teadustöötajale õiendi väljastamise tingimused ja õiendi vorm

Vastu võetud 28.05.2004 nr 60
RTL 2004, 72, 1194
jõustumine 10.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 15 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tingimused, mille täitmisel antakse teadustöötajale õiend, mis kinnitab tema põhjendatud vajadust liikuda kaitstava loodusobjekti piires oleval või seda sisaldaval kinnisasjal kinnisasja valdaja nõusolekuta, ning õiendi vorm.

  (2) Selle määruse kohaselt antud õiend ei tõenda õigust liikuda võõral kinnisasjal asuvates hoonetes selle kinnisasja valdaja nõusolekuta.

§ 2.  Õiend

  Õiendiks nimetatakse selles määruses dokumenti, mis on väljastatud selle määruse kohaselt ja mille esitaja viibimist kaitstava loodusobjekti piires oleval või seda sisaldaval kinnisasjal ei ole selle kinnisasja valdajal vastavalt «Looduskaitseseaduse» § 15 lõikele 3 õigus keelata.

§ 3.  Õiendi andmise tingimused

  (1) Õiend väljastatakse isikule, kes:
  1) osaleb riikliku keskkonnaseire programmi looduse mitmekesisuse seire allprogrammi täitmisel;
  2) koostab liigi kaitse ja ohjamise tegevuskava või kaitsekorralduskava;
  3) on liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas või kaitsekorralduskavas ettenähtud teadustöö täitja;
  4) täidab riigi tellimusel kaitstava loodusobjektiga seotud teadusuuringut või teeb vastavat inventuuri;
  5) tegeleb teadusasutuses kaitstava loodusobjekti uurimisega seotud teadustööga.

  (2) Õiend antakse isikule, kellel on kaitstava loodusobjekti uurimiseks vajalikud piisavad eriteadmised.

  (3) Õiend antakse isikule tingimusel, et ta kohustub õiendi vastuvõtmisel:
  1) liikuma kinnisasjal ainult õiendis nimetatud töö tegemiseks;
  2) mitte kahjustama kinnisasja, millel liikumiseks õiend antakse;
  3) austama kinnisasja valdaja eraelu puutumatust;
  4) jätma kinnisasja valdajale tema palvel koopia õiendist;
  5) esitama kinnisasja valdajale tema palvel isikusamasuse tuvastamiseks lisaks õiendile isikut tõendava dokumendi.

§ 4.  Õiendi andja

  (1) Looduse mitmekesisuse seire allprogrammi vastutav täitja annab õiendi seire allprogrammi täitmisel osalevale isikule.

  (2) Keskkonnaamet annab õiendi:
  1) liigi kaitse ja ohjamise tegevuskava koostajale;
  2) liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas ettenähtud teadustöö tegijale;
  3) kaitstava loodusobjektiga seotud teadusuuringu või inventuuri riigi tellimusel tegijale;
  4) kaitsekorralduskava koostajale või kaitsekorralduskavas ettenähtud teadustöö tegijale.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (3) [Kehtetu – RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (4) Teadusasutus annab õiendi tema asutuses kaitstava loodusobjekti uurimisega tegelevale teadustöötajale.

§ 5.  Õiendi andmise kord

  (1) Õiend antakse loodusobjektiga seotud tööd tegeva isiku taotlusel.

  (2) Õiendi võib anda ka ilma taotluseta, kui vajadus kinnisasjal liikuda on õiendi andjale tulenevalt teadustöö iseloomust ilmne ning õiendi andja ja teatustöötaja vahelistest kohustustest tuleneb selle teadustöötaja seos selle määruse § 3 lõikes 1 nimetatud tööga.

  (3) Õiend antakse selle määruse § 3 lõikes 1 nimetatud töö eeldatava kestuse ajaks kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks.

  (4) Õiend antakse iga kinnisasja kohta eraldi.

  (5) Õiendi andja peab tema väljastatud õiendite arvestust.

§ 6.  Õiendi vorm

  (1) Õiend antakse selle määruse lisas esitatud vormi kohaselt.

  (2) Õiendi vorm täidetakse kas masinakirjas või käsitsi loetavate trükitähtedega.

Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määruse nr 60 «Kaitstava loodusobjekti piires oleval kinnisasjal liikumiseks teadustöötajale õiendi väljastamise tingimused ja õiendi vorm»
lisa


ÕIEND

KAITSTAVA LOODUSOBJEKTI PIIRES OLEVAL VÕI SEDA SISALDAVAL KINNISASJAL LIIKUMISE KOHTA

___________________________________________________________________________________________________

Õiend on antud Looduskaitseseaduse § 15 lõike 3 punkti 2 alusel, mille kohaselt ei ole kaitstava loodusobjekti piires oleva või seda sisaldava kinnisasja valdajal õigust keelata viibida kinnisasjal teadustöötajal, kes esitab valdaja nõudel keskkonnaministri kehtestatud vormi kohase ning keskkonnaministri kehtestatud tingimustel antud õiendi.

___________________________________________________________________________________________________

Teadustöötaja nimi:___________________________________________________________________________

Kinnisasjal liikumise vajaduse tingib järgmine teadustöö (mittevajalik maha kriipsutada):

1) riikliku keskkonnaseire programmi looduse mitmekesisuse seire allprogramm;

2) liigi kaitse ja ohjamise tegevuskava või kaitsekorralduskava koostamine;

3) liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas või kaitsekorralduskavas ettenähtud teadustöö;

4) teadusasutuses kaitstava loodusobjekti uurimisega seotud teadustöö;

5) riigi tellimusel tehtav kaitstava loodusobjektiga seotud teadusuuring või inventuur.

Teadustöö täpsem kirjeldus:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Kinnisasja, millel liikumiseks õiend antakse,

asukoht, nimetus ja katastriüksuse number:______________________________________________

                                                               ______________________________________________

Õiend on antud____________________________ ja kehtib kuni___________________________

Õiendi andja: _________________________________________________ (allkiri)

                   _________________________________________________ (alla kirjutava isiku nimi)

                   _________________________________________________ (alla kirjutava isiku ametikoht)

                   _________________________________________________ (asutuse nimetus)

___________________________________________________________________________________________________

Õiendi vastuvõtmisel kohustun:

     1) liikuma kinnisasjal ainult õiendis nimetatud töö tegemiseks;

     2) mitte kahjustama kinnisasja, millel liikumiseks õiend antakse;

     3) austama kinnisasja valdaja eraelu puutumatust;

     4) jätma kinnisasja valdajale tema palvel koopia õiendist;

     5) esitama kinnisasja valdajale tema palvel isikusamasuse tuvastamiseks lisaks õiendile isikut tõendava dokumendi.

Õiendi saanud teadustöötaja allkiri ja vastuvõtmise kuupäev:__________________________

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json