Teksti suurus:

Välisõhus saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme määramiseks vajalike andmete loetelu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:

Välisõhus saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme määramiseks vajalike andmete loetelu

Vastu võetud 06.07.2006 nr 46
RTL 2006, 55, 1000
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 35 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse andmete loetelu saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme määramiseks välisõhus.

§ 2.  Üldsätted

  (1) Määruse eesmärk on kaitsta inimese tervist ja keskkonda saasteainete võimalikust kahjulikust toimest, piirates välisõhku eralduvate selliste saasteainete heitkogust, mille suhtes keskkonnaminister ei ole kehtestanud välisõhu saastatuse taseme ühe tunni, 8 tunni, 24 tunni või aasta keskmist piirväärtust ja «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 3 lõike 4 kohaselt ei ole kehtestatud tööpäeva kestel töökeskkonna õhus sisalduva keemilise aine piirnormi.

  (2) Orienteeriv ohutu tase määratakse 293 kelvini juures ühe tunni keskmisena.

  (3) Saasteallika valdajale määratud saasteaine sisalduse orienteerivat ohutut taset kasutatakse saasteallika mõjupiirkonna välisõhu kvaliteedi seirel riigi, kohaliku omavalitsuse ja ettevõtja tasandil, saasteaine hajumisarvutusel maapinnalähedases õhukihis välisõhu saasteloa, välisõhu erisaasteloa, keskkonnakompleksloa või jäätmepõletamist käsitleva jäätmeloa (edaspidi keskkonnaluba) taotlemisel, keskkonnajärelevalvel, keskkonnamõju hindamise aruande koostamisel ning muu välisõhu kaitset käsitleva eksperthinnangu tegemisel.

  (4) Uue saasteallika valdaja esitab Keskkonnaministeeriumile vajalikud andmed saasteaine orienteeriva ohutu taseme määramiseks enne keskkonnaloa taotlemist.

  (5) Keskkonnaluba omav olemasoleva saasteallika valdaja esitab vajalikud andmed saasteaine orienteeriva ohutu taseme määramiseks enne uue loa või loa muutmise taotlemist, kui kehtiva loa taotlemise ajal:
  1) ei olnud saasteaine hajumisarvutus tehtud ja saasteallika mõju välisõhu kvaliteedile hinnatud;
  2) on muudetud või kehtetuks tunnistatud hajumisarvutusel kasutatud «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 3 lõike 4 kohaselt kehtestatud tööpäeva kestel töökeskkonna õhus sisalduva keemilise aine piirnorm.

  (6) Keskkonnaministeerium määrab saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme või esitab saasteallika valdajale oma arvamuse hiljemalt 30 päeva jooksul, saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme määramiseks vajalike andmete kättesaamisest arvates.

  (7) Lõikes 6 nimetatud Keskkonnaministeeriumi arvamus sisaldab edasisi soovitusi hajumisarvutuse teostamise kohta saasteaine sisalduse piirnormi puudumise korral või vabastab saasteallika valdajat hajumisarvutuse teostamise kohustusest.

§ 3.  Mõisted ja lühendid

  Määruses ja selle lisades kasutatakse järgmisi mõisteid ja lühendeid:
  1) saasteaine hajumisarvutus – matemaatiline modelleerimismeetod, mis võimaldab arvutuslikult määrata saasteallikast eralduva saasteaine sisaldust maapinnalähedases õhukihis, sealhulgas saasteaine maksimaalset sisaldust ja selle tekkimise kaugust saasteallikast, arvestades saasteallikate koosmõju, ning saada saasteaine sisaldusele vastavad isojooned;
  2) CAS (Chemical Abstracts Service) nr – aine number ajakirja Chemical Abstracts infoteenistuse keemiliste ainete loetelus;
  3) EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) nr – aine number seisuga 18. september 1981 Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelus, mis on jõustatud Eestis «Kemikaaliseadusega» sätestatud korras;
  4) ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) nr – alates 19. septembrist 1981 Euroopa uute keemiliste ainete loetellu lülitatud aine number;
  5) toore – materjal, aine või valmistis, mida kasutatakse toote valmistamiseks ja mis sisaldub tootes: metall, puit, plastmass, mineraalid, õlid, tõrvad, orgaanilised ja anorgaanilised kemikaalid, taimsed ja loomsed toorained ning materjalide, ainete või valmististe muud tüübid;
  6) abimaterjal – materjal, aine või valmistis, mis ei sisaldu tootes, kuid on kasutusel tootmisprotsessis: määrded, õlid, puhastusvahendid, pesu- ja muud hooldusained ning materjalide, ainete või valmististe muud tüübid;
  7) pooltoode – tootmisel tekkiv ja edasi töödeldav materjal, aine või valmistis;
  8) saasteaine riski- (R-) ja ohutuslause (S-) – saasteaine ohtlike omadusi iseloomustavad tegurid «Kemikaaliseaduse» § 41 lõike 4 tähenduses.

§ 4.  Andmete loetelu

  (1) Saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme määramiseks välisõhus esitab saasteallika valdaja Keskkonnaministeeriumile:
  1) andmed saasteallika valdaja ja tegevusala kohta vastavalt määruse lisas 1 esitatud vormile;
  2) saasteallika(te) asukoha ja tegevusalade lühikirjelduse;
  3) saasteaine CAS-, EINECS- või ELINCS-numbri1, keemilise ja üldlevinud nimetuse ja valemi;
  4) saasteaine tekkimist põhjustavate tehnoloogiaprotsesside ja seadmete lühikirjelduse;
  5) andmed saasteaine tekkimist põhjustavate toorme, abimaterjalide, pooltoodete ja kütuse kulu kohta liikide kaupa vastavalt määruse lisas 2 esitatud vormile;
  6) andmed saasteallika(te) kohta, väljuvate gaaside parameetrid ja andmed saasteaine heitkoguse kohta vastavalt määruse lisas 3 esitatud vormile;
  7) parima võimaliku tehnika ja püüdeseadmete kasutamise ning heite kontrollimise lühikirjelduse;
  8) saasteaine ohtlike (keemiliste, füüsikaliste, toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste) omaduste kirjelduse, mis on määratud «Kemikaaliseaduse» § 41 lõike 4 kohaselt, otseste testimistulemuste, andmebaasides sisalduva teabe ja kirjandusallikate alusel. Kirjeldus peab kajastama saasteaine riski- (R-) ja ohutuslause (S-) tegureid, kõiki muid tervise- ja keskkonnaohtlikke omadusi ning võimalusel lisateavet saasteaine kohta;
  9) andmed välisõhus ja töökeskkonna õhus saasteaine sisalduse normeerimise kohta rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas saasteaine sisalduse Maailma Tervishoiu Organisatsiooni soovitatava ohutu taseme või piirnormi kohta, välisriikidel sarnase tehnoloogia kasutamise korral saasteallikatest välisõhku eralduva saasteaine sisalduse piirväärtuse või töökeskkonna õhus sisalduse kehtestatud piirnormide kohta vastavalt määruse lisas 4 esitatud vormile;
  10) järeldused ja ettepanekud orienteeriva ohutu taseme määramiseks;
  11) kasutatud kirjanduse loetelu.

  (2) Saasteallika valdaja peab Keskkonnaministeeriumi nõudmisel esitama täiendava teabe saasteaine kohta, kui Keskkonnaministeeriumi arvamusel ei osutu esitatud andmete alusel võimalikuks saasteaine sisalduse orienteerivat ohutut taset määrata.

§ 5.  Saasteallika(te) asukohakaart ja käitise asendiplaan

  Saasteallika(te) asukoha kirjelduse juurde esitatakse järgmised lisamaterjalid:
  1) saasteallikate asukohakaart (edaspidi kaart) sobivas, kuid mitte väiksemas kui 1:20000 mõõtkavas. Kaardile kantakse käitise tootmisterritooriumi piirid, märgitakse sellega piirnevate alade maakasutuse sihtotstarve, kaardi piirkonnas asuvate teiste käitiste ja saasteallikate territooriumide piirid ning lähimad kohalikest tingimustest lähtuvalt olulised hooned ja rajatised, märkides nende kauguse lähimast saasteallikast või tootmisterritooriumi piirist. Kaardile peavad olema märgitud lähimad saasteallika mõjupiirkonda jäävad teed, tänavad ja muud ehitised (koolimajad, kauplused, laod ja muud);
  2) saasteaine hajumistingimusi mõjutavate oluliste geograafiliste ja tehnogeensete objektide iseloomustus kauguseni, mis võrdub selle tootmisterritooriumi kõrgeima paikse saasteallika 50-kordse kõrgusega maapinnast;
  3) käitise asendiplaan (edaspidi plaan) või skeem koordinaatidega sobivas, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas. Plaanile kantakse põhja–lõuna suund ning kõikide hoonete, rajatiste ja väljaspool neid toimuva tegevuse kohad; saasteallikate asukohad tootmisterritooriumil, selle tootmisterritooriumi ja samas piirkonnas asuvate teiste välisõhu saasteobjektide tootmisterritooriumi piirid ning lähimad elumajad, märkides nende kauguse saasteallikast või tootmisterritooriumi piirist. Plaanile peavad olema märgitud lähimad saasteallika mõjupiirkonda jäävad teed, tänavad, muud ehitised (koolimajad, kauplused, laod ja muud).

§ 6.  Saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme kehtivusaeg ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Välisõhus saasteaine sisalduse orienteeriv ohutu tase, mille Keskkonnaministeerium on saasteallika valdajale määranud, kehtib kuni:
  1) on jõustunud selle saasteaine suhtes keskkonnaministri kehtestatud välisõhu saastatuse taseme ühe tunni, 8 tunni, 24 tunni või aasta keskmine piirväärtus või
  2) on jõustunud selle saasteaine suhtes «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 3 lõike 4 kohaselt kehtestatud tööpäeva kestel töökeskkonna õhus sisalduva keemilise aine piirnorm või
  3) Keskkonnaministeerium on esitanud saasteallika valdajale teavet saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme muutmise vajaduse kohta Keskkonnaministeeriumi kindlaksmääratud ajaks juhul, kui avaldatakse uued andmed saasteaine tervise- ja keskkonnaohtlike omaduste kohta.

  (2) Keskkonnaministeerium võib tunnistada saasteaine sisalduse määratud orienteeriva ohutu taseme kehtetuks, kui:
  1) seda taotleb saasteallika valdaja, Keskkonnaamet, valla- või linnavalitsus või Keskkonnainspektsioon;
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  2) saasteallika valdaja on tahtlikult esitanud teavet, mis ei vasta tegelikkusele, või võltsitud dokumente;
  3) saasteallika valdaja on muutnud Keskkonnaministeeriumi teavitamata tehnoloogiaprotsessi ning sellega kaasnevad olulised muudatused kasutatava seadme võimsuse, toorme, kütuse või saasteainete heitkoguste osas;
  4) saasteallikast tulenevast saastusest põhjustatud ohtu inimese tervisele ei ole võimalik vältida;
  5) saasteallika valdaja on pankrotistunud või juriidilise isikuna likvideeritud.

§ 7.  Rakendussäte

  (1) Määruse nõudeid ei kohaldata saasteainele, kui:
  1) saasteallikast välisõhku eralduva saasteaine arvutuslik maksimaalne hetkeline heitkogus ei ületa 0,001 grammi sekundis, kui «Välisõhu kaitse seaduse» § 90 lõikest 2 tulenevas keskkonnaministri määruses ei ole sätestanud teisiti;
  2) puudub saasteallika väljuvates gaasides sisalduva saasteaine rahvusvaheliselt tunnustatud või Eesti õigusaktidega kehtestatud määramismeetod.

  (2) Keskkonnaluba omavatele saasteallikate valdajatele, kes on loa taotlemise ajal kasutanud hajumisarvutusel «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 3 lõike 4 kohaselt kehtestatud tööpäeva kestel töökeskkonna õhus sisalduva keemilise aine piirnormi, mis oli hiljem muudetud või tunnistatud kehtetuks, kehtib määruse nõuete kohaldamiseks kuuekuuline üleminekuaeg.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

1 CAS, EINECS ja ELINCS numbrit käsitlev teave on avaldatud Euroopa Kemikaalide Büroo (European Chemicals Bureau) kodulehel http://ecb.jrc.

Keskkonnaministri 6. juuli 2006. a määruse nr 46 «Välisõhus saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme määramiseks vajalike andmete loetelu»
lisa 1ANDMED SAASTEALLIKA VALDAJA JA TEGEVUSALA KOHTA

1. Saasteallika valdaja

1.1. Nimi  
1.2. Registrikood  
1.3 Aadress  
     Telefon/faks  
     e-post  

2. Saasteallika(te) asukoht

2.1. Aadress  
2.2. Territoriaalkood EHAK-i1 järgi ja saasteallika koordinaadid projektsioonis Lambert-Est (X, Y)  
2.3. Tootmisterritooriumi pindala hektarites  

3. Saasteallika valdaja põhi- ja muud tegevusalad

3.1. Põhitegevusala nimetus ja EMTAK-i2 kood  
3.2. Muude tegevusalade nimetused ja EMTAK-i koodid  


1 EHAK – Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator;

2 EMTAK – Eesti majanduse ja tegevusalade klassifikaator.

EHAK ja EMTAK koode käsitlev teave on avaldatud Eesti Statistikaameti kodulehel http://www.stat.ee.

Keskkonnaministri 6. juuli 2006. a määruse nr 46 «Välisõhus saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme määramiseks vajalike andmete loetelu»
lisa 2


SAASTEAINE TEKKIMIST PÕHJUSTAVA TOORME, ABIMATERJALI, POOLTOOTE, KÜTUSE NING JÄÄTMETE KULU LIIKIDE KAUPA

Välisõhku eralduv saasteaine:
  1) CAS/EINECS/ELINCS nr ________________________________________________________________________
  2) keemiline ja üldlevinud nimetus ______________________________________________________________________
  3) valem _________________________________________________________________________________________

Jrk nr

Tegevusala / tehnoloogiaprotsess

Saasteaine tekkimist põhjustav toore/
abimaterjal/pooltoode/kütuseliik/jäätmed

Saasteallika nr plaanil või kaardil

EMTAK-i kood

nimetus

seade

KN-i1 kood

nimetus

aastakulu

erikulu

nimetus võimsus, mõõtühik tonni, tuhat m3 TJ (0,000 täpsusega) kg/h kg tooteühiku kohta m3 tooteühiku kohta kg/MWh
1.   Tegevus 1                      
2.   Tegevus 2                      
3.   Tegevus N                      


1 KN-i kood ja nimetus – kombineeritud nomenklatuuri kood ja nimetus vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 1789/2003/EÜ.

Keskkonnaministri 6. juuli 2006. a määruse nr 46 «Välisõhus saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme määramiseks vajalike andmete loetelu»
lisa 3


ANDMED SAASTEALLIKA(TE), VÄLJUVATE GAASIDE PARAMEETRITE JA SAASTEAINE HEITKOGUSE KOHTA

Saasteaine keemiline nimetus ja valem ______________________________________________________________

Jrk nr

Saasteallikas

Väljuvate gaaside parameetrid

Välisõhku eralduva saasteaine heitkogus (täpsus 0,000)

nimetus

nr plaanil või kaardil

koordinaadid

ava läbimõõt, m

väljumiskõrgus maapinnast, m

mahtkiirus, m3/s

temperatuur, °C

tonni aastas

maksimaalne hetkeline,
g/s 

saasteallikast väljuvate gaaside mahuühiku kohta, mg/Nm3

X Y
1.                      
2.                      
3.                      


Keskkonnaministri 6. juuli 2006. a määruse nr 46 «Välisõhus saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme määramiseks vajalike andmete loetelu»
lisa 4


ANDMED SAASTEAINE SISALDUSE NORMEERIMISE KOHTA
VÄLISRIIKIDES


Saasteaine keemiline nimetus ja valem ________________________________________________________

Jrk nr

Välisõhus sisaldus, µg/m3 (ajaühikus)

Sisalduse piirnorm töökeskkonna õhus, µg/m3 (ajaühikus)

Normi on kehtestanud või soovitanud (nimetada)

Saasteallika valdaja ettepanek saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme määramiseks, µg/m3

piirväärtus

piirnorm

orienteeriv ohutu tase

maailma organisatsioon/
asutus

Euroopa Liidu riik

muu riik

kehtes-tatud soovi-tatud kehtes-tatud soovi-tatud kehtes-tatud soovi-tatud kehtes-tatud soovi-tatud
1.                        
2.                        
3.                        


Koostaja: ......................................................................
 (allkiri, nimi, amet, kuupäev)

/otsingu_soovitused.json