Teksti suurus:

Kultiveerimismaterjali importimisele esitatavad nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2010
Avaldamismärge:

Kultiveerimismaterjali importimisele esitatavad nõuded1

Vastu võetud 11.12.2006 nr 72
RTL 2006, 89, 1655
jõustumine 23.12.2006

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.01.2009 nr 8 (RTL 2009, 11, 131) 1.02.2009

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 111 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse metsanduslikel eesmärkidel kasutatava kultiveerimismaterjali väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist või territooriumilt või riigist, mis ei ole Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik, Eestisse importimise nõuded.

(2) Geneetiliselt muundatud kultiveerimismaterjali import toimub selle määruse nõuete kohaselt, arvestades «Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses» sätestatut.

§ 2. Mõisted

Määruses käsitletakse kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu käsitlevaid mõisteid järgmises tähenduses:

1) autohtoonne puistu või seemneallikas on looduslikult uuenenud puistu või seemneallikas või selline puistu või seemneallikas, mis on uuendatud tehislikult, kuid samast puistust või seemneallikast või vahetus läheduses asuvatest autohtoonsetest puistutest või seemneallikatest pärineva kultiveerimismaterjaliga;

2) indigeenne puistu või seemneallikas on selline puistu või seemneallikas, mis on kasvatatud tehislikult rajatuna samast päritolupiirkonnast pärinevast seemnest.

§ 3. Imporditava kultiveerimismaterjali kvaliteedinõuded

Imporditav sertifitseeritava puuliigi kultiveerimismaterjali partii peab vastama kultiveerimismaterjalile kehtestatud kvaliteedinõuetele ning peab olema varustatud sertifitseerimist või kontrollimist tõendava dokumendiga, vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2005/942/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse vastavalt nõukogu direktiivile 1999/105/EÜ teha otsuseid kolmandates riikides toodetud metsapaljundusmaterjalile antavate tagatiste kohta (ELT L 342, 24.12.2005, lk 92–93). Sertifitseerimist tõendav dokument peab vastama Euroopa Liidu nõukogu direktiivi 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 11, 15.01.2000, lk 17–40) lisas VIII toodud vormile või on selleks päritoluriigi välja antud ametlik sertifikaat ning ühtlasi peab kolmanda riigi tarnija esitama dokumentatsiooni, mis sisaldab üksikasju kõikide eksporditavate partiide kohta.

§ 4. Kultiveerimismaterjali impordiloa taotlemine ja andmine

(1) Enne sertifitseeritava puuliigi kultiveerimismaterjali partii importimist esitab importija Keskkonnaametile (edaspidi loa andja) impordiloa saamiseks käesoleva määruse lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse, milles on märgitud järgmised andmed:
1) taotluse esitaja või tema volitatud esindaja nimi, isiku- või registrikood, aadress ja kontaktandmed;
2) puuliik ja imporditava kultiveerimismaterjali kategooria, sortiment ja kogus;
3) imporditava kultiveerimismaterjali lähtekohamaa ja importimise eesmärk. Kui importimise eesmärk on metsandusalane katse- või teadusuuring, metsaaretus või metsa geenivarude säilitamine, peab taotluses olema märgitud ka kultiveerimismaterjali lõppkasutaja;
4) kultiveerimismaterjali sertifitseerimist tõendava dokumendi, põhitunnistuse või kultiveerimismaterjali päritoluriigis välja antud ametliku sertifikaadi number, väljastamise aeg ja väljastanud asutuse nimetus;
5) kultiveerimismaterjali pakendamise aeg, koht ja pakendi lühikirjeldus;
6) kultiveerimismaterjali piiriületuse aeg ja koht.

[RTL 2009, 11, 131 – jõust. 1.02.2009]

(2) Taotlusele lisatakse koopia käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud dokumendist.

(3) Loa andja väljastab määruse lisas 2 esitatud vormi kohase impordiloa ühe kuu jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates juhul, kui kohalikul kultiveerimismaterjali turul valitseb kvaliteedinõuetele vastava kultiveerimismaterjali puudus, mida ei ole võimalik Euroopa Ühenduse siseselt ületada.

(4) Loa väljaandmisest keeldumisest ja keeldumise põhjustest teatab loa andja loa taotlejale kirjalikult ühe kuu jooksul impordiloa taotluse saamisest arvates.

§ 5. Kultiveerimismaterjali impordi arvestuse pidamine

(1) Importija peab kultiveerimismaterjali impordi arvestust, märkides imporditud kultiveerimismaterjali kohta järgmised andmed:
1) sertifitseerimist tõendava dokumendi number, väljastamise aeg ja väljastanud asutuse nimetus;
2) puuliigi botaaniline nimi ladina ja eesti keeles;
3) kultiveerimismaterjali kategooria;
4) kultiveerimismaterjali kasutusotstarve;
5) algmaterjali tüüp;
6) kategooriasse algallikas tuntud kuuluva kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkond ning selle piirkonna geograafiline asukoht põhjalaiuste ning idapikkuste vahemikena; kategooriasse valitud kuuluva kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkond ja põhjalaiusega ning idapikkusega määratud geograafiline asukoht või laius- ning pikkuskraadide vahemik ning kategooriatesse kvalifitseeritud ja katsetatud kuuluva kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkond ning selle täpne geograafiline asukoht;
7) teave, kas algmaterjal pärineb autohtoonsest või indigeensest puistust või seemneallikast;
8) seemla ja perekondade vanemate tüüpi algmaterjali korral selle algmaterjali koostis ja koostamise alused;
9) kategooriasse katsetatud kuuluva kultiveerimismaterjali korral teave kultiveerimismaterjali geneetilise muundamise kohta;
10) seemnetel nende valmimise aasta ja mass kaaluühikutes;
11) istutusmaterjali taimede vanus, tüüp ja kogus.

(2) Kultiveerimismaterjali importija peab 1 kuu jooksul kultiveerimismaterjali impordiloa taotlusel esitatud kultiveerimismaterjali piiriületuse aja kuupäevast esitama loa andjale kirjaliku aruande imporditud kultiveerimismaterjali kohta, võttes aluseks selle paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed imporditud ja turustatud kultiveerimismaterjali partiide kohta.

1 Euroopa Ühenduse nõukogu direktiiv 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 11, 15.01.2000, lk 17–40).

Keskkonnaministri 11. detsembri 2006. a määruse nr 72 «Kultiveerimismaterjali importimisele esitatavad nõuded»
lisa 1

Kultiveerimismaterjali impordiloa taotlus

Taotluse esitaja ...........................................................................................................................
                                           nimi, isiku- või registrikood, aadress, telefoni nr

...................................................................................................................................................
       volitatud esindaja andmed – volituse alus, nimi, isiku- või registrikood, aadress, telefoni nr

soovib Eestisse importida ............................................................................................................
                                                           puuliik, millisest riigist

kategooria ..................................................................................................................................
                              algallikas tuntud; valitud; kvalifitseeritud; katsetatud

kultiveerimismaterjali, milleks on seemned; taimeosad; paljasjuursed taimed; konteinertaimed
(mittevajalik maha kriipsutada) koguses .......................................................................................
                                                                         mass kilogrammides või arv tükkides     

Kultiveerimismaterjali algmaterjal pärineb ....................................................................................
                                                                                            riik, piirkond                        

Impordi eesmärk: .......................................................................................................................

Metsakultiveerimismaterjali sertifitseerimist tõendava dokumendi number, väljastamise aeg ja selle

väljastanud asutuse nimetus: ........................................................................................................

...................................................................................................................................................

Kultiveerimismaterjali pakendamise aeg, koht ja pakendi kirjeldus: ...............................................

...................................................................................................................................................

Kultiveerimismaterjali piiriületuse aeg ja koht: ..............................................................................

Taotleja nimi ja allkiri: .............................................................

Kuupäev: ...................................

Keskkonnaministri 11. detsembri 2006. a määruse nr 72 «Kultiveerimismaterjali importimisele esitatavad nõuded»
lisa 2

IMPORDILUBA

IMPORDILOA NUMBER: ...................

KUUPÄEV: ..............................................

IMPORDILOA ANDMISE ALUS: ...............................................................................................

.......................................................................................................................................................

IMPORDILOA ANDJA: ............................................................................................................
                                                                    asutuse nimetus

AADRESS, REGISTRIKOOD: .....................................................................................................

........................................

TELEFON, FAKS, E-POST: ........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Impordiluba annab õiguse ................................ Eestisse kultiveerimismaterjali importida.
                                           impordi lähtemaa                         

IMPORDILOA SAAJA: .............................................................................................................
                                                    nimi

AADRESS, ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD: ................................................................................

........................................

TELEFON, FAKS, E-POST: .........................................................................................................

........................................................................................................................................................

VOLITATUD ESINDAJA: ............................................................................................................
                                                          esindaja nimi, isiku- või registrikood ja aadress

KÄESOLEVAGA ON LUBATUD:

.......................................................................................................................................................
                                          importida lubatud kultiveerimismaterjali kirjeldus ja kogus

KULTIVEERIMISMATERJAL ON:

KASVATATUD/VARUTUD: ........................................................................................................
                                                           päritolumaa ja täpse asukoha kohanimi

PAKENDATUD: ............................................................................................................................
                                                      pakendamise aeg, koht ja pakendi lühikirjeldus

VARUSTATUD: .............................................................................................................................
             sertifitseerimist tõendava dokumendi number, väljastamise aeg ja väljastanud asutuse nimetus

IMPORTIMISE AEG: ..............................................................
                                                        kuu, aasta

PIIRIÜLETUSPUNKTI(DE) NIMETUS: .........................................................

.....................................................................
  impordiloa andnud asutuse juhi nimi ja allkiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json