Teksti suurus:

Kultiveerimismaterjali sertifitseeritavate liikide loetelu, sertifitseerimise kord ning sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide sisu nõuded

Kultiveerimismaterjali sertifitseeritavate liikide loetelu, sertifitseerimise kord ning sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide sisu nõuded - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.11.2014
Avaldamismärge:

Kultiveerimismaterjali sertifitseeritavate liikide loetelu, sertifitseerimise kord ning sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide sisu nõuded1

Vastu võetud 21.12.2006 nr 85
RTL 2007, 1, 1
jõustumine 08.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 73 lõike 8, § 74 lõike 6, § 75 lõike 3 ja § 101 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse:
  1) Eestis kultiveerimismaterjali sertifitseerimisele kuuluvate puuliikide loetelu;
  2) kultiveerimismaterjali sertifitseerimise kord;
  3) sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide ja etikettide sisu.

§ 2.  Eestis sertifitseerimisele kuuluvate puuliikide loetelu

  Sertifitseerimisele kuulub järgmiste Eestis metsapuudena kasvatatavate liikide ja hübriidide kultiveerimismaterjal:
  1) harilik mänd Pinus sylvestris;
  2) keerdmänd Pinus contorta;
  3) harilik kuusk Picea abies;
  4) harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii;
  5) euroopa lehis Larix decidua;
  6) siberi lehis Larix sibirica;
  7) jaapani lehis Larix kaempferi;
  8) eurojaapani lehis Larix x eurolepis (Larix x marschlinsii);
  9) arukask Betula pendula;
  10) sookask Betula pubescens;
  11) sanglepp Alnus glutinosa;
  12) hall lepp Alnus incana;
  13) harilik saar Fraxinus excelsior;
  14) harilik vaher Acer platanoides;
  15) harilik haab Populus tremula ja selle hübriid Populus x wettsteinii;
  16) harilik tamm Quercus robur;
  17) punane tamm Quercus rubra;
  18) harilik pärn Tilia cordata.

§ 3.  Kultiveerimismaterjali sertifitseerimise kord

  (1) Kultiveerimismaterjali sertifitseerimiseks esitab tarnija Keskkonnaametile sertifitseerimistaotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja nimi, isiku- või registrikood, aadress, telefon, tegevusloa andmise aeg ja number;
  2) sertifitseerimise objekt: kultiveerimismaterjali puuliik ja kultiveerimismaterjali kirjeldus.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Puuliigi sertifitseerimisele kuuluva seemnepartii sertifitseerimistaotluse juurde lisab taotleja koopia käesoleva määruse lisa 1 nõuete kohaselt koostatud metsapuude seemne päritolutunnistusest. Päritolutunnistus peab olema tähistatud numbriga, milles seemneid tähistava tähe «S» järel märgitakse sidekriipsudega eraldatult järgmine teave: kultiveerimismaterjali kategooria koodnumber-kultiveerimismaterjali tarnija tegevusloa number-partii sertifitseerimise aasta-päritolutunnistuse järjekorranumber (taotleja alustab igal aastal päritolutunnistuste numereerimist uuesti numbrist 1).

  (3) Metsapuude seemne päritolutunnistuse koostab sertifitseerimise taotleja kultiveerimismaterjali kategoorias algallikas tuntud, valitud ja kvalifitseeritud seemnepartii moodustamiseks. Puistust või seemneallikast pärineva seemne korral tuleb päritolutunnistuse koostamise aluseks võtta Keskkonnaameti poolt seemnevarujale väljastatud õiend. Õiend koostatakse seemnevarumiseks valitud puistu või seemneallika selektsiooniliseks hindamiseks. Puistu või seemneallikas, millest varutavat seemet soovitakse sertifitseerida, kuulub Keskkonnaameti poolt hindamisele hiljemalt 2 nädalat enne tegelikku seemnevarumist metsas.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (4) Keskkonnaamet märgib seemnevarumise puistu või seemneallika selektsioonilise hindamise kohta koostatud õiendisse järgmised andmed:
  1) puistu või seemneallika hindamiseks esitaja: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed;
  2) seemnevarumise koht: maakond, vald, küla, katastriüksuse number ja eraldise number, metskonna puhul tuleb lisada metskonna nimetus ja kvartali number;
  3) puistu või seemneallika iseloomustus: pindala, koosseis, vanus, boniteediklass ja päritolu (looduslik puistu, kultuurpuistu või puistu päritolu teadmata);
  4) hinnang puistu või seemneallika sobivuse kohta seemnete varumiseks ning varumiseks sobivate seemnete kategooria;
  5) hindaja ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (5) Sertifitseerimisele kuuluva istutusmaterjali partii sertifitseerimistaotluse juurde lisab taotleja koopia käesoleva määruse lisa 2 nõuete kohase metsapuude istutusmaterjali päritolutunnistuse ning kultiveerimismaterjali tootmiskohas rakendatud enesekontrollisüsteemi tulemusena koostatud ja allkirjastatud taimepartii kvaliteedi hindamislehe. Istutusmaterjali päritolutunnistus tähistatakse numbriga, milles taimi tähistava tähe «T» järel märgitakse sidekriipsudega eraldatult järgmine teave: kultiveerimismaterjali kategooria koodnumber-kultiveerimismaterjali tarnija tegevusloa number-sertifitseerimise aasta-päritolutunnistuse järjekorranumber (taotleja alustab igal aastal päritolutunnistuste numereerimist uuesti numbrist 1).

  (6) Kultiveerimismaterjali tarnija enesekontrollisüsteemi raames koostatud taimepartii kvaliteedi hindamislehele märgitakse turustatava taimepartii kohta järgmised andmed:
  1) tootja nimi ja tootmiskoht (taimla või puukool);
  2) istutusmaterjali päritolutunnistuse number;
  3) puuliik;
  4) vanus;
  5) taimepartii suurus;
  6) kontrollitud taimi: kokku kimpe (tk), taimede arv kimbus (tk);
  7) kvaliteetsete taimede arv ja protsent kontrollitud taimedest;
  8) ebakvaliteetsete taimede arv ja protsent kontrollitud taimedest;
  9) kvaliteedinõuetele mittevastavate taimede arv (tk) väljaprakeerimise põhjuste kaupa, märkides võimaliku põhjusena ebapiisava pikkuse, ebapiisava juurekaela läbimõõdu, ebanormaalse ladvakasvu, ebanormaalse tüve kuju, puudulikult arenenud juurestiku, vigastused, haigustunnuste olemasolu või muud põhjused.

  (7) Tarnija koostatud taimepartii kvaliteedi hindamislehe andmeid võib Keskkonnaamet järelkontrolli korras tarnija juures üle kontrollida.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (8) Muu kultiveerimismaterjali, mis puuliigi tõttu sertifitseerimisele ei kuulu, kvaliteedi eest vastutab tarnija.

  (9) Metsapuuliikide sertifitseeritavate seemnepartiide kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimiseks analüüsib akrediteeritud seemnekontrollilaboratoorium Keskkonnaameti peadirektori volitatud isiku võetud proove. Proovide võtmise kohta koostatakse proovivõtuakt ning proov varustatakse käesoleva määruse lisa 3 nõuete kohase etiketiga. Proovide võtmine, metsaseemnepartiide analüüsimine ja pakendi sulgemine toimub Rahvusvahelise Seemnete Testimise Assotsiatsiooni (International Seed Testing Association, lüh. ISTA) kehtestatud reeglite kohaselt ning vastavuses akrediteeritud seemnekontrollilaboratooriumi kvaliteedijuhtimis-süsteemi protseduurireeglitega.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.  Kultiveerimismaterjali sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide sisu

  (1) Sertifitseeritud kultiveerimismaterjalile annab Keskkonnaamet välja käesoleva määruse lisa 4, 5 või 6 nõuete kohase kultiveerimismaterjali sertifitseerimist tõendava põhitunnistuse, kuhu on märgitud kultiveerimismaterjali tootmiseks kasutatud algmaterjali kordumatu tähis vastavalt algmaterjali nimistule, mille koostab Keskkonnaamet. Põhitunnistuse andmisest keeldumise korral esitab Keskkonnaamet kirjalikult väljaandmisest keeldumise otsuse, milles on märgitud keeldumise põhjus.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Metsapuude sertifitseeritava seemnepartii põhitunnistus antakse välja 45 kalendripäeva jooksul sertifitseerimistaotluse Keskkonnaametis registreerimisest arvates. Istutusmaterjali sertifitseerimise põhitunnistus antakse välja 10 kalendripäeva jooksul taotluse Keskkonnaametis registreerimisest arvates.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Muu kultiveerimismaterjali turustamise korral väljastab tarnija koos kauba üleandmisega saajale käesoleva määruse lisa 7 või 8 nõuete kohase kultiveerimismaterjali kontrollimist tõendava vastavustunnistuse. Muu kultiveerimismaterjali seemnete puhtuse, idanevuse või eluvõime määramiseks võib tarnija pöörduda metsapuude seemne akrediteeritud kontrollilaboratooriumi poole.

  (4) Kui kategooriasse valitudkvalifitseeritud või katsetatud kuuluvat vegetatiivselt paljundatud sertifitseeritud kultiveerimismaterjali kasutatakse vegetatiivseks paljundamiseks veel ka järgmisel korral, antakse selle materjali kohta välja uus põhitunnistus.

1 Euroopa Ühenduse nõukogu direktiiv 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 11, 15.01.2000, lk 17–40).

  Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 22.12.2006. a resolutsioon nr 17-1/06-08650.)

Lisad 

/otsingu_soovitused.json