Teksti suurus:

Hallhülge ja viigerhülge püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2010
Avaldamismärge:

Hallhülge ja viigerhülge püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 20.12.2005 nr 78
RTL 2005, 124, 1969
jõustumine 01.01.2006

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.01.2009 nr 8 (RTL 2009, 11, 131) 1.02.2009

 

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 8 lõike 2 punktide 52 ja 53 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluvate liikide hallhülge (Halicoherus grypus) ja viigerhülge (Phoca hispida) väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2. Püsielupaikade kaitse alla võtmine

(1) Kaitse alla võetakse Harju maakonnas Keila vallas asuv Krassi saare hallhülge püsielupaik.

(2) Kaitse alla võetakse järgmised Saare maakonnas asuvad hallhülge püsielupaigad:
1) Vesitükimaa, Torgu vallas;
2) Kerju, Kaarma vallas.

(3) Kaitse alla võetakse järgmised Hiiu maakonnas asuvad hallhülge püsielupaigad:
1) Selgrahu, Pühalepa vallas;
2) Pujuderahu, Pühalepa vallas;
3) Klaasirahu, Emmaste vallas;
4) Raudrahu, Emmaste vallas.

(4) Kaitse alla võetakse Hiiu maakonnas Pühalepa vallas Kadakalaiu viigerhülge püsielupaik.

(5) Kaitse alla võetakse Pärnu maakonnas Kihnu vallas Sangelaiu viigerhülge püsielupaik.

(6) Hallhülge ja viigerhülge püsielupaikade piirid on esitatud määruse lisas olevatel kaartidel2.

§ 3. Püsielupaiga valitseja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 – jõust. 1.02.2009]

§ 4. Kaitsekord

(1) Püsielupaiga maa- ja veeala jaguneb sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.

(3) Inimestel on lubatud viibida ja ujuvvahendiga sõita kogu püsielupaigas, välja arvatud selle määrusega sätestatud juhtudel.

(4) Kadakalaiu püsielupaigas on lubatud pool-looduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks vajalik tegevus.

(5) Püsielupaigas on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud mootoriga veesõidukitega sõitmine kiiremini kui 8 sõlme.

(6) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on püsielupaigas lubatud jahipidamine.

(7) Inimeste viibimine on keelatud:
1) Selgrahu ja Hari kurgu püsielupaiga sihtkaitsevööndis 15. veebruarist 15. novembrini;
2) Krassi ja Pujuderahu püsielupaiga sihtkaitsevööndis 1. aprillist 1. juulini;
3) Raudrahu ja Klaasirahu püsielupaiga sihtkaitsevööndis 1. aprillist 15. novembrini;
4) Vesitükimaa ja Kerju püsielupaiga sihtkaitsevööndis 15. jaanuarist 15. aprillini;
5) Kadakalaiu püsielupaiga sihtkaitsevööndis 1. aprillist 15. juunini ja 1. septembrist 15. novembrini;
6) Sangelaiu püsielupaiga sihtkaitsevööndis 15. veebruarist 15. novembrini.

(8) Püsielupaigas on lubatud kalapüük, välja arvatud selle määrusega sätestatud juhtudel, samuti on keelatud:
1) aastaringne kalapüük mõrraga;
2) kalapüük võrguga, mille silmasuurus ületab 200 mm.

____________________
1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).
2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata «Riigi Teatajas» püsielupaikade kaarte; nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses).
[RTL 2009, 11, 131 – jõust. 1.02.2009]

 

/otsingu_soovitused.json