Teksti suurus:

Häädemeeste valla heakorraeeskirja kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 24, 341

Häädemeeste valla heakorraeeskirja kinnitamine

Vastu võetud 21.01.2009 nr 3

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Heakorra eeskirja eesmärk

(1)  Häädemeeste valla (edaspidi nimetatud vald) heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi vastavate õigusaktidega tagada valla puhtus ja heakord ja säästev elukeskkond.

(2)  Eeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile isikutele, kes viibivad või asuvad valla haldusterritooriumil.

§ 2. Mõisted

(1)  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1)  avalik koht - kõik üldkasutatavad ehitised ja territooriumid, samuti ühisühissõiduk;

2)  avalik lõke - avalikkusele suunatud üritusel lõkke tegemine;

3)  grafiti - illegaalne omaniku loata hoone seintele, müüridele jm joonistatud või värviga pihustatud tekst ja pildid;

4)  heakorratööd - tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libedustõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, puude ja põõsaste okste kärpimine ning mahalangenud puulehtede vms koristamine;

5)  kinnistu - kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;

6)  kõnnitee - on jalakäijate liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee;

7)  omanik -  füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi; omanikuga on võrdsustatud isik, kes õiguslikul alusel asja valdab või kasutab või kes on omaniku poolt volitatud asja haldama;

8)  romusõiduk - sõiduk, mis on kasutusest kõrvaldatud, millelt on eemaldatud osa agregaate, kere osasid, rattaid, klaase jne ning mis oma väljanägemisega riivab ümbruskonna esteetilist väljanägemist;

9)  tuleohtlik aeg metsa ja muu taimestikuga kaetud alal algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab igal aastal Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ning teavitab sellest avalikkust massiteabevahendite kaudu;

10)   tuleohtlikuks alaks loetakse metsa ja kuivanud taimestikuga kaetud ala ning turbapinnasega ala.

2. peatükk
HEAKORRA NÕUDED

§ 3. Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

(1)  Heakorra nõuete täitmiseks on valla territooriumil keelatud:

1)  risustada ja reostada valla haldusterritooriumi;

2)  hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade vms sodimine, määrimine või mistahes muul viisil kahjustamine;

3)  kahjustada ja lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari;

4)  üldkasutataval maa-alal teekatte, murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või puude vigastamine ja kahjustamine, sealhulgas tarade, traatide siltide või muu sellise kinnitamine puude külge;

5)  omavoliliselt püstitada ja lammutada ehitisi ning rajatisi, sealhulgas muuta ehitiste välisilmet;

6)  ilma vallavalitsuse eelneva kooskõlastuseta rajada kõnniteid, piirdeaedasid, parkimisplatse;

7)  ilma kehtestatud korras kaeveloata teostada kaevetöid;

8)  panna maha jäätmeid ja prügi selleks mitte ettenähtud kohtades;

9)  omavoliliselt täita pinnaveekraave;

10)  kütte-, ehitus- või muu materjali hoidmine ja ladustamine väljaspool kinnistu piire ja inimeste või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimeste inimesi või vara;

11)  paigutada olmejäätme konteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonjäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, jätta lahti jäätmenõu või konteineri kaant;

12)  matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine, kui kui sellega ei tekitata kahju ümbritsevale keskkonnale või pinnasele;

13)  lasta veekogusse, kanalisatsiooni- ja sademeveevõrku pühkmeid, esemeid, mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi ja nende jäätmeid, samuti teravat või lämmatavat lõhna levitavaid aineid;

14)  kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi nende pakenditel märgitud kasutusjuhendi vastaselt;

15)  tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;

16)  sõita ja parkida mootorsõidukitega (ka haagisega) haljasaladel, laste mänguväljakutel, kalmistutel ja teistes selleks mitte ettenähtud kohtades;

17)  avalikes kohtades (supelrannad, telkimisalad) sõita vees ja väljaspoolt sõidukite liikluseks ette nähtud teid ja parklaid;

18)  veekogudes ja veekogude ääres pesta liiklusvahendeid, masinaid, mahuteid ja muid esemeid;

19)  veekogudes ja veekogude ääres liiklusvahendite, masinate, mahutite ja muude esemete pesemine;

20)  parkida romusõidukeid avalikul teel või muus avalikus kohas või kinnistu tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema korteriühistu luba, korteriühistu puudumisel kõikide korteriomanike nõusolek;

21)   telkimine ja ööbimine avalikus kohas, välja arvatud selleks ettenähtud kohad;

22)   viibida loomadega üldkasutatavas supluskohas või supelrannas;

23)   omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;

24)   teha grafitit.

§ 4. Heakorra nõuded avalikus kohas

(1)  Avalikku kohta tohib tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku tagab omanik.

(2)  Avalikes kohtades toimuvatel rahvaüritustel peab ürituse korraldaja tagama piisava arvu jäätmete kogumisvahendite olemasolu ning ürituse territooriumi ja selle ümbruse korrastamise 24 tunni jooksul peale ürituse lõppemist või avaliku ürituse kooskõlastuslehel määratud tähtajaks ning tagama ürituse toimumise kohaga piirnevate alade puhtuse. Vallavalitsus võib ürituse korraldajale esitada ka muid nõudmisi, sealhulgas tualettide paigaldamise nõude.

(3)  Müügi- või teeninduspunkti omanik on kohustatud varustama müügi- või teeninduspunkti nõuetele vastava jäätmemahutiga ning hoidma pidevalt korras müügi- või teeninduspunkti ümbruse vähemalt 10 meetri raadiuses.

(4)  Avalikus kohas sportimine ja mängimine on lubatud, kui see ei sega kaasinimesi, ei kahjusta haljasala ega häiri liiklust.

(5)  Riigi ja Häädemeeste valla ametlike sümbolite (lipp, vapp) kasutamine peab vastama nende kasutamiseks kehtestatud korrale.

(6)  Koorma vedaja peab kinnitama ja katma koorma nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist teele. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms ning laadimise järgselt tagama viivitamatult laadimiskoha (tee, teeperve või teega piirneva ala) korrastamise. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Lääne – Eesti Päästekeskusele ja vallavalitsusele.

(7)  Põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult.

(8)  Avalikus kohas paikneva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada ohutus muul viisil.

3. peatükk
ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL

§ 5. Vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel

(1)  Vallavalitsuse kohustus on:

1)  tagada vallale kuuluvate kohalike teede, tänavate, väljakute, kõnniteede ning nende ääres paiknevate ühistranspordi ootekohtade korrashoid. Ühistranspordi ootekohad peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega;

2)  tagada parkide, haljasalade, spordiplatside, lastemänguväljakute ja muude avalike kohtade korrashoid;

3)  paigaldada parki, haljasalale, mänguväljakule või muudesse avalikesse kohtadesse jäätmemahutid ja neid regulaarselt tühjendada;

4)  tagada tänavatel ja teedel tänavasiltide ning külades külasiltide olemasolu. Tänavasiltide ühtsed kujunduse nõuded kehtestab Häädemeeste Vallavolikogu.

§ 6. Kinnistu omaniku kohustused heakorra tagamisel

(1)  Kinnistu omanik on kohustatud:

1)  tagama kinnistutel üldise puhtuse ja korra, sealhulgas piirdeaedade, väravate ning hoonete fassaadide, fassaadielementide ja vihmaveesüsteemi korrasoleku;

2)  hoidma korras kinnistu piirdeaia, koristama prahi, tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;

3)  tagama, et kinnistu oluliste osade sh ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, vara või keskkonda;

4)  puhastama (sealhulgas võsast) regulaarselt ja korras hoidma kinnistul asuvad kraavid, truubid, sadeveekaevud ja nende kaaned, sadeveekaevuse ümbruse jms;

5)  mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;

6)  hoidma juurdepääsuteed tehnovõrkudele ja tuletõrje veevõtukohtadele läbipääsetavad ja korras;

7)  remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikuvad lagunenud ehitised;

8)  kõrvaldama ehitiselt lume ja jääpurikad, varisemisohtlikud kivid ja plaadid jms ning tagama nende tööde tegemise ajal ohutuse, tähistades vajadusel eelnevalt ohtliku töötsooni;

9)  varustama tiheasustusaladel paiknevad elamud ja korterelamutes ka korterid ja postkastid korrektsete ja nähtavate numbrisiltidega;

10)  tagama korterelamute trepikodade korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustamise;

11)  tagama heitveekogumiskaevu korrasoleku, veepidavuse, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise ning juurdepääsu;

12)  hoidma korras jäätmekonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendeni;

13)  tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende libedustõrje;

14)  tagama loomakasvatushoone vastavuse sanitaar-, tuleohutus- ja keskkonnakaitsenõuetele, hoidma selle ümbruse korras ning vältima ümbruse saastumist virtsa ja sõnnikuga;

15)  tagama televisiooni- ja raadiovastuvõtu antennide korrektse asetuse ja ohutu kinnituse.

(2)  Tegutsevate korteriühistute kinnistutel tagab eeskirjadest tulenevate heakorra nõuete täitmise ühistu.

(3)  Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala koristama selle omanik.

(4)  Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile.

§ 7. Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija kohustused heakorra tagamisel

(1)  Ehitus-, remondi ja kaevetöö tegija kohustused:

1)  võtma ehitus- ja kaevetööde tegemiseks vallavalitsuselt sellekohase loa;

2)  tagama tööde piirkonnas ohutuse;

3)  hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;

4)  kindlustama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse vältimaks objektilt pori, prahi ja lume sattumist ümbritsevale territooriumile, sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule;

5)  pärast tööde lõpetamist objektil taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult vallavalitsuse poolt antud tähtajaks.

(2)  Kommunikatsioonide vigastatustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada süüdlasel mõistliku aja jooksul, süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal.

§ 8. Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

(1)  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:

1)  korras hoidma temale kuuluva tehnovõrgu;

2)  hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

§ 9. Loomapidaja kohustused heakorra tagamisel

(1)  Kariloomade ja kodulindude pidamine on lubatud vaid loomapidamiseks sobilikes kohtades, kus selline tegevus on kooskõlas maakasutuse sihtotstarbega ja on välistatud reostuse sattumine põhjavette ja veekogudesse.

(2)  Loomade pidamine ja selle tagajärjel tekkivate jäätmete (nt virtsa ja sõnniku) hoidmine on lubatud vaid sellekohast kastusluba omavates hoonetes ja rajatistes, et oleks tagatud sanitaar- ja veterinaarnõuded.

(3)  Kariloomi või kodulinde võib tiheasustusalal pidada (erandkorras) vallavalitsuse nõusolekul. Enne küsimuse otsustamist kuulab vallavalitsus ära menetlusosaliste, sealhulgas naabrite arvamused ja vastuväited. Erandeid ei saa teha aianduspiirkondades. Vallavalitsuse nõusolekuna kariloomade või kodulindude pidamiseks tiheasutusalal käsitletakse muuhulgas loomapidamishoonete püstitamiseks ja kasutamiseks antud ehitus- ja kasutuslubasid.

(4)  Karjatatavaid loomi tuleb karjatada viisil, mis välistaks loomade sattumise kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnistutele või avalikuks kasutamiseks mõeldud teedele. Vajadusel tuleb karjatmiseks kasutatav ala piirata aia või elektrikarjusega.

(5)  Loomapidaja on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt ning viivitamatult likvideerima loomapidamisega tekkinud reostuse.

(6)  Tiheasustusalal on loomapidaja kohustatud korraldama oma looma pidamist selliselt, et see ei häiriks teisi inimesi. Muuhulgas on loomapidaja kohustatud võtma tarvitusele abinõud vältimaks looma lahtipääsemist loomapidaja juurest, ebameeldiva lõhna ja müra levikut, öörahu rikkumist, reostuse teket jms.

(7)  Loomi ja linde ei tohi pidada koolide, lasteasutuste, toitlustusäride, kaupluste ja teiste ühiskondlike hoonete vahetus läheduses (lähemal kui 50 meetrit).

(8)  Koerte ja kasside pidamise nõuded sätestatakse Häädemeeste Vallavolikogu poolt kehtestatud koerte ja kasside pidamise eeskirjas.

4. peatükk
TULEOHUTUSNÕUDED HEAKORRA TAGAMISEKS

§ 10. Küttekoldevälise tule tegemine kinnistul ja avalikus kohas

(1)  Põlevmaterjali jäätmeid põletada ning lõket või muud küttekoldevälist tuld võib teha väljaspool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tuletöö üle järelvalvet teostava isiku juuresolekul. Tuli peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast.

(2)  Aastaringselt on keelatud põletada olmejäätmeid (prügi), ohtlikke jäätmeid ja rohkelt suitsu tekitavaid jäätmeid (näiteks märjad puulehed jms). Kuivade aia- ja pargijäätmete põletamise nõuded on sätestatud Häädemeeste valla jäätmehoolduseeskirjas.

(3)  Avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama Päästeteenistuse ja vallavalitsusega. Avaliku lõkke tegemise kohta peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel.

(4)  Tule tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust ja suunda. Arvestada tuleb ka lõkkest lenduda võivate sädemetega.

(5)  Pärast prahi põletamist ning lõkke või muu koldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel.

(6)  Teisaldatav grill- või suitsuahi või muu samalaadne ese peavad mis tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel. Nimetatud esemed peavad kasutamise ajal olema pideva järelvalve all. Pärast töö lõpetamist tuleb küttel lasta täielikult ära põleda või põlemisjäägid veega kustutada.

§ 11. Küttekolde välise tule tegemine metsa või muu taimestikuga kaetud alal

(1)  Metsa ja muu taimestikuga kaetud alal on tuleohtlikul ajal keelatud:

1)  kulu põletamine;

2)  rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine;

3)  suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;

4)  lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;

5)  raiejäätmete põletamine;

6)  muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

5. peatükk
 TIHEASUSTUSALAL KASVAVATE PUUDE RAIUMISE KORD

§ 12. Raieluba

(1)  Puude, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on vähemalt 13 sentimeetrit, raie tiheasustusalal on lubatud vallavalitsuse poolt kinnisasja omanikule välja antude raieloa alusel.

§ 13. Raieloa taotlus

(1)  Raieloa taotluse esitab vallavalitsusele kinnisasja omanik.

(2)  Raieloa taotlus peab olema kirjalik ning selles tuleb ära näidata andmed taotleja kohta ja puude raiumise põhjus (taotluse vorm on määruse lisaks nr 1). Raieloa taotlusele tuleb lisada:

1)  plaan, millel on näidatud raiutavate puude asukohad;

2)  nõusolek loodusobjekti valitsejalt, kui raiutavad puud asuvad kaitstaval loodusobjektil;

3)  nõusolek Muinsuskaitseametilt, kui raiutavad puud asuvad kinnismälestisel, muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;

4)  nõusolek Pärnumaa keskkonnateenistuselt, kui raiutavad puud asuvad veekaitsevööndis;

5)  nõusolek Pärnumaa keskkonnateenistuselt, kui raiutavad puud on kaitstavad liigid.

6)  volikiri või muu volitusi tõendav dokument, kui taotluse esitab kinnisasja omaniku esindaja.

(3)  Raieloa taotluse läbivaatamisel vallavalitsus:

1)  kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning nõuab taotlejalt vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi;

2)  otsustab raieloa andmise ühe kuu jooksul taotluse esitamisest arvates. Koos raieloa andmisega tuleb otsustada selle kehtivus ja muud olulised raieloa tingimused;

3)  raieloa andmise korral korraldab raiuvate puude looduses märgistamise.

§ 14. Raieloa andmisest keeldumine

(1)  Vallavalitsus keeldub raieloa andmisest, kui:

1)  raieloa taotlus ei vasta § 11 lõikes 2 esitatud nõuetele ja taotleja ei kõrvalda puudusi talle selleks antud tähtaja jooksul;

2)  tegemist on olulise tähtsusega põlispuu(de)ga, kaitsealus(t)e või muul põhjusel väärtusliku (väärtuslike) puu(de)ga;

3)  elamu(te) püstitamiseks täielikult või osaliselt metsastatud alale säiliks vähem kui 50 % katastriüksusel asuvast kõrghaljastusest või metsast;

4)  raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus- ja kultuurimaastikke, rohelist võrgustikku või rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avalike huvidega.

§ 15. Nõuded raietöödele

(1)  Raietööd tuleb teostada tehniliselt õigesti ning raiekoht korrastada.

6. peatükk
VASTUTUS

§ 16. Heakorra eeskirja rikkumine

(1)  Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 66² alusel.

§ 17. Väärtegude menetlejad

(1)  Paragrahvis 16 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 18. Järelevalve

(1)  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele Häädemeeste Vallavalitsus, Keskkonnainspektsioon ja politseiprefektuur. 

7. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 19. Rakendussätted

(1)  Määrus, välja arvatud § 9, jõustub 01. märtsil 2009.

(2)  Määruse § 9 jõustub jõustub 01. juunil 2009.

Volikogu esimees Harri LOORING

Lisa 13133352 lisa

/otsingu_soovitused.json