Teksti suurus:

Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise ning kasutamise loa taotlemise ja loa andmise kord ning loa taotluse ja loa vormid

Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise ning kasutamise loa taotlemise ja loa andmise kord ning loa taotluse ja loa vormid - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2012
Avaldamismärge:

Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise ning kasutamise loa taotlemise ja loa andmise kord ning loa taotluse ja loa vormid1

Vastu võetud 14.03.2007 nr 23
RTL 2007, 25, 448
jõustumine 26.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 32 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab hoonete, nende viimistlusdetailidena ja nendega seotud funktsionaalsete, dekoratiiv- ja kaitsestruktuuride pinnakattevahenditena kasutatavate lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide, välja arvatud aerosoolide, ning sõidukite või nende osade pinnakaitsevahenditena remondi, kaitse või kaunistamise eesmärgil väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate taasviimistlusmaterjalide (edaspidi kemikaal) erandkorras turustamise ning kasutamise loa (edaspidi kemikaaliluba) taotlemise ja loa andmise korra ning loa taotluse ja loa vormid.

  (2) Erandkorras turustamine või kasutamine käesoleva määruse tähenduses on tegevus, millega kemikaali piiratud kogus tehakse tasu eest või tasuta kättesaadavaks hoone või vanasõiduki restaureerimiseks või hooldamiseks, kui on tõendatud selle hoone või vanasõiduki ajalooline ja kultuuriväärtus.

  (3) Kemikaaliluba antakse hoonete, nende viimistlusdetailide ja nendega seotud funktsionaalsete, dekoratiiv- ja kaitsestruktuuride pinnakattevahenditena kasutatavate kemikaalide järgmiste alaliikide erandkorras turustamiseks ning kasutamiseks:
  1) siseseinte ja lagede matid pinnakattevahendid (läige ≤ 25@60°);
  2) siseseinte ja lagede läikivad pinnakattevahendid (läige > 25@60°);
  3) mineraalaluspinnaga välisseina pinnakattevahendid;
  4) puidust, metallist või plastmassist fassaadi, välis- ja siseviimistlusdetailide värvid;
  5) välis- ja siseviimistlusdetailide lakid ja puidupeitsid;
  6) minimaalselt katvad puidupeitsid;
  7) kruntvärvid;
  8) siduvad kruntvärvid;
  9) ühekomponentsed pinnakattevahendid;
  10) kahekomponentsed pinnakattevahendid;
  11) mitmevärvilised pinnakattevahendid;
  12) dekoratiivsed pinnakattevahendid.

  (4) Kemikaaliluba antakse sõidukite või nende osade pinnakattevahenditena remondi, kaitse või kaunistamise eesmärgil väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate kemikaalide järgmiste alaliikide erandkorras turustamiseks ning kasutamiseks:
  1) ettevalmistuse ja puhastuse pinnakattevahendid (ettevalmistavad kemikaalid, eelpuhastid);
  2) täitepahtel (kõik tüübid);
  3) krunt (täitevkrunt ja metallikrunt, happekrunt);
  4) pinnavärv (kõik tüübid);
  5) eriotstarbelised viimistlusvahendid (kõik tüübid).

  (5) Kemikaaliluba on nõutav juhul, kui erandkorras turustatava või kasutatava kemikaali lenduvate orgaaniliste ühendite (edaspidi LOÜ-d) sisaldus ületab LOÜ-de sisalduse piirväärtust.

§ 2.  Kemikaaliloa taotluse esitamine ja taotluse vorm

  (1) Kemikaaliloa saamiseks esitab kemikaaliloa taotleja kirjaliku allkirjastatud taotluse ja muud lõikes 3 nimetatud taotlusmaterjalid Keskkonnaametile (edaspidi loa andja).
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Kemikaaliloa taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi, registrikood või isikukood;
  2) asukoht ja postiaadress, kui see on asukohast erinev, telefoninumber, faksi number, e-posti aadress;
  3) kontaktisiku nimi ja telefoninumber;
  4) kemikaali alaliigi järjekorranumber ning kirjeldus selle kohta, kas kemikaali soovitakse turustada või kasutada;
  5) kemikaali alaliigi nimetus ja tüüp;
  6) kemikaali alaliigi kogus kilogrammides, millele luba taotletakse;
  7) kemikaali alaliigile vastav LOÜ-de sisalduse piirväärtus grammides liitri kohta, olenevalt kemikaali kasutamise ajast;
  8) kemikaali LOÜ-de maksimaalne sisaldus grammides liitri kohta;
  9) hoone või vanasõiduki omaniku nimi, asukoht või postiaadress, kui see on asukohast erinev, telefoninumber, faksi number, e-posti aadress;
  10) hoone või vanasõiduki omaniku kontaktisiku nimi ja telefoninumber;
  11) kemikaali kasutamiskoha aadress;
  12) loa taotletav kehtivusaeg;
  13) loa taotluse esitamise kuupäev.

  (3) Kemikaaliloa taotlusele lisatakse:
  1) andmed kemikaali koostise kohta massiprotsentides;
  2) kemikaali kasutamiskoha andmed (näiteks kaart, territooriumi asendiplaan, skeem) ja lühikirjeldus;
  3) hoone või vanasõiduki ajaloolist ja kultuuriväärtust tõendavad dokumendid, selgitus hoone või sõiduki otstarbe ning toimingu kohta, mida kemikaaliga soovitakse teostada;
  4) kemikaali kasutamisel võimaliku õhu-, vee- ning pinnasereostuse vältimiseks rakendatavate meetmete lühikirjeldus;
  5) kemikaali pakendijäätmete käitlemise lühikirjeldus;
  6) kemikaali kasutamise asukohajärgse kohaliku omavalitsuse arvamus kavandatava tegevuse kohta.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (4) Hoonete ja nende viimistlusdetailide pinnakattevahenditena kasutatava kemikaali erandkorras turustamise ja kasutamise loa taotluse vorm on esitatud määruse lisas 1.

  (5) Sõidukite ja nende osade pinnakattevahenditena kasutatava kemikaali erandkorras turustamise ja kasutamise loa taotluse vorm on esitatud määruse lisas 2.

§ 3.  Kemikaaliloa andmise menetlus

  (1) Loa andja kontrollib esitatud taotlusmaterjalide sisu vastavust kehtestatud nõuetele ja teeb otsuse loa andmise või loa andmisest keeldumise kohta 30 päeva jooksul loa taotluse saamise kuupäevast arvates.

  (2) Kui taotlus ei vasta määruse § 2 lõigetes 2 ja 3 esitatud nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks, määrab loa andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab sellest taotlejat posti teel seitsme päeva jooksul puuduste avastamisest arvates. Lõikes 1 nimetatud tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks määratud tähtaja võrra.

  (3) Kui taotleja ei ole puudusi määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid esitanud, jäetakse taotlus läbi vaatamata ja loa andja teavitab sellest taotlejat seitsme päeva jooksul lõike 2 alusel määratud puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks antud tähtaja lõppemisest arvates.

  (4) Loa andja võib keelduda loa andmisest, kui:
  1) loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) hoone või vanasõiduk, mille restaureerimiseks või hooldamiseks luba taotletakse, ei oma ajaloolist ja kultuuriväärtust;
  3) loa taotleja ei ole tõendanud, et muude kemikaalide kasutamine ei ole tehniliselt võimalik või majanduslikult otstarbekas;
  4) arvestades planeeritavat restaureerimist või hooldamist on taotletava kemikaali kogus põhjendamatult suur;
  5) kemikaali kasutamisel eralduvad saasteainete heitkogused võivad asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse eelhinnangul põhjustada tiheasustusega piirkonna välisõhu saastatuse taseme ühe tunni keskmise piirväärtuse ületamise;
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  6) loa taotleja ei kasuta parimat võimalikku tehnikat;
  7) kemikaali kasutamisega kaasneb märkimisväärne oht inimese tervisele või keskkonnale.

§ 4.  Kemikaaliloa andmine ja loa vorm

  (1) Kemikaaliluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb loa andjale, teine väljastatakse luba taotlenud isikule.

  (2) Kemikaaliluba sisaldab järgmisi andmeid:
  1) loa registreerimisnumber ja kuupäev;
  2) loa taotluse registreerimisnumber ja kuupäev;
  3) loa omaja nimi, registrikood või isikukood;
  4) loa omaja asu- või elukoht ja postiaadress, kui see on asu- või elukohast erinev, telefoninumber, faksi number, e-posti aadress;
  5) loa omaja kontaktisiku nimi ja telefoninumber;
  6) kemikaaliga teostatava toimingu nimetus ja kemikaali alaliigi järjekorranumber;
  7) kemikaali alaliigi nimetus ja tüüp;
  8) kemikaali alaliigi kogus kilogrammides, millele luba antakse;
  9) kemikaali alaliigile vastav LOÜ-de sisalduse piirväärtus grammides liitri kohta;
  10) kemikaali LOÜ-de maksimaalne sisaldus grammides liitri kohta;
  11) hoone või vanasõiduki omaniku nimi või ärinimi, postiaadress, telefoninumber, faksi number, e-posti aadress;
  12) hoone või vanasõiduki omaniku kontaktisiku nimi ja telefoni number;
  13) kemikaali kasutamiskoha aadress;
  14) loa kehtivusaeg;
  15) loa vaidlustamise kord;
  16) loa väljastamise kuupäev;
  17) loa andja nimi, amet ja allkiri.

  (3) Hoonete ja nende viimistlusdetailide pinnakattevahenditena kasutatava kemikaali erandkorras turustamise ja kasutamise loa vorm on esitatud määruse lisas 3.

  (4) Sõidukite ja nende osade pinnakattevahenditena kasutatava kemikaali erandkorras turustamise ja kasutamise loa vorm on esitatud määruse lisas 4.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/42/EÜ teatud värvides ja lakkides ning sõidukite taasviimistlusmaterjalides orgaaniliste lahustite kasutamise korral tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite koguste piiramise kohta ja millega muudetakse direktiivi 1999/13/EÜ (EÜT L 143, 30.04.2004, lk 87–96).

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json