Teksti suurus:

Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali ülandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali ülandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm

Vastu võetud 21.12.2006 nr 84
RTL 2006, 93, 1726
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2008RTL 2008, 103, 147401.01.2009
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 37 lõike 11 ja § 38 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib metsamaterjali üleandmist selle võõrandamisel, metsamaterjali üleandmist töötlemiseks või ladustamiseks, metsamaterjali ning kasvava metsa ostust ja müügist teatamist ja metsamaterjali vedu avalikult kasutatavatel teedel.

§ 2.  Metsamaterjali võõrandamine või töötlemiseks või ladustamiseks andmine

  (1) Metsamaterjali võõrandamisel või metsamaterjali töötlemiseks või ladustamiseks andmisel sõlmivad võõrandaja või töötlemiseks või ladustamiseks andja ja metsamaterjali omandaja või töötlemiseks või ladustamiseks võtja kirjaliku metsamaterjali võõrandamise või muu eraõigusliku lepingu või vormistavad suulise lepingu sõlmimisel kirjaliku akti, millega võetakse metsamaterjal töötlemiseks või ladustamiseks.

  (2) Metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti lisamine punktis üks nimetatud lepingule pole kohustuslik juhul, kui kirjalikus lepingus või suulise lepingu sõlmimisel koostatud kirjalikus aktis on näidatud ära metsamaterjali valdamise alus vastavalt lisas 1 toodud üleandmise ja vastuvõtmise akti vormi nõuetele.

§ 3.  Raieõiguse või metsamaterjali müügi- või ostutehingu teatis

  Metsamaterjali ja raieõiguse müüja ning ostja on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile vastavalt müüdud või ostetud metsamaterjali kohta lisas 3 toodud vormi kohase teatise. Teatist ei pea esitama, kui ostetakse või müüakse kuni 20 tihumeetrit metsamaterjali aastas.
[RTL 2008, 103, 1474 - jõust. 01.01.2009]

§ 4.  Metsamaterjali valdamise seaduslikkuse tõendamine

  (1) Metsamaterjali veoks üleandmisel peab üleandja vedajale tõendama metsamaterjali valdamise seaduslikkust ja vedaja selles veenduma. Metsamaterjali valdamise seaduslikkust tõendavateks dokumentideks on:
  1) raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise või muu eraõiguslik leping või suulise lepingu sõlmimise korral kirjalik akt;
  2) Keskkonnaameti raiet lubava märkega metsateatis;
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  3) isikut tõendav dokument.

  (2) Kui metsamaterjali omanik ja vedaja on erinevad isikud, siis peab metsamaterjali vedajal veol väljaspool metsamaterjali omaniku kinnistut avalikult kasutatavatel teedel «Teeseaduse» § 4 tähenduses kaasas olema lisas 2 toodud metsamaterjali omaniku antud metsamaterjali sortimenti, kogust ja kuuluvust tõendav veoseleht.

  (3) Metsamaterjali, mille raiel ei eeldata «Metsaseaduse» § 41 lõike 14 kohaselt metsateatise olemasolu, vedajal peab kaasas olema isikut ja metsamaterjali päritolu tõendav dokument.

§ 5.  Metsamaterjali veoseleht

  (1) Veoseleht vormistatakse lisas 2 toodud vormi kohaselt ja see sisaldab andmeid metsamaterjali päritolu, veose lähte- ja sihtkoha, metsamaterjali omaniku, veoki ja veokijuhi ning metsamaterjali saaja kohta.

  (2) Veoseleht vormistatakse iga koorma kohta eraldi, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud tingimustel.

  (3) Metsamaterjali vedu samale saajale samast lähtekohast samasse sihtkohta võib toimuda ühe veoselehe alusel juhul, kui sellele märgitakse andmed antud veoselehe alusel kõikide koormate lähetamise ja vastuvõtmise kohta ja kui vedu toimub kümne järjestikuse kalendripäeva jooksul.

  (4) Veoseleht vormistatakse kolmes eksemplaris, millest esimene kuulub metsamaterjali omanikule, teine saajale ja kolmas vedajale. Kui metsamaterjali omaniku, vedaja ja saaja isikud kattuvad, siis vormistatakse veoselehe eksemplare vastavalt veost tegelikult omanikuna, vedajana ja saajana osa võtvate isikute arvule.

  (5) Metsamaterjali omanik peab väljastatud veoselehtede kohta arvestust.

  (6) Metsamaterjali omanik ja saaja säilitavad veoselehte pärast vedu seitse aastat.

§ 6.  Rakendussäte

  Määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

  Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 22.12.2006. a

Lisa 1 

Lisad 2-3 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json