Teksti suurus:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid

Vastu võetud 16.01.2002 nr 16
RTL 2002, 18, 236
jõustumine 02.02.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.02.2003RTL 2003, 22, 32216.02.2003
26.03.2004RTL 2004, 35, 58110.04.2004
04.01.2008RTL 2008, 5, 5720.01.2008(rakendatakse alates 1.01.2008)
12.09.2008RTL 2008, 77, 106801.10.2008
15.01.2009RTL 2009, 10, 12301.02.2009, osaliselt 1.03.2009

Määrus kehtestatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 16 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemise vorm (lisa).
[RTL 2008, 77, 1068 - jõust. 01.10.2008]

§ 2.   Puudega lapse toetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Puudega lapse toetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt lapse sünnitunnistus.

§ 3.   [Kehtetu – RTL 2009, 10, 123 - jõust. 01.03.2009]

§ 4.   Puudega vanema toetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Puudega vanema toetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) lapse sünnitunnistus;
  2) õppeasutuse teatis või õpilaspilet lapse õppimise kohta põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kui toetust taotleb 16–19-aastast last kasvatav vanem;
[RTL 2008, 77, 1068 - jõust. 01.10.2008]
  3) perekonnaseisu tõendav dokument või üksikvanema tõend või toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab last üksinda, kui toetust taotleb last üksi kasvatav puudega isik;
  4) teise abikaasa kirjalik nõusolek, kui toetust taotleb üks puudega abikaasadest.

§ 5.   Õppetoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Õppetoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) õppeasutuse teatis õppimise kohta või õpilaspilet või üliõpilaspilet;
  2) dokument puudest tingitud ja õppetööga seotud lisakulude olemasolu või selliste kulutuste tegemise vajaduse kohta;
  3) omakäeline kinnitus mittetöötamise kohta.

§ 51.   Töötamistoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Töötamistoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) tööraamat või muu töötamist tõendav dokument;
  2) kuludokument puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulude kohta;
  3) kirjalik selgitus puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulude vajaduse kohta.

[RTL 2008, 5, 57 – jõust. 20.01.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008

§ 6.   Rehabilitatsioonitoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Rehabilitatsioonitoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt dokument rehabilitatsioonikulude kohta.

§ 7.   Täienduskoolitustoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Täienduskoolitustoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) tööraamat või muu töötamist tõendav dokument;
  2) dokument täienduskoolituskulude kohta.

§ 8.   Sotsiaaltoetuste taotlemine võõras- või kasuvanemale või eestkostjale või hooldajale

  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks võõras- või kasuvanemale või eestkostjale või hooldajale esitatakse täiendavalt kohtu määrus eestkoste seadmise kohta või perekonnas hooldamise leping või valla- või linnavalitsuse korraldus.
[RTL 2008, 5, 57 - jõust. 20.01.2008– rakendatakse alates 1.01.2008]

§ 9.   Muud dokumendid

  Sotsiaalkindlustusametil on õigus nõuda vajaduse korral muid dokumente, mis tõendavad sotsiaaltoetuste taotleja õigust toetusele.
[RTL 2008, 77, 1068 - jõust. 01.10.2008]

§ 10.   Dokumentide esitamine

  Sotsiaaltoetuste taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või ametlikult kinnitatud koopiad. Originaaldokumendi esitamisel kinnitab Sotsiaalkindlustusamet temale jääva dokumendi koopia ja tagastab originaali.
[RTL 2008, 77, 1068 - jõust. 01.10.2008]

§ 11.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 12.   Määruse rakendamine

  [käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json