Teksti suurus:

Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:

Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded

Vastu võetud 01.08.2008 nr 37
RTL 2008, 68, 964
jõustumine 16.08.2008

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.01.2009 nr 8 (RTL 2009, 11, 131) 1.02.2009

 

Määrus kehtestatakse «Päästeseaduse» § 21 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded (edaspidi tuleohutusnõuded) reguleerivad füüsilise ja juriidilise isikuõigusi ja kohustusi tulekahju ärahoidmisel metsas ja muu taimestikuga kaetud tuleohtlikul alal.

§ 2. Tuleohtlik aeg ja ala

(1) Tuleohtlik ala käesoleva määruse tähenduses on metsa ning muu taimestikuga nagu kuluheinaga, tuleohtliku põõsastikuga (kadakas), poolpõõsastikuga (kanarbik, sookail, põõsasmaran) ja kuivanud rooga kaetud ala ning turbapinnasega ala.

(2) Tuleohtlik aeg algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab igal aastal Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ning teavitab sellest avalikkust massiteabevahendite kaudu, sealhulgas vähemalt kahes üleriigilise levikuga ajalehes.

§ 3. Nõuded tuleohu vältimiseks

(1) Tuleohtlikul ajal on tuleohtlikul alal keelatud:
1) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
2) lõkke tegemine ja teisaldatava šašlõki- või grillahju või muu samalaadse seadise kasutamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
3) raiejäätmete põletamine;
4) kulu põletamine;
5) risu, põhu jms põletamine, välja arvatud kaitstavatel loodusobjektidel loodushoiutööde raames mahalõigatud loodusliku taimestiku jäänuste põletamine käesoleva paragrahvi lõigete 3 ja 4 kohaselt;
6) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju;
7) metsade sulgemisel metsa kasutamine ja võõras metsas viibimine.

(2) Metsade sulgemisel võõras metsas viibimise keeld ei laiene teenistusülesandeid täitvatele ametiisikutele.

(3) Tulekahju ärahoidmiseks tehakse tuletöid siseministri 18. juuni 1998. a määruse nr 15 «Tuletööde tuleohutusnõuded» kohaselt.

(4) Tule tegemisel kehtivad järgmised nõuded:
1) tule tegemise koha ümbrus peab olema puhastatud põlevmaterjalidest ja -vedelikest ning vajadusel eelnevalt niisutatud;
2) tule tegemise koht tuleb vajadusel ümbritseda mineraliseeritud tuletõkestusribaga või tagada muul viisil tule leviku takistamine;
3) tule tegemise juures peab tule suurust, ohustatud ehitisi või looduskeskkonda arvestades olema piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid või muid tule kustutamiseks kasutatavaid vahendeid;
4) tule tegemisel ei tohi tuletegija jätta tuld valveta ega lahkuda enne, kui tuli on kustunud või tema poolt kustutatud.

(5) Isik, kes avastab tulekahju, mida pole asutud kustutama, on kohustatud sellest kohe teatama päästeasutuse häirekeskusele. Kui tulekahju avastaja on võimeline selle ise kustutama, siis teatab ta tulekahjust häirekeskusele pärast tule kustutamist.

(6) Metsas on keelatud tuleohtu tekitava tehnilise rikkega transpordivahendi kasutamine ning põlevate, hõõguvate või isesüttivate esemete või ainete transpordivahendist väljaloopimine.

(7) Metsa kasutamisel tuleohtlikul ajal riigikaitseks ja puidu saamiseks ning puhke-, spordi- jm massiürituse korraldamiseks tuleb metsa kasutajal või ürituse korraldajal:
1) teavitada metsa kasutamises osalejaid tuleohutuse nõuetest ja tulekustutusvõtetest;
2) tagada käesoleva määruse täitmine;
3) määrata tuleohutuse eest vastutav isik.

(8) Raietöödel on keelatud jätta või paigutada raiejäätmeid metsateedele või mineraliseeritud tuletõkestusribadele lähemale kui 10 m või metsasihtidele. Nõue ei laiene raiete kokkuveoteede tugevdamiseks paigutatud, sissesõidetud ja taastuvenergia tootmiseks varutud raiejäätmetele.

§ 4. Maaomaniku või -valdaja õigused ja kohustused tuleohu ennetamisel

(1) Maaomanikul või -valdajal on õigus:
1) tuleohu ennetamiseks metsade sulgemisel õigusaktide kohaselt tõkestada inimeste viibimist metsas;
2) teha tulekahju vältimiseks selgitustööd ja panna välja tuleohutusmärgid või -plakatid.

(2) Maaomanik või -valdaja on kohustatud:
1) tähistama veevõtukohad ning hoidma veevõtukohad ja nendeni viivad teed sõidukorras;
2) osutama abi päästetöid tegevatele isikutele ning tegema nendega koostööd;
3) tagama metsasihtidel päästeteenistuse transpordivahendite liikumisvõimalused.

(3) Maaomanikul või -valdajal on kohustus tuleohtlikul alal tuleohu ennetamiseks:
1) rajada nõmmemetsas kanarbiku ja sambliku kasvukohatüübis ning pohla kasvukohatüübi okaspuumetsas ja kuluheinaga, tuleohtliku põõsastikuga, poolpõõsastikuga ning kuivanud rooga kaetud mineraalpinnasega alal (edaspidi suure tuleohtlikkusega ala) tule võimaliku leviku tõkestamiseks tuletõkestusribad käesoleva määruse § 5 kohaselt ja neid hooldada;
2) rajada okaspuumetsa tulekindluse tõstmiseks tuletõkestusvööndid käesoleva määruse § 5 kohaselt ja neid hooldada;
3) tagada tuleohtliku ala koristamine raiejäätmetest ja muust risust hiljemalt metsateatise kehtivusaja lõpuks;
4) ette valmistada, tähistada ja hooldada suitsetamis- ja lõkke tegemise kohad ning transpordivahendite peatuskohtad.

(4) Riigimetsa majandajal on käesoleva määrusega ettenähtud maaomaniku õigused ja kohustused.

(5) Riigimetsa majandaja on kohustatud:
1) korraldama tuleohtlikul ajal valve tulekahju avastamiseks, sellest päästeasutuse häirekeskusele teatamise ja esmaste kustutamisvõtete rakendamise;
2) määrama tulekahju korral päästetööde juhi käsutusse oma esindaja, kelle ülesanne on päästetööde juhi nõustamine piirkonna eripära asjus ja riigimetsa majandajaga sidepidemise korraldamine.

(6) Raud- ja maanteede ning side-, elektri- ja gaasitrasside valdajad on kohustatud:
1) hoidma teemaa ja trassid risust puhtad. Teemaa ja trasside võsast puhastamisel ning elektriliinide okstest vabastamisel tuleb okaspuumetsi läbivatel aladel raiejäätmed põletada käesolevaid tuleohutusnõudeid arvestades;
2) vajadusel rajama teemaa ja kanarbiku-, sambliku- ning pohla kasvukohatüübi okaspuumetsapiirile 2,5 m laiuse mineraliseeritud tuletõkestusriba või vältima kulu teket teemaa ulatuses.

(7) Plahvatus- või tuleohtlike toimingutega objekti valdaja on kohustatud rajama tuleohtliku ala vahetus läheduses asuva plahvatus- või tuleohtlike toimingutega objekti ja tuleohtliku ala vahele 2,5 m laiuse mineraliseeritud tuletõkestusriba ja seda hooldama.

§ 5. Nõuded tuletõkestusribadele ja -vöönditele

(1) Tule leviku tõkestamiseks rajatakse 2,5 m laiune mineraliseeritud tuletõkestusriba.

(2) Tuletõkestusriba rajatakse katkestusteta eelkõige suure tuleohtlikkusega ala ja teemaa piirile. Suure tuleohtlikkusega ala ümbritsetakse tuletõkestusribaga, kasutades metsa- ja piirisihte, liinitrasse, kokkuveoteid ja muid lagedamaid kohti, ning vajadusel jagatakse see väiksemateks osadeks. Kui eespool toodud viisil ei ole võimalik ala piiritleda, ümbritsetakse tuletõkestusribaga metsamassiivis asuv terve katastriüksus või metsakvartal.

(3) Tuletõkestusvöönditega tuleb tekitada okaspuumetsa massiivides üksteisest isoleeritud katastriüksuste või metsakvartalite blokid nii, et vööndi keskel asetseb tõke, milleks võib olla tee, kraav, jõgi vms, nende puudumisel selleks rajatud 2,5 m laiune mineraliseeritud tuletõkestusriba. Mõlemal pool tõket peab asetsema 5 m laiune lehtpuuenamusega (mitte vähem kui 7 osa koosseisust) vöönd.

(4) Kui metsa kasvutingimuste tõttu pole lehtpuuenamusega vööndit võimalik kujundada, peab mõlemal pool tõket asetsema 5 m laiune risust, raiejäätmetest, okaspuu järelkasvust ja alusmetsast puhastatud vöönd, kus okaspuudel alates II vanuseklassist on 1,5–2 m kõrguseni ära lõigatud alumised oksad.

(5) Tulekaitseriba ja -vööndi rajamine tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga.
[RTL 2009, 11, 131 – jõust. 1.02.2009]

(6) Kaitstavatel loodusobjektidel rajatakse tuletõkestusribad ja -vööndid kui kaitseala kaitse eeskiri seda lubab.

§ 6. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json