Teksti suurus:

Rohe-raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2010
Avaldamismärge:

Rohe-raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 26.09.2008 nr 42
RTL 2008, 83, 1133
jõustumine 10.10.2008

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.01.2009 nr 8 (RTL 2009, 11, 131) 1.02.2009

 

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 1 lõike 1 punkti 2 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi rohe-raunjala (Asplenium viride) väljaspool kaitsealasid asuv elupaik, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2. Rohe-raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine

(1) Kaitse alla võetakse rohe-raunjala Tamme püsielupaik Saare maakonnas Mustjala vallas Ninase külas.

(2) Püsielupaiga piirid on kantud kaardile, mis on esitatud määruse lisas1.

§ 3. Püsielupaiga valitseja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.

[RTL 2009, 11, 131 – jõust. 1.02.2009]

§ 4. Kaitsekord

(1) Rohe-raunjala püsielupaiga maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord käesoleva määruse erisustega.

(3) Püsielupaigas on lubatud:
1) inimeste viibimine;
2) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine;
3) telkimine ja lõkke tegemine kaitseala valitseja nõusolekul;
[RTL 2009, 11, 131 – jõust. 1.02.2009]
4) sõidukiga sõitmine teedel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ja koosluste hooldamisel, püsielupaiga valitsemisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
[RTL 2009, 11, 131 – jõust. 1.02.2009]

(4) Valitseja nõusolekul on püsielupaigas lubatud tootmisotstarbeta ehitise püstitamine kaitseala tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustööd.

(5) Püsielupaigas metsa esinemisalal on valitseja nõusolekul lubatud metsakoosluse kujundamine vastavalt rohe-raunjala kaitse-eesmärgile, kusjuures puurinde harvendamisel tuleb jätta kasvama vanemad puud ning keelatud on puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt.

____________________
1 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaiga kaarti; sellega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis, Riiklikus Looduskaitsekeskuses ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses keskkonnaregistris.
[RTL 2009, 11, 131 – jõust. 1.02.2009]

 

/otsingu_soovitused.json