Teksti suurus:

Harju maakonna kaitsealuste puistute piirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2010
Avaldamismärge:

Harju maakonna kaitsealuste puistute piirid

Vastu võetud 29.06.2006 nr 150
RT I 2006, 33, 250
jõustumine 20.07.2006

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.01.2009 nr 13 (RT I 2009, 7, 48) 1.02.2009

 

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1. Puistute piirid

Järgmiste Harju maakonnas paiknevate puistute piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Lehmja tammik2;
2) Saue tammik2;
3) Valingu tammik2;
4) Viimsi sanglepik2.

§ 2. Kaitsekord

Paragrahvis 1 nimetatud puistute kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri».

____________
1 Kaitsealuste puistute välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga veebruar 2005. a. Puistute kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I 2009, 7, 48 – jõust. 1.02.2009]

2 Puistu on kaitse alla võetud Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega nr 205 «Riikliku looduskaitse alla kuuluvate Harju rajoonis asuvate kohaliku tähtsusega objektide kinnitamisest».

Lehmja

Saue

Valingu

Viimsi

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json