Teksti suurus:

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm
[RT I 2008, 42, 242 - jõust. 29.09.2008]

Vastu võetud 26.04.2004 nr 121
RT I 2004, 31, 211
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.09.2008RT I 2008, 42, 24229.09.2008 , osaliselt 1.10.2008
15.01.2009RT I 2009, 7, 4701.02.2009

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 103 alusel.

§ 1.  Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse läbivaatamine

  (1) Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andja (edaspidi litsentsi andja) registreerib saadud ohtlike jäätmete käitluslitsentsi (edaspidi litsents) taotluse kohe pärast selle kättesaamist ja kontrollib selle vastavust «Jäätmeseaduse» ja määruse nõuetele.

  (2) Kui tegevuseks, milleks litsentsi taotleti, litsentsi vaja ei ole, teavitab litsentsi andja sellest taotlejat posti teel 7 päeva jooksul, arvates taotluse registreerimisest, ja tagastab taotluse.

  (3) Kui taotlus ei vasta «Jäätmeseaduse» § 100 ja määruse nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks, määrab litsentsi andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab sellest taotlejat posti teel 7 päeva jooksul puuduste avastamisest arvates.

  (4) Kui taotleja ei ole puudusi määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid esitanud, tagastatakse taotlus läbi vaatamata ja litsentsi andja teavitab sellest taotlejat 7 päeva jooksul, arvates lõike 3 alusel määratud puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks antud tähtaja lõppemisest.

§ 2.  Litsentsi andmise menetluse algatamisest teatamine

  Litsentsi andja teatab litsentsi andmise menetluse algatamisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kahe tööpäeva jooksul pärast taotluse nõuetele vastavuse tuvastamist või pärast § 1 lõike 3 alusel määratud puuduste kõrvaldamist.

§ 3.  Litsentsi taotluse menetlustähtaeg ja litsentsi andmine

  (1) Litsentsi taotlus vaadatakse läbi ning antakse litsents või keeldutakse litsentsi andmisest kolme kuu jooksul, arvates taotluse registreerimisest.

  (2) [Kehtetu – RT I 2009, 7, 47 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.  Litsentsi taotluse menetlustähtaja peatamine

  Menetlustähtaja kulgemine peatub:
  1) kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise ajaks kuni keskkonnamõju hindamise aruande litsentsi andjale esitamiseni;
  2) taotlejale § 1 lõikes 3 nimetatud puuduste kõrvaldamiseks antud tähtajaks.

§ 5.  Taotleja teavitamine litsentsi andmisest ja litsentsi või litsentsi andmisest keeldumise käskkirja kättetoimetamine

  (1) Taotlejale antakse võimalus enne asja otsustamist kümme päeva ettepanekute ja vastuväidetega tutvumiseks ning nende kohta arvamuse avaldamiseks.

  (2) Teade litsentsi andmisest ning litsentsi väljastamise kuupäev ja ettepanek litsentsi väljastamise viisi ja koha kohta saadetakse posti teel taotlejale kolme tööpäeva jooksul pärast litsentsi andmise otsustamist. Litsents toimetatakse taotlejale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu litsentsi andja asukohas.

  (3) Litsentsi andmisest keeldumise käskkiri saadetakse taotlejale posti teel kolme tööpäeva jooksul pärast litsentsi andmisest keeldumist.

§ 6.  Litsentsi andmisest või selle andmise keeldumisest teatamine

  Litsentsi andja teeb litsentsi andmise või selle andmisest keeldumiseavalikult teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kahe tööpäeva jooksul pärast litsentsi andmist või selle andmisest keeldumist, välja arvatud «Jäätmeseaduse» § 1011  lõike 1 punktides 1 ja 2 märgitud juhtudel.
[RT I 2008, 42, 242 - jõust. 29.09.2008]

§ 7.  Litsentsi muutmise menetlus

  Litsentsi muutmise taotluse menetlemisele kohaldatakse määruse § 1 lõigete 1, 3 ja 4 ning §-de 2–6 sätteid.

§ 8.  Litsentsi kehtetuks tunnistamine

  (1) Litsents tunnistatakse kehtetuks «Jäätmeseaduse» § 102 sätete alustel.

  (2) Enne litsentsi kehtetuks tunnistamise otsustamist kuulatakse suuliselt või kirjalikult ära litsentsi omaja. Ärakuulamise ajast ja kohast teatatakse litsentsi omajale posti teel vähemalt üks nädal enne ärakuulamist.

  (3) Litsentsi kehtetuks tunnistamise käskkirja saadab litsentsi andja postiga või toimetab litsentsi omajale kätte viivitamatult.

  (4) Teade litsentsi kehtetuks tunnistamisest tehakse avalikult teatavaks Keskkonnaameti veebilehel 5 päeva jooksul, arvates litsentsi kehtetuks tunnistamisest.
[RT I 2009, 7, 47 - jõust. 01.02.2009]

§ 9.  Litsentsi kehtivuse peatamine

  Litsentsi kehtivuse peatamisele kohaldatakse litsentsi kehtetuks tunnistamise kohta sätestatut.

§ 10.  Litsentsi taotlemiseks või muutmiseks vajalike dokumentide loetelu

  (1) Litsentsi taotlemiseks või muutmiseks «Jäätmeseaduse» § 1011 lõike 1 punktides 3–5 toodud alusel esitab taotleja litsentsi andjale järgmised dokumendid:
  1) kirjalik taotlus, milles on taotleja nimi või ärinimi, ettevõtja äriregistrikood või isikukood, postiaadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress, jäätmekäitluse eest vastutava isiku nimi ja ametikoht, taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
  2) litsentsi taotleja tegevusala iseloomustus, mis peab sisaldama Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) koodi;
  3) jäätmekäitluskoha olemasolu korral selle asupaiga andmed (näiteks kaart, territooriumi asendiplaan) ja dokumendid, mis kinnitavad õigust jäätmekäitluskohta kasutada;
  4) taotleja jäätmekäitluskohajärgse või kui jäätmekäitluskoht puudub, ettevõtte asukohajärgse valla- või linnavalitsuse arvamus kavandatava tegevuse kohta;
[RT I 2009, 7, 47 - jõust. 01.02.2009]
  5) selgitus taotleja poolt korraldatava jäätmekäitluse kohta koos loodusvarade kasutamise, energiamahukuse, tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse kirjeldusega ning vajalike skeemide või joonistega;
  6) jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse» § 4 mõistes;
  7) taotleja selgitus jäätmekäitluse võimaliku keskkonnamõju ning selle vältimiseks rakendatavate meetmete kohta. Selgituse koostamisel lähtutakse keskkonnamõju olulisusest, ruumilisest ulatusest, kestusest, sagedusest ja pöörduvusest, toimest, kumulatiivsusest ja piiriülesest mõjust ning mõju ilmnemise tõenäosusest;
  8) jäätmekäitluskoha olemasolu korral selle asupaiga keskkonnatingimused, sealhulgas lähiümbruse keskkonnatingimused;
  9) jäätmekäitluskoha olemasolu korral ülevaade selle lähipiirkonnas toimuvast muust tegevusest;
  10) selgitused tegevusega kaasnevate avariiolukordade esinemise võimalikkuse kohta ja avarii korral rakendatavate ohutusabinõude ja -vahendite kirjeldus ning tegevuskava;
  11) käideldavate jäätmeliikide nimistu vastavalt «Jäätmeseaduse» § 2 lõike 4 alusel kehtestatud jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistule, jäätmete kogused ning jäätmekäitlustoimingud vastavalt «Jäätmeseaduse» § 15 lõike 7 ja § 17 lõike 2 alusel kehtestatud taaskasutamistoimingute ja kõrvaldamistoimingute nimistutele;
  12) käitlusprotsessi tulemusena tekkivate jäätmeliikide nimistu, jäätmete kogused ja edasine käitlemise viis või teistele ettevõtetele üleandmine;
  13) jäätmekäitluse eest vastutava isiku pädevusnõudeid kinnitavad dokumendid vastavalt «Jäätmeseaduse» § 100 lõike 5 alusel kehtestatud keskkonnaministri määrusele;
  14) ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate töökorralduslikest dokumentidest lähtuv tööülesannete loetelu, milles on märgitud töötajate pädevus ja vastutus;
  15) ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate haridust tõendavad dokumendid ja varem tehtud tööde loetelu;
  16) kinnitus kindlustuse olemasolu kohta õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnareostuse likvideerimise kulude katmiseks vastavalt «Jäätmeseaduse» § 100 lõike 1 punktile 3;
  17) kinnitus tehniliste vahendite ja võimaluse olemasolu kohta «Jäätmeseaduse» § 64 lõike 4 kohase ohtlike jäätmete saatekirja koostamiseks.

  (2) Lõike 1 punktis 11 nimetatud andmete esitamisel:
  1) peab taotleja mitme jäätmekäitluskoha olemasolu korral rühmitama käideldavad jäätmeliigid ja nende kogused jäätmekäitluskohtade kaupa;
  2) võib taotleja rühmitada käideldavaid jäätmeliike jäätmenimistu alajaotiste lõikes ja nende koguseid summeerida, kui nende käitlemisel rakendatakse samu jäätmekäitlustoiminguid, -tehnoloogiaid ja seadmeid.

  (3) Lõike 1 punktis 16 nimetatud kinnituse võib esitada enne § 3 lõikes 2 nimetatud otsuse tegemist.

  (4) Litsentsi muutmiseks «Jäätmeseaduse» § 1011 lõike 1 punktis 1 toodud alusel esitab taotleja litsentsi andjale lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud dokumendid.

  (5) Litsentsi muutmiseks «Jäätmeseaduse» § 1011 lõike 1 punktis 2 toodud alusel esitab taotleja litsentsi andjale lõike 1 punktides 1 ja 13 nimetatud dokumendid.§ 101. Litsentsi taotlemiseks vajalike dokumentide esitamine
[RT I 2008, 42, 242 - jõust. 29.09.2008, osaliselt 1.10.2008]

  (1) Dokumendid esitatakse litsentsi andjale komplekteerituna § 10 lõikes 1 esitatud järjestuses, kasutades sama numeratsiooni.

  (2) Kui taotlusdokumente muudetakse § 1 lõikes 3 nimetatud põhjustel, peab muudetud dokumendile märkima § 10 lõike 1 vastava punkti numbri.
[RT I 2008, 42, 242 - jõust. 29.09.2008]

§ 11.  Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi vorm

  Kehtestada ohtlike jäätmete käitluslitsentsi vorm vastavalt määruse lisale.

§ 12.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 13. Rakendussäte

  Paragrahvi 10 lõike 1 punkt 17 jõustub 1. oktoobril 2008. a.

 

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 121 «Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm»
lisa
Vabariigi Valitsuse 18.09.2008. a. määruse nr 141 sõnastuses
[RT I 2008, 42, 242 – jõust. 29.09.2008]OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLUSLITSENTSI VORM

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi registreerimisnumber

Litsentsi omaja

Ärinimi või nimi

 

Äriregistrikood/isikukood

 

Põhitegevusala (EMTAK)1 

 

Aadress (sihtnumbriga)

 

Telefoni number

 

E-posti aadress

 

Faksi number

 

Jäätmekäitluskoht(või -kohad)
(nende olemasolu korral)

 

Aadress (sihtnumbriga, vajadusel geograafilised koordinaadid)

 

Kontaktisik (nimi, ametikoht)

 

Telefoni number

 

E-posti aadress

 

Faksi number

 
1 Tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) saadav koodinumber

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise õiguslik ja faktiline alus

 

Kontaktisik (ametniku nimi)

 

Ametikoht

 

Telefoni number

 

E-posti aadress

 

Faksi number

 

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muutmise õiguslik ja faktiline alus

 

Kontaktisik (ametniku nimi)

 

Ametikoht

 

Telefoni number

 

E-posti aadress

 

Faksi number

 Jäätmeliigid ja -kogused, mida on lubatud käidelda

Koodinumber1 

Jäätmeliik1 

Käideldavad jäätmekogused, tonni/aastas

 

 

Kogumine

Vedu

Taaskasutamine

Kõrvaldamine

R
koodinumber2 

Kogus

D
koodinumber2 

Kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[RT I 2008, 42, 242 - jõust. 29.09.2008]
1 Vastavalt «Jäätmeseaduse» § 2 lõike 4 alusel kehtestatud jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistule; jäätmeliigi nimetus kantakse tabelisse koos kõrgemalseisvate liigitustasandite (jaotis ja alajaotis) koodinumbrite ja nimetustega
2 Vastavalt «Jäätmeseaduse» § 15 lõike 7 ja § 17 lõike 2 alusel kehtestatud taaskasutamistoimingute ja kõrvaldamistoimingute nimistutele

Vaidlustamine

Käesolevat ohtlike jäätmete käitluslitsentsi on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras


[RT I 2008, 42, 242 - jõust. 29.09.2008]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json