Teksti suurus:

Võru Vene Põhikooli õpilaste vastuvõtu kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 25, 368

Võru Vene Põhikooli õpilaste vastuvõtu kord

Vastu võetud 28.01.2009 nr 5

Määrus kinnitatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 22, haridus- ja teadusministri 06. detsembri 2005 määrusega nr 52 kehtestatud “Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise korra” § 3 lg 1 ning Võru Linnavolikogu 10. detsembri 2008 määruse nr 92 „Volituste delegeerimine“ alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Korraga määratakse õpilaste vastuvõtmistaotluse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord Võru Vene Põhikoolis (edaspidi VVP).

§ 2. Vastuvõtu korraldus

(1) VVP-i vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem) kirjaliku vastuvõtmistaotluse koos järgmiste lisadega:

1) sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus);
2) kui taotluse esitab lapsevanem, siis lapsevanema isikut tõendav dokument;
3) sisseastuja tervisekaart ja kaks värvifotot 3 × 4 cm;
4) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
5) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

(2) Vastuvõtmistaotluse vormid kinnitab direktor oma käskkirjaga.

(3) Õpilaste vastuvõtmise otsustab direktor käskkirjaga.

(4) Vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse kirja teel sisseastuja Eesti rahvastikuregistri järgsel elukoha aadressil.

§ 3. Rakendussätted

(1) Võru Linnavalitsuse 14. juuni 2006 määrusega nr 21 kehtestatud „Võru Vene Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord“ (KO, 2006, 143, 1642 ) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 30. jaanuaril 2009. aastal.

 

Linnapea Kersti Kõosaar

Linnasekretär Ülle Müürsepp

/otsingu_soovitused.json